ประกาสผลการสอบรอบสุดท้าย  (ส่วนของเหล่า ช.)      

                                                           ประกาสผลการสอบคัดเลือกภาควิชาการ ฯ   (ส่วนของเหล่า ช.)      

                                                           หลักฐานที่ต้องนำมาในวันทดสอบสมรรถภาพร่างกายในวันที่ 21 มี.ค.54     

...............................................................................

 

                  

ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนบบรจุเป็นนายทหารประทวน
ในหน่วยของ ส่วนกำลังรบ เหล่าทหารช่าง จำนวน ๑๐๐ อัตรา

 

๑. รับสมัคร  ::  ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)สมัครและรับใบสมัครด้วยตนเอง   เวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๓๐

สถานที่รับสมัคร  :: ณ สโมสรนายทหาร ประทวน ค่ายภาณุรังษี

๒. สอบคัดเลือกภาควิชาการ                              
ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ สถานที่สอบ ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี                              
การแต่งกาย ชุดสุภาพ หรือ ชุดฝึก

วิชาที่สอบคัดเลือก                             
วิชาทั่วไป ๔ วิชา                              
คณิตศาสตร์ ๓๐ ข้อ ๓๐ คะแนน                              
ภาษาไทย ๓๐ ข้อ ๓๐ คะแนน                              
ภาษาอังกฤษ ๓๐ ข้อ ๓๐ คะแนน                              
ความรู้ทั่วไป ๓๐ ข้อ ๓๐ คะแนน                              
ระดับความรู้ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                              
วิชาทหาร ๑ วิชา ๓๐ ข้อ ( ขอบเขตความรู้การฝึก ทหารใหม่ และการฝึกตามหน้าที่ )

๓. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย                             
ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘๐๐                              
สถานที่สอบ ณ สนามหน้ากองบัญชาการ กรมการทหารช่าง

การแต่งกาย ชุดกีฬา รองเท้าผ้าใบ

ท่าที่ใช้ในการทดสอบ                             
จำนวน ๓ ท่า โดยใช้เกณฑ์ผ่านของกองทัพบก ร้อยละ ๕๕ มีดังนี้                              
- ดันพื้น ๒ นาที เกณฑ์สูงสุด ๘๐ ครั้ง                              
- ทาลุกนั่ง ๒ นาที เกณฑ์สูงสุด ๘๗ ครั้ง                              
- วิ่ง ๒ กิโลเมตร เกณฑ์สูงสุด ๗. ๑๕ นาที                              
หากผู้สมัครมีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ผ่านในแต่ละท่า ให้ถือว่า ไม่ผ่านการทดสอบและไม่มีสิทธิรับการทดสอบในรอบต่อไป

๔. สอบสัมภาษณ์                             
ในวันที่ ๒๒ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘๐๐                              
สถานที่สอบ ณ อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง

แต่งกาย ชุดสุภาพ เสื้อเชิ้ต รองเท้าหุ้มข้อ หรือชุดฝึก

๕. การตรวจโรค                             
ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา๐๘๓๐ - ๑๖๓๐                              
ณ โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี จังหวัดราชบุรี

๖. การประกาศผลสอบ                             
สถานที่ ณ กองกำลังพล กรมการทหารช่าง                              
๖ . ๑ รอบแรกในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔                              
๖ . ๒ รอบสุดท้ายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔                              
(ต้องมารายงานตัวด้วยตนเองตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ หลังจากนั้นถือว่าสละสิทธิ์ )

๗. การดำเนินการเมื่อประกาศผลสอบ                             
๗.๑ เมื่อประกาศผลสอบรอบแรกแล้ว หากผู้สมัครสอบ ไม่เข้ารับการทดสอบในรอบต่อไป ถือว่าสละสิทธิ์การสอบ                              
๗.๒ เมื่อประกาศผลสอบสอบรอบสุดท้ายแล้ว หากผู้สมัครไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การบรรจุเข้ารับราชการ และจะเรียกลำดับต่อไปเข้ามารายงานตัว เพื่อ บรรจุเข้ารับราชการแทน                              
๗.๓ บุคคลอะไหล่ควรติดต่อแจ้งยืนยันรับทราบผลการจัดลำดับการสอบไว้ด้วย กรณี หากมีบุคคลตัวจริงสละสิทธิ์ จะได้แจ้งให้มา รายงานตัวเพื่อบรรจุทดแทนทันที

๘. ขอรับคำแนะนำการรับสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม                             
ได้ตั้งแต่วันที่ ๗ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๐๐                              
สถานที่ ณ กองกำลังพล กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี                             
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒- ๓๓๗๒๖๘ , ๐๓๒- ๓๓๗๓๘๘ ต่อ ๕๓๑๒๕ หรือที่  http://www.engrdept.com/  และ http://info.boss2u.com

คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก                             
๑. เป็นทหารกองหนุนชั้นที่ ๑ ที่เคย รับราชการเป็นทหารกองประจำการ ในเหล่า ทหารช่าง อย่างน้อย ๑ ปี หรือเป็นทหาร กองประจำการที่รับราชการมาแล้วอย่างน้อย ๑ ปี และจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ ๑ ใน ๓๐ เม. ย. ๕๔ โดยมีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี และต้องสมัครในเหล่าที่ตนเคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการเท่านั้น                              
๒. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ( ก. พ.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน( สพฐ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้การรับรอง                              
๓. ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการมีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร และมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติรับ ราชการทหาร พ . ศ. ๒๔๙๗ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม                              
๔. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ . ศ. ๒๕๐๗ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม                              
๕. มีสัญชาติไทยและบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้                              
๖. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข                              
๗. ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษา                              
๘. ไม่อยู่ในสมณเพศ                              
๙. ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือ ลหุโทษ                              
๑๐ . ไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ                              
๑๑. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม                              
๑๒. ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการทหารมาก่อน

ข้อกำหนด                             
๑. ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้จะใช้คุณวุฒิต่างๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้                              
๒. เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกแล้วจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำเหล่าสายวิทยาการ ตั้งแต่ ๑ พ . ค. ๒๕๕๔ โดยได้รับยศ สิบตรี ( อัตราเงินเดือน ระดับ ป. ๑ ชั้น ๓) ซึ่งจะได้รับเงินเดือนรวมค่าครองชีพ เป็นเงิน ๘, ๒๐๐.- บาท/ เดือน และได้รับเครื่องแต่งกายตามที่กองทัพบกกำหนด                     ๓. เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งยศ ตามข้อ ๒ . แล้วจะต้อง เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นตามเหล่าประมาณ ๓-๕ เดือน หลังจากสำเร็จการฝึกอบรมแล้ว จะได้รับการปรับย้ายไปรับราชการในหน่วยต่างๆ ของส่วนกำลังรบตามผล การฝึกอบรม กรณีไม่สำเร็จการฝึกอบรบ กองทัพบกจะดำเนินการตามมาตรการทางการปกครองทางวินัยหรืออาจจะดำเนินการให้ออกจากราชการก็ได้                              
๔. หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติขัดต่อระเบียบของกองทัพบก และประกาศรับสมัคร ให้ถือว่า การบรรจุเข้ารับราชการเป็นโมฆะ โดยกองทัพบกมีสิทธิ ยกเลิก การบรรจุเข้ารับราชการ พร้อมกับดำเนินคดีและ เรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายได้

หลักฐานประกอบการรับสมัคร                             
๑. เอกสารที่นำมาแสดงวันรับสมัคร          
                   
               
๑ . ๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๖ รูป ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๖ รูป ( ไม่เกิน ๓ เดือน)                              
               ๑ . ๒ หลักฐานการศึกษา ( ใบสุทธิระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือใบประกาศนียบัตร) ซึ่งต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันที่เปิดรับสมัครเท่านั้น                 
               ๑ . ๓ บัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร                              
               ๑ . ๔ หนังสือสำคัญ สด. ๘ หรือ สด. ๓ ( ระบุวันที่ปลดประจำการในวันที่ ๓๐ เม. ย. ของปี ที่รับสมัคร )                              
               ๑ . ๕ หลักฐานตามข้อ ๑. ๒ ถึงข้อ ๑. ๔ ถ่ายเอกสารใช้กระดาษขนาด เอ. ๔ อย่างละ ๓ ฉบับ และนำฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่รับสมัครด้วย

๒. เอกสารที่นำมาแสดงในวันทดสอบร่างกาย                             
               
๒ . ๑ ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดา และมารดาตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน ๓ ชุด  และหลักฐานอื่น เช่น การเปลี่ยนชื่อ - สกุล พร้อมสำเนาจำนวน ๓ ชุด                             
                ๒ . ๒ ใบสำคัญความเห็นของแพทย์ทหาร กรณีตรวจโรคจาก รพ.ทหาร อื่นๆนอกเหนือจาก ที่กำหนด


Download เอกสาร     /   Dowwnload  ใบสมัคร  /  แผ่นพับประชาสัมพันธ์

 

 

จัดทำ และเผยแพร่โดย  :  กองยุทธการ และการข่าว  กรมการทหารช่าง  (ส่วนปฏิบัติการฯ ศทท.กช.)
ค่ายภาณุรังษี   อ.เมือง  จ.ราชบุรี  ๗๐๐๐๐  โทร.ทบ. ๕๓๑๐๕
       E-Mail :: kittikraimanee@gmail.com