กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์

 

กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์                                   กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์

 .::   เข้าสู่เว็บไซต์ ช.๑ รอ.  ::.

ประวัติหน่วย
            กรมทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์ (ช.๑ รอ.) ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๔ ในบริเวณศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม มีฐานะเป็นเพียงกองทหารช่าง
            พ.ศ.๒๔๔๗ กองทหารช่างแปรสภาพเป็น กรมทหารช่าง มีกำลัง ๑ กองร้อย
            พ.ศ.๒๔๕๐ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ สถาปนาเป็น กรมทหารช่างรักษาพระองค์ จัดกำลัง ๒ กองร้อย คือ กองร้อยทหารช่างสนาม และ กองร้อยทหารช่างสะพาน
            พ.ศ.๒๔๕๓ ได้ย้ายกองทหารช่าง จาก กระทรวงกลาโหม ไปตั้งที่สะพานแดง บางซื่อ ในปีนี้ได้จัดตั้ง กองร้อยทหารช่างสัญญาณ เพิ่มขึ้นอีก ๑ กองร้อย
            พ.ศ.๒๔๕๔ ยกฐานะกองร้อยทั้ง ๓ เป็น กองพัน โดยจัดเพียง ๒ กองพัน คือ กองพันทหารช่างที่ ๑ ช่างสนามรักษาพระองค์ (ช.พัน.๑ รอ.) และ กองพันทหารสื่อสารที่ ๑ รักษาพระองค์ (สส.พัน.๑ รอ.)
            พ.ศ.๒๔๗๐ เปลี่ยนชื่อจากกรมทหารช่างรักษาพระองค์เป็น ช.๑.รอ. มีหน่วยขึ้นตรง (นขต.) ๒ กองพัน เท่าเดิม
            พ.ศ.๒๔๗๕ ได้ย้ายไปตั้งที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ช.๑ รอ.ได้ถูกแปรสภาพเป็น กองพันทหารช่างที่ ๑ (ช.พัน.๑) หมดสภาพเป็นหน่วยรักษาพระองค์
            พ.ศ.๒๔๙๓ เมื่อ ๑๕ มิ.ย.๙๓ ช.พัน.๑ ได้ย้ายจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี และจัดตั้ง กรมทหารช่างที่ ๑ (ช.๑) ขึ้นใหม่ ณ ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีหน่วยขึ้นตรง ๒ กองพัน คือ ช.พัน.๑ มีที่ตั้งอยู่ที่ จังหวัดราชบุรี และ ช.พัน.๒ มีที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย ช.๑ ขึ้นตรงกับ กองทัพภาคที่ ๑ (ทภ.๑)
            พ.ศ.๒๔๙๔ ช.๑ และ ช.พัน.๑ ได้เคลื่อนย้ายเข้าที่ตั้ง ณ สวนอนันต์จังหวัดธนบุรี
            พ.ศ.๒๔๙๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็น กรมทหารรักษาพระองค์ มีชื่อว่ากรมทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์ (ช.๑ รอ.)
            พ.ศ.๒๔๙๙ ช.๑ รอ. ได้โอนการบังคับบัญชาจาก ทภ.๑ ไปเป็น นขต. กรมการทหารช่าง (กช.) มีหน่วยในบังคับบัญชา คือ ช.พัน.๒, ช.พัน.๕ และ ช.พัน.๖ ส่วน ช.พัน.๑ รอ. ไปขึ้นการบังคับบัญชากับ กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ (พล.๑ รอ.)
            พ.ศ.๒๕๐๑ กระทรวงกลาโหม (กห.) มีคำสั่งให้ ช.๑ รอ. เป็น นขต.ทบ. ฝากการบังคับบัญชาไว้กับ กรมการทหารช่าง
            พ.ศ.๒๕๐๔ กองพันทหารช่างที่ ๒ กรมทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์ ได้แปรสภาพเป็น กองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค์ (ช.พัน.๒ รอ.) ไปขึ้นการบังคับบัญชากับ กองพลทหารม้า (พล.ม.)
            พ.ศ.๒๕๐๙ ช.๑ รอ. ได้ย้ายจาก สวนอนันต์ จังหวัดธนบุรี เข้าที่ตั้งใหม่ ณ ค่ายภาณุรังษี จังหวัดราชบุรี กองบังคับการกรมทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์ (บก.ช.๑รอ.) ตั้งอยู่ที่อาคาร กองบังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี (บก.จทบ.ร.บ.) มี ช.พัน.๕, ช.พัน.๖ และ กองร้อยทหารช่างเครื่องมือเบา (ร้อย.ช.คมบ.) เป็นหน่วยในบังคับบัญชา
            พ.ศ.๒๕๑๒ ช.๑ รอ. ย้ายจาก ค่ายภาณุรังษี ไปเข้าที่ตั้งใหม่ บริเวณ ค่ายภาณุรังษี ส่วนที่ ๒ ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งถาวรของหน่วยในปัจจุบันนี้
            พ.ศ.๒๕๒๐ ช.พัน.๕ เปลี่ยนชื่อเป็น กองพันทหารช่างที่ ๕๑ กรมทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์ (ช.พัน.๕๑ ช.๑ รอ.) และ ช.พัน.๖ เปลี่ยนชื่อเป็น กองพันทหารช่างที่ ๕๒ กรมทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์ (ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ.)
            พ.ศ.๒๕๒๕ เมื่อ ๗ ต.ค.๒๕ ช.๑ รอ. ได้โอนการบังคับบัญชาจาก กช. ไปขึ้นการบังคับบัญชากับ ทภ.๑ ตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๒๔๔/๒๕ ลง ๑๖ ก.ย.๒๕ เรื่อง ปรับการบังคับบัญชาหน่วยและการมอบอำนาจการบังคับบัญชา ช.๑ รอ. ให้ ทภ.๑ และได้มอบหน่วย ช.พัน.๕๑ ช.๑รอ. ไปเป็น นขต.ของ ช.๑๑ และรับมอบ กองพันทหารช่างก่อสร้างที่ ๑๑๒ (ช.พัน.๑๑๒) มาเป็น นขต.
            พ.ศ.๒๕๓๒ ช.๑ รอ. ได้มอบ ช.พัน.๑๑๒ ให้เป็นหน่วยขึ้นการบังคับบัญชาโดยตรงของ กรมพัฒนาที่ ๑ กองพลพัฒนาที่ ๑ (กรมพัฒนา ๑ พล.พัฒนา ๑) ตามคำสั่ง ทภ.๑ (เฉพาะ) ลับ ที่ ๑/๓๒ ลง ๒๗ ต.ค.๓๒ เรื่อง โอนการบังคับบัญชา ช.พัน.๑๑๒ เมื่อวันที่ ๑ พ.ย.๓๒
            พ.ศ.๒๕๔๓ ตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๕/๔๓ ลง ๒๘ ม.ค.๔๓ เรื่อง ให้ ทภ. ฝากการบังคับบัญชา กรม ช.ทภ. ไว้กับ พล.พัฒนา มีรายละเอียดดังนี้.-
                        - ยกเลิกการบรรจุมอบ ช.พัน.๑๑๒ ให้กับ พล.พัฒนา ๑ และปรับการบังคับบัญชาให้เป็นหน่วยในอัตราของ ช.๑ รอ. ตามเดิม
                        - ทภ.๑ ฝากการบังคับบัญชา ช.๑ รอ. ไว้กับ พล.พัฒนา ๑

รายพระนาม และรายนามผู้บังคับการตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ลำดับ
ยศ , ชื่อ - สกุล
ดำรงตำแหน่ง
หมายเหตุ
   หลวงรุดรณไชย (แม้น ธรรมสโรชา)
พ.ศ.๒๔๕๐ - พ.ศ.๒๔๕๒
 
   พ.ต.หลวงยุทธกิจบรรหา (แก๊ป สรโยธิน)
พ.ศ.๒๔๕๒ - พ.ศ.๒๔๕๓
 
   พ.ต.ม.จ.พันธุประวัติ
พ.ศ.๒๔๕๓ - พ.ศ.๒๔๕๓
 
   พ.ต.ม.จ.ฉัตรมงคล
พ.ศ.๒๔๕๓ - พ.ศ.๒๔๖๙
 
   พ.อ.พระอำนาจณรงค์ราญ (หยิว ชนะโชติ)
พ.ศ.๒๔๖๙ - พ.ศ.๒๔๗๕
 
   พ.อ.เสถียร พจนานนท์
พ.ศ.๒๔๙๓ - พ.ศ.๒๔๙๘
 
   พ.อ.นพ ถีติปริวัตร์
พ.ศ.๒๔๙๘ - พ.ศ.๒๕๐๖
 
   พ.อ.กมล พิจิตรคดีพล
พ.ศ.๒๕๐๖ - พ.ศ.๒๕๑๖
 
   พ.อ.โสภณ นาลินธม
พ.ศ.๒๕๑๖ - พ.ศ.๒๕๒๐
 
๑๐
   พ.อ.อรุณ วันรักษ์
พ.ศ.๒๕๒๐ - พ.ศ.๒๕๒๖
 
๑๑
   พ.อ.วิษณุ อุดมสรยุทธ
พ.ศ.๒๕๒๖ - พ.ศ.๒๕๒๗
 
๑๒
   พ.อ.อาภรณ์ กุลพงษ์
พ.ศ.๒๕๒๗ - พ.ศ.๒๕๓๑
 
๑๓
   พ.อ.สมภพ เอมะรุจิ
พ.ศ.๒๕๓๑ - พ.ศ.๒๕๓๓
 
๑๔
   พ.อ.ไกรศิริ บุรณศิริ
พ.ศ.๒๕๓๓ - พ.ศ.๒๕๓๖
 
๑๕
   พ.อ.บรรจง สังข์สุวรรณ์
พ.ศ.๒๕๓๖ - พ.ศ.๒๕๔๑
 
๑๖
   พ.อ.วีระยุทธ เพชรบัวศักดิ์
พ.ศ.๒๕๔๑ - พ.ศ.๒๕๔๕
 
๑๗
   พ.อ.ธนดล สุรารักษ์
พ.ศ.๒๕๔๕ - พ.ศ.๒๕๔๗
 
๑๘
   พ.อ.กรยุทธ วัฒนวรางกูร
พ.ศ.๒๕๔๗ - พ.ศ.๒๕๔๘
 
๑๙
   พ.อ.จักรชัย โมกขะสมิต
     พ.ศ.๒๕๔๘ - ปัจจุบัน
 พันเอก จักรชัย โมกขะสมิต
ผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์  (ปัจจุบัน)

 

ส่วนปฏิบัติการฯ ศทท.กช.
จัดทำ และเผยแพร่โดย  :  ส่วนปฏิบัติการฯ ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ  กรมการทหารช่าง  ค่ายภาณุรังษี   อ.เมือง  จ.ราชบุรี  ๗๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ - ๓๒๓๓ - ๒๕๒๒  , ทบ. ๕๓๑๐๕
       E-Mail ::  info@tahanchang.com , webmaster@tahanchang.com