กองทัพบก  (Royal Thai Army)

ไทย/อังกฤษ
คำย่อ
เครื่องหมายยศ
ไทย/อังกฤษ
คำย่อ
เครื่องหมายยศ
จอมพล
Field Marshal
   -
พลเอก
General
พล.อ.
Gen.
พลโท
Lieutenant General
พล.ท.
Lt.Gen.
พลตรี
Major General
พล.ต.
Maj.Gen.
พันเอก
Colonel
พ.อ.
Col.
พันโท
Lieutenant Colonel
พ.ท.
Lt.Col.
พันตรี
Major
พ.ต.
Maj.
ร้อยเอก
Captain
ร.อ.
Capt.
ร้อยโท
Lieutenant
ร.ท.
Lt.
ร้อยตรี
Sub Lieutenant
ร.ต.
SubLt.
จ่าสิบเอก
Sergeant Major 1st Class
จ.ส.อ.
SM 1
จ่าสิบโท
Sergeant Major 2nd Class
จ.ส.ท.
SM 2
จ่าสิบตรี
Sergeant Major 3rd Class
จ.ส.ต.
SM 3
สิบเอก
Sergeant
ส.อ.
Sgt.
สิบโท
Corporal
ส.ท.
Cpl.
สิบตรี
Private 1st Class
ส.ต.
Pfc.
พลทหาร
Private
พลฯ
Pvt.
 -  
 -
  -
  - 
หมายเหต
 -  
 -
  -
  - 
 -
นักเรียนนายร้อย
Army Cadet
นนร.  
 -
  -
  - 
 -
นักเรียนพยาบาลทหารบก
Royal Thai Army Nurse
 นพบ.  
 -
  -
  - 
 - 
นักเรียนนายสิบทหารบก
Army Non - Commissioned Officer Student
 นนส.  
 -
  -
  - 
 - 

 

กองทัพเรือ  ( Royal Thai navy )

ไทย/อังกฤษ

คำย่อ

 ยศทหารเรือ

ไทย/อังกฤษ

คำย่อ

 ยศทหารเรือ

จอมพลเรือ
Admiral of the Fleet
 - 
พลเรือเอก
Admiral
พล.ร.อ. (ชื่อ) ร.น.
Adm.
พลเรือโท
Vice Admiral

พล.ร.ท. (ชื่อ) ร.น.
VAdm.

พลเรือตรี
Rear Admiral
พล.ร.ต. (ชื่อ) ร.น.
RAdm.
นาวาเอก
Captain
น.อ. (ชื่อ) ร.น.
Capt.
นาวาโท
Commander
น.ท. (ชื่อ) ร.น.
Cdr.
นาวาตรี
Lieutenant Commander
น.ต. (ชื่อ) ร.น.
LCdr.
เรือเอก
Lieutenant
ร.อ. (ชื่อ) ร.น.
Lt.
เรือโท
Lieutenant Junior Grade
ร.ท. (ชื่อ) ร.น.
Lt.JG.
เรือตรี
Sub Lieutenant
ร.ต. (ชื่อ) ร.น.
SubLt.
พันจ่าเอก
Chief Petty Officer 1st Class
พ.จ.อ.
CPO 1
พันจ่าโท
Chief Petty Officer 2nd Class
พ.จ.ท.
CPO 2
พันจ่าตรี
Chief Petty Officer 3rd Class
พ.จ.ต.
CPO 3
จ่าเอก
Petty Officer 1st Class
จ.อ.
PO 1
จ่าโท
Petty Officer 2nd Class
จ.ท.
PO 2
จ่าตรี
Petty Officer 3rd Class
จ.ต.
PO 3
พลทหาร
Seaman
     พลฯ
   -
 -  
 -
  -
  - 
หมายเหต
 - 
 -  
 -
  -
  - 
นักเรียนนายเรือ
Naval Cadet
 นนร. 
 -  
 -
  -
  - 
นักเรียนพยาบาลทหารเรือ
Naval Nurse Student
 นพร.-  
 -
  -
  - 
 - 
นักเรียนจ่าทหารเรือ
Naval Rating Student
     นจร. 
     -  
      -
      -
       - 

 

กองทัพอากาศ   ( Royal Thai Air Force )

ไทย/อังกฤษ
คำย่อ
เครื่องหมายยศ
ไทย/อังกฤษ
คำย่อ
เครื่องหมายยศ
จอมพลอากาศ
Marshal of the Royal 
Thai Air Force
   - 
พลอากาศเอก
Air Chief Marshal
พล.อ.อ.
ACM
พลอากาศโท
Air Marshal
พล.อ.ท.
AM
พลอากาศตรี
Air Vice Marshal
พล.อ.ต.
AVM
นาวาอากาศเอก
Group Captain
น.อ.
Gp.Capt.
นาวาอากาศโท
Wing Commander
น.ท.
Wg.Cdr.
นาวาอากาศตรี
Squadron Leader
น.ต.
Sqn.Ldr.
เรืออากาศเอก
Flight Lieutenant
ร.อ.
Flt.Lt.
เรืออากาศโท
Flying Officer
ร.ท.
Flg.Off.
เรืออากาศตรี
Pilot Officer
ร.ต.
Plt.Off.
พันจ่าอากาศเอก
Flight Sergeant First Class
พ.อ.อ.
FS 1
พันจ่าอากาศโท
Flight Sergeant Second Class
พ.อ.ท.
FS 2
พันจ่าอากาศตรี
Flight Sergeant Third Class
พ.อ.ต.
FS 3
จ่าอากาศเอก
Sergeant
จ.อ.
Sgt.
จ่าอากาศโท
Corporal
จ.ท.
Cpl.
จ่าอากาศตรี
Leading Aircraftman
จ.ต.
LAC.
พลทหาร
Airman
พลฯ
Amn.
 -  
 -
  -
  - 
หมายเหตุ
 - 
 -  
 -
  -
  - 
นักเรียนนายเรืออากาศ
Air Cadet
 นนอ. 
 -  
 -
  -
  - 
นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
Air Force Student Nurse
 นพอ.  
 -
  -
  - 
 - 
นักเรียนจ่าอากาศ
Air Technical Student
 นจอ. 
 -  
 -
  -
  - 

 

 

:::   จัดทำ และเผยแพร่ข้อมูลโดย ส่วนปฏิบัติการฯ ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ  กรมการทหารช่าง   :::
  
ติชม / เสนอแนะ ติดต่อ webmaster :: kittikraimanee@gmail.com