เครื่องหมายเชิดชูเกียรติทหารเสือ

 

 

                        เครื่องหมายเชิดชูเกียรติทหารเสือ เป็นเครื่องหมายทำด้วยโลหะประดับหน้าอกเสื้อชุดปกติ และเป็นเครื่องหมายปักด้วยไหมสีดำประดับที่หน้าอกเสื้อชุดฝึกเบื้องขวาของทหารเสือทุกนาย คือเครื่องหมายที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์ผู้บังคับการพิเศษ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ฯ ทรงพระราชทานพระราชดำริ ให้มี การฝึกในหลักสูตรทหารเสือนี้ ซึ่งความหมายของเครื่องหมายเชิดชูเกียรติมี ดังนี้.-

หัวใจสีม่วงประดับพระนามาภิไธยย่อ สก.

                        หัวใจสีม่วง หมายถึงผู้บริสุทธิ์ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต และจริงใจเป็นที่ตั้ง ทั้งนี้เพราะ ผู้ที่ใกล้เสียชีวิตหัวใจจะกลายจากสีแดงเป็นสีม่วง และในห้วงเวลานั้น บุคคลผู้นั้นจะไม่มีการพูดปดโกหกหรือปิดบังสิ่งใด ๆ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระราชทานหัวใจสีม่วงนี้แก่กำลังพลใน กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ฯ ทุกนายด้วยทรงมุ่งหวัง ให้กำลังพลทหารเสือทุกนาย เป็นผู้มีความสื่อสัตย์ สุจริต และจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
                         พระนามาภิไธยย่อ " สก " หมายถึง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์ผู้พระราชทานกำเนิดทหารเสือ
                         เสือประคองหัวใจสีม่วง หมายถึง กำลังพลทหารเสือทุกนาย ที่เทิดทูนความซื่อสัตย์ สุจริต และจงรักภักดี แทบเบื้องยุคลบาท องค์พระมหากษัตริย์ และราชวงศ์ด้วยความจริงใจ
                         ภูเขา - เกลียวคลื่นและก้อนเมฆ หมายถึง ทุกหนทุกแห่งไม่ว่าจะเป็น บนฟ้า พื้นดิน ภูเขา หรือในทะเล ทหารเสือทุกนาย พร้อมที่จะดั้นด้นไป เพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของชาติ และองค์พระมหากษัตริย์
                        " ทหารเสือ " ภายในแพรสบัดชายสีฟ้า หมายถึง ทหารเสือที่สำเร็จในหลักสูตรการฝึก
                        " ทหารเสือ " ภายใน แพรสบัดชายสีแดง หมายถึงทหารเสือกิตติมศักดิ์ ซึ่งประดับให้กับผู้ที่กระทำคุณงามความดี ให้แก่ชาติ และพระราชบัลลังก์ โดยสม่ำเสมอ

                                    

                         กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คือกองกำลังอันกล้าแกร่งอีกหน่วยหนึ่งของกองทัพภาคที่ ๑ หน่วยทหารหน่วยนี้ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๓ ตามคำขอขององค์การสหประชาชาติในการจัดตั้งกำลังเข้าทำการช่วยเหลือรัฐบาลของสาธารณรัฐเกาหลีใต้ เพื่อยับยั้งการรุกรานของฝ่ายคอมมิวนิสต์ โดยใช้นามหน่วยในครั้งนั้นว่า "กรมผสมที่ ๒๑" มีที่ตั้งกองบังคับการชั่วคราวอยู่ในศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ กรมผสมที่ ๒๑ ได้แปรสภาพเป็น "กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ดำรงตำแหน่งองค์ผู้บังคับการพิเศษนับตั้งแต่บัดนั้น และเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์ผู้บังคับการพิเศษ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมกรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ฯ ณ ที่ตั้งจังหวัดพระนคร (กรุงเทพมหานคร) นับเป็นศุภนิมิตรมงคลอันประเสริฐยิ่ง กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ฯจึงได้ยึดถือวันที่ ๒๑ สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันที่ระลึกของกรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ฯมาโดยตลอด ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๑ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ฯได้ย้ายจากที่ตั้งเดิมในจังหวัดพระนครมาอยู่ที่ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งหน่วยในปัจจุบัน และในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ องค์ผู้บังคับการพิเศษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อค่ายอันเป็นที่ตั้งของกรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ฯในยุคปัจจุบันว่า "ค่ายนวมินทราชินี" พร้อมทั้งพระราชทานสมญานามของกรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ฯว่า "กรมทหารเสือนวมินทราชินี" และเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๐ กองทัพบกได้โอนการบังคับบัญชากรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ฯ เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์มาจนถึงปัจจุบัน และเพื่อเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระราชประสงค์จะเพิ่มพูนขีดความสามารถของกำลังพลในหน่วยให้มีจิตใจกล้าหาญเด็ดเดี่ยว และพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบทุกรูปแบบ กองทัพบกจึงอนุมัติให้ฝึกหลักสูตรทหารเสือขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ จนถึงปัจจุบันได้ดำเนินการฝึกหลักสูตรพิเศษทหารเสือไปแล้วทั้งสิ้น ๑๓ รุ่น เสริมสร้างกำลังพลที่มีความรู้ความสามารถให้แก่กองทัพได้ไม่น้อย โดยตราบเท่าทุกวันนี้กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ฯ ยังคงปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายในฐานะทหารของชาติมาอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องด้วยความซื่อสัตย์ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมไปถึงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกคน สามารถธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงและเกียรติยศอันน่าภาคภูมิใจของหน่วย ควรค่าแก่การได้รับสมญานามว่า  "  ทหารเสือราชินี  " 

                                    

 

 

 ข้อมูลโดย :: กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ ฯ   http://www.rta.mi.th/21231u/tiger_QG1/testweb.html

 

:::  Design for IE5 800x600  , Text Size = Medium  :::