เข็มศักดิเดชน์ ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์

 

                  เข็มที่ระลึก “ ศักดิเดชน์ ” ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๓๙ อันเป็นปีมหามงคลกาญจนาภิเษกที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาคุณพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์ จึงจัดสร้างเข็มที่ระลึก “ศักดิเดชน์” ประจำกรมฯ ขึ้นมา นอกเหนือจากนี้การจัดสร้างเข็มที่ระลึก ศักดิเดชน์ ยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ด้วยการเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ที่พระองค์ท่านทรงดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรม ประกอบพระราชกรณียกิจนำประโยชน์สุขมาสู่พสกนิกร ด้วยพระปรีชาสามารถ ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระราชทานพระราชอำนาจแก่ปวงชนชาวไทย อันเป็นต้นธารแห่งการ ปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขสืบมาจนถึงวันนี้ ประการสุดท้ายในการจัดสร้าง ก็เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระวิริยะอุตสาหะ พระเมตตาคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ดำรงพระยศเป็น “นายร้อยโททหารปืนใหญ่” และรับราชการอยู่ในกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์ ซึ่งทรงใฝ่พระราชหฤทัยในราชการทหาร ปกครองบังคับบัญชาดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ แม้ภายหลังทรงขึ้นครองราชย์แล้วก็ยังทรงห่วงใยในกิจการของเหล่าทหารปืนใหญ่ตลอดมา
ศักดิเดชน์ แปลได้ว่า..ผู้ทรงศรหรือผู้ทรงอำนาจด้วยศร และ ศร นี้เองที่ถือเป็นต้นตระกูลของทหารปืนใหญ่มาแต่ครั้งโบราณ ลักษณะของเข็มที่ระลึก ศักดิเดชน์ นั้นมีตราพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ ๗ เป็นรูปพระแสงศร ๓ องค์ คือศรพรหมมาศ ศรอัคนิวาต และศรพลายวาต ซึ่งถือเป็นอาวุธของพระราม ประดิษฐานบนราวพาด พระแสงเหนือราวพาดเป็นดาวสามตรามหาจักรีบรมราชวงศ์ ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ แผ่นรองรับพระราชลัญจกรมีพื้นลงยาสีเขียว ด้านบนสุดเป็นรูปเรียวรีคล้ายกระสุนปืนใหญ่

                  กฎเกณฑ์ในการประดับเข็มที่ระลึก “ศักดิเดชน์” ตามคำสั่ง กระทรวงกลาโหม ที่ ๖๐๙/๒๕๓๙ ลง ๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๙ เรื่อง เข็มศักดิเดชน์ กำหนดไว้ว่า ผู้มีสิทธิได้รับเข็มศักดิเดชน์ ได้แก่ข้าราชการทหารที่รับราชการในกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์ รวมทั้งผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์ และส่วนรวม ใช้ประดับประกอบเครื่องแบบทุกชนิด (ยกเว้นเครื่องแบบฝึก และเครื่องแบบสนาม) หรือชุดสุภาพ โดยประดับที่กระเป๋าเสื้อด้านขวาชิดกับขอบกระเป๋าด้านใกล้กระดุมกลางลำตัวเสื้อ ถ้ามีเข็มหรือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติชนิดอื่นซึ่งจะต้องประดับที่ปกกระเป๋าเสื้อด้านเดียวกัน ก็ให้ประดับได้เพียงชนิดเดียว และถ้าเป็นเสื้อเครื่องแบบที่ไม่มีกระเป๋าบน ก็ให้ประดับเข็มเครื่องหมายนี้บริเวณอกเสื้อเบื้องขวาในแนวเดียวกับกระเป๋าบน

 

ข้อมูลโดย :: กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์

.................................................................

 

:::  Design for IE5 800x600  , Text Size = Medium  :::