ประวัติหน่วย
                                 กองร้อยทหารช่างสนามที่ 1 กองพันทหารช่าง กรมการทหารช่าง
                                 1. จัดตั้งตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 115/29 ลง 14 พ.ค.29
                                 2. นามหน่วย นามเต็ม “ กองร้อยทหารช่างสนามที่ 1 กองพันทหารช่าง กรมการทหารช่าง ” นามย่อ “  พัน.ช.กช.ร้อย.1 ”
                                 3. เครื่องหมายสังกัด “ กช. ”
                                 4. การจัดหน่วยจัดตาม อจย.หมายเลข 5 – 17

               รายนามผู้บังคับหน่วยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
                                 1.พ.ต.สมยศ    ขุนชำนิ พ.ศ. 2529 - 2532
                                 2..พ.ต.อนุสรณ์    นุชสถิตย์ พ.ศ. 2532 - 2533
                                 3.พ.ต.ธงชัย    ไกรวาส พ.ศ. 2533 - 2540
                                 4.พ.ต.สาธิต    วีระสมวงศ์ พ.ศ. 2540 - 2543
                                 5.พ.ต.วีระยุทธ    ยุทธรักษา พ.ศ. 2543 - 2544
                                 6.ร.อ.วรพล    ศรีสวน พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน

ส่วนปฏิบัติการฯ ศทท.กช.
จัดทำ และเผยแพร่โดย  :  ส่วนปฏิบัติการฯ ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ  กรมการทหารช่าง  ค่ายภาณุรังษี   อ.เมือง  จ.ราชบุรี  ๗๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ - ๓๒๓๓ - ๒๕๒๒  , ทบ. ๕๓๑๐๕
       E-Mail ::  info@tahanchang.com , webmaster@tahanchang.com