เครื่องหมาย แสดงความสามารถในการโดดร่ม ทอ.


กรมปฏิบัติการพิเศษ  หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 

เครื่องหมายแสดงความสามารถในการโดดร่มมี  ๔ ชั้นคือ

                  ชั้นที่ ๑ เป็นปีกนก ๒ ปีก ปักด้วยดิ้นทองหรือทำด้วยวัตถุเทียมดิ้นทองบนพื้นสักหลาดหรือเสิร์จสีน้ำเงินดำ กว้าง ๙ ชม.  ระหว่างหัวปีกปักด้วยไหมหรือทำด้วยวัตถุเทียมไหมเป็นรูปธงไตรรงค์เฉียงอยู่ในอาร์มขนาด ๑.๕ ชม.ขอบอาร์มปักด้วยดิ้นหรือทำด้วยวัตถุเทียมดิ้นทอง เหนืออาร์มปักด้วยดิ้นเงินหรือทำด้วยวัตถุเทียมดิ้นเงินเป็นรูปร่มชูชิพ สูง ๒.๕ ชม. สายร่มชูชีพปักด้วยดิ้นเงินหรือวัตถุเทียมดิ้นเงิน ๖ สาย เหนืออาร์มมีอุนาโลมทำด้วยโลหะสีทองทับกึ่งกลางสายร่มชูชีพที่กึ่งกลางตัวร่มชูชีพมีดาวห้าแฉกทำด้วยโลหะสีทองและมีวงช่อชัยพฤกษ์ทำด้วยโลหะสีทองโอบใต้ดาว

                  ชั้นที่ ๒ เช่นเดียวกับชั้นที่ ๑ เว้นแต่ไม่มีวงช่อชัยพฤกษ์

                  ชั้นที่ ๓ เช่นเดียวกับชั้นที่ ๑ เว้นแต่ไม่มีดาวและวงช่อชัยพฤกษ์

                  ชั้นที่ ๔ ชั้นกิตติมศักดิ์ เช่นชั้นที่ ๑ เว้นแต่ไม่มีอุณาโลม

                                   

AERAIL  SUPPLY    สนับสนุนส่งทางอากาศ

                  ฝ่ายสนับสนุนส่งทางอากาศ  แผนกสนับสนุน  กรมปฏิบัติการพิเศษ  เริ่มก่อก่อตั้งเมื่อปี2522เป็นสนามฝึกโดดร่มกองทัพอากาศ ขึ้นตรงกับ กองยุทธการกรมอากาศโยธิน ปี 2527 เปลี่ยนเป็น คลังเก็บร่มชูชีพ ขึ้นตรงแผนกสนับสนุน กรมอากาศโยธิน , ปี 2534 เปลี่ยนเป็น กองร้อยส่งทางอากาศ กองปฏิบัติการพิเศษ กรมอากาศโยธิน , ปี 2539 เปลี่ยนเป็น ฝ่ายสนับสนุนส่งทางอากาศ แผนกสนับสนุนกรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ(ตามอัตรา ทอ.39)
                  ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการให้การสนับสนุนการส่งทางอากาศ การพับ และการซ่อมบำรุงร่มพร้อมอุปกรณ์ตลอดจนการเก็บรักษาและแจกจ่ายร่มพร้อมอุปกรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษนอกจากนั้นยังปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกอบรมผู้ทำการในอากาศประเภทนักโดดร่มจากอากาศยานเป็นประจำให้มีขีดความสามารถนการโดดร่มทางยุทธวิธี และทางกีฬา


 

 

ข้อมูลโดย หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  ::  http://www.rtafsf.rtaf.mi.th/sor/