(สำเนา)
บันทึกข้อความ

กปพ.ศวจ.บก.ทหารสูงสุด                                                                                                                                               ที่ ๓/๐๔
                                                                                                                                                                                    ๒๒ มี.ค. ๐๔

เรื่อง         การตั้งชื่อค่าย กช. ที่ จว.ราชบุรี
เรียน        จก.กช.
               ตามที่ กช. ขอให้ช่วยค้นคว้าประวัติของค่าย กช. ที่ จว.ราชบุรี เพื่อหาชื่อที่เหมาะสมประกาศตั้งเป็นมงคลนามของค่าย กช. เพิ่มเติม เพราะที่กองประวัติศาสตร์ ยก.ทบ. ให้ไปตามบันทึกข้อความของ ยก.ทบ. ที่ ๑๗๗๓/๐๓ ลง ๒๙ ก.พ. ๐๓ ยังไม่เป็นที่พอใจนั้น

               กระผมจึงได้นำความเห็นนี้ไปหารือนายทหารผู้ใหญ่บางคนแล้ว มีความเห็นพ้องกันว่าน่าจะใช้พระนามของ จอมพลสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธุ์วงศ์วรเดช มาตั้งเป็นชื่อค่ายแห่งนี้ว่า “ ค่ายภาณุรังษี ” ทั้งนี้เป็นเพราะจอมพลสมเด็จพระบรมวงศ์เธอพระองค์นี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับค่ายทหารแห่งนี้มาก คือ
               ๑) ทรงดำรงเป็น “ นายพันเอกพิเศษ ” อยู่ในกรมทหารหน้าซึ่งเป็นต้นรากของกรมทหารราบที่ ๔ ราชบุรี มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๒๑
               ๒) ใน พ.ศ. ๒๔๕๔ ได้โปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษ กรมทหารบกราบที่ ๔ จนกระทั่งถึงวันเสด็จทิวงคต เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑ คิดเป็นเวลาที่ทรงเป็นนายทหารผู้ใหญ่อยู่ในกรมนั้นถึง ๕๐ ปีเต็ม
               ๓) ระหว่างเวลา ๕๐ ปีนั้น ได้ทรงทำนุบำรุงกรมทหารบกที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ที่ค่ายราชบุรีนี้ให้เจริญก้าวหน้ามากมาย ทำให้ทหารมีโรงทหารสำหรับกินอยู่หลับนอนสะดวกสบายทันสมัย และได้ทรงมีความอุตสาหะเสด็จมาฉลองโล่ และพระราชทานพระโอวาทด้วยพระองค์เองเกือบทุกปี เว้นแต่ปีที่มีพระภาระอย่างอื่นมาขัดขวาง
               ฉะนั้น จึงเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะขอพระราชทานนามค่ายทหาร ราชบุรี ว่า “ ค่ายภาณุรังษี ” เพื่อเป็นอนุสรณ์สำหรับพระองค์ผู้ทรงเป็นอุปถัมภกหน่วยทหารในค่ายเป็นเวลาอันยาวนาน และมีลักษณะถูกต้องตามหลักของการตั้งค่ายทุกประการ ส่วนประวัติอย่างย่อที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านได้ส่งมาพร้อมด้วยแล้ว
               จึงเรียนมาเพื่องกรุณาพิจารณา

เรียน จก.กช.                                                                                                      (ลงชื่อ) พ.อ.ดำเนิน      เลขะกุล
        (ลงชื่อ) พ.อ. ป. อินธาระ                                                                                     หก.ปพ.ศวจ.บก.ทหารสูงสุด
                     ๑๗ มี.ค. ๐๕                                                                                                ๒๓ มี.ค. ๐๔

ตกลงใช้ชื่อค่ายว่า “ ค่ายภาณุรังษี ” วันที่ระลึก ๒๓ มิ.ย. ดำเนินงานต่อไปได้
                                                    (ลงชื่อ) พ.อ.กาจบัณฑิต      โชติกญาณ
                                                                            รรก.จก.กช.
                                                                           ๑๗ มี.ค. ๐๔