กรมการทหารช่าง :: จรรยาบรรณของข้าราชการทหาร

 

 

          1 มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

          2 ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

          3 ยอมสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติ

          4 รักษาชื่อเสียง และเกียรติศักดิ์ของทหาร

          5 มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต

          6 ซื่อตรงต่อตนเอง ผู้อื่น และครอบครัว

          7 มีลักษณะผู้นำ มีวินัย ปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเคร่งครัด และปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยความเป็นธรรม

          8 ต้องไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อันจักทำให้   เสื่อมเสียศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิของทหาร

          9 ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลอื่น อันอาจทำให้เป็นที่สงสัย หรือเข้าใจว่ามีการเลือกปฏิบัติ หรือไม่เป็นธรรม

          10 ปฏิบัติต่อบุคคลที่มาติดต่อเกี่ยวข้องอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

          11 รู้รักสามัคคี เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการทหาร

          12 ต้องบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ทางการทหาร

          13 พัฒนาตนให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการทหาร

          14 รักษาความลับของทางราชการทหารโดยเคร่งครัด