ตอนทหารช่างประปาสนาม

 

ตอนทหารช่างประปาสนาม

          

          ประวัติหน่วย
                  กองทัพบก (ทบ.) ได้อนุมัติในหลักการจัดตั้งหน่วย ตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๔๙/๑๙ ลง ๑๐ มิ.ย.๑๙ เรื่อง การจัดตั้งตอนทหารช่างประปาสนาม โดยใช้อัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ หมายเลข ๕-๖๗-๑ (ลง ๒ ก.พ.๑๙) จึงถือว่าวันที่ ๒๙ มี.ค.๒๐ เป็นวันสถาปนาหน่วยและนับเอาวันนี้เป็นวันคล้ายวันสถาปนา ตอนทหารช่างประปาสนาม เรื่อยมา
                  หน่วยและเหล่าสายวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง ตอนทหารช่างประปาสนาม ได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ทำให้การจัดตั้งหน่วยเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถปฏิบัติภารกิจได้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นต้นมา

          รายนามผู้บังคับหน่วยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
                  ๑. ร.ต.มานิตย์    ปานปั้น มี.ค. ๒๐ – มิ.ย. ๒๔
                  ๒. ร.อ.สุธน    ราษฎร์ศิริ มิ.ย. ๒๔ – มิ.ย. ๒๘
                  ๓. ร.อ.สุพิศ     ผิวงาม มิ.ย. ๒๘ – มิ.ย. ๓๐
                  ๔. ร.อ.วิง     ม่วงนวล มิ.ย. ๓๐ – มิ.ย. ๓๕
                  ๕. ร.อ.ประสาท    พลอยหิน มิ.ย. ๓๕ – ก.ย. ๓๖
                  ๖. ร.อ.เรียงทอง    หอมทวนลม ก.ย. ๓๖ – มิ.ย. ๓๘
                  ๗. ร.อ.ทองอินทร์     สุริยะวรรณ์ มิ.ย. ๓๘ – มี.ค. ๔๐
                  ๘. ร.อ.วัลลภ     แก่นจันทร์ มี.ค. ๔๐ – เม.ย. ๔๓
                  ๙. ร.อ.ดำรงค์    จันทรกูล เม.ย. ๔๓ – ปัจจุบัน

ส่วนปฏิบัติการฯ ศทท.กช.
จัดทำ และเผยแพร่โดย  :  ส่วนปฏิบัติการฯ ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ  กรมการทหารช่าง  ค่ายภาณุรังษี   อ.เมือง  จ.ราชบุรี  ๗๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ - ๓๒๓๓ - ๒๕๒๒  , ทบ. ๕๓๑๐๕
       E-Mail ::  info@tahanchang.com , webmaster@tahanchang.com