:: กรมการทหารช่าง :: เครื่องหมายแสดงวิทยฐานะ

เข็มรัฎฐาภิรักษ์  รายละเอียดเพิ่มเติม....

“ เข็มยุทธนาธิปัตย์ ”  รายละเอียดเพิ่มเติม....
เข็มจิตวิทยาความมั่นคง  รายละเอียดเพิ่มเติม....

---

 

......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
กรมการทหารช่าง        ค่ายภาณุรังษี
ติดต่อ  webmaster ::kitti@tahanchang.com  ทบ.53105
จัดทำ / เผยแพร่โดย ส่วนปฏิบัติการระบบเครือข่าย  ศทท.กช.  
||   เครื่องหมายยศทหาร 3 เหล่าทัพ    ||   เครื่องหมายแสดงวิทยฐานะ   ||   เครื่องหมายเหล่าทหาร  ||   เครื่องหมายแพรแถบ   ||   เครื่องหมายสงครามทุ่นระเบิด   ||

 

||   เครื่องหมายความสามารถทหาร   ||   เข็มที่ใช้ประดับเสื้อ   ||   ธงชัยเฉลิมพล และธงทหาร  ||  สัญลักษณ์หน่วยทหารช่าง  ||

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เข็มแสนยาธิปัตย์ (วทบ.) รายละเอียดเพิ่มเติม...

เข็มเสนาธิปัตย์ (รร.สธ.ทบ.)  รายละเอียดเพิ่มเติม....

เข็มเสนาภิวุฒิ (รร.ทหารบกอาวุโส)

เข็มแสนยาธิปัตย์ (วทบ.) เป็นรูปพระกรรม์ภิรมย์เสนาธิปัตย์ เหนือหลังช้าง ประกอบวงจักร ทำด้วยโลหะสีทอง (กว้าง 3 ซม. สูง 6 ซม.)

เข็มเสนาธิปัตย์ (รร.สธ.ทบ.) เป็นรูปพระกรรม์ภิรมย์เสนาธิปัตย์เหนือหลังช้าง ทำด้วยโลหะสีทอง (กว้าง 3 ซม. สูง 6 ซม.)

เข็มเสนาภิวุฒิ (รร.ทหารบกอาวุโส) เป็นรูปพระกรรม์ภิรมย์เสนาธิปัตย์ เหนือหลังช้าง ทำด้วยโลหะสีเงินบนฐานโลหะสีทอง กว้าง 3 ซม. สูง 6 ซม.

เข็มยุทธบริการาธิปัตย์  รายละเอียดเพิ่มเติม...

                 เข็มยุทธบริการาธิปัตย์ เป็นเข็มแสดงวิทยฐานะของผู้สำเร็จการศึษาหลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุง เป็นรูปวงรี ตรงกลางมีคบเพลิงประกอบกับดาว 5 แฉก และวงจักรอยู่ตรงกลาง ทำด้วยโลหะสีทอง กว้าง 2.5 ซม. สูง 5.5 ซม.

 

 

 

เครื่องหมาย “ นาวิกาภิวุฒิ ”  รายละเอียดเพิ่มเติม...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เข็มนภาภิวุฒิ

เข็มนภยาธิปัตย ์  รายละเอียดเพิ่มเติม....