กองร้อยทหารช่างรถยนต์บรรทุกเทท้าย (ช.ร้อย.14)

 

กองร้อยทหารช่างรถยนต์บรรทุกเทท้าย (ช.ร้อย.14)           

  .::  เข้าสู่เว็บไซต์ ช.ร้อย.14  ::.

   

          ประวัติหน่วย
                   กรมการทหารช่าง (กช.) ได้ริเริ่มเสนอโครงการขอจัดตั้งหน่วยทหารช่างก่อสร้างเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๙ โดยอาศัยจากการดำริของผู้บังคับบัญชาชั้นสูงและคำแนะนำของ ที่ปรึกษาทางทหารของสหรัฐอเมริกา (JUSMAG) ซึ่งในสมัยนั้นมีอำนาจและมีบทบาทต่อกองทัพไทยเป็นอย่างมาก หน่วยทหารช่างก่อสร้างที่กรมการทหารช่างเสนอขอจัดตั้งมี ๒ หน่วย คือ กองพันทหารช่างก่อสร้าง ๑ กองพัน อัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ (อจย.) หมายเลข ๕–๑๑๕ และกองร้อยทหารช่างรถยนต์บรรทุกเทท้ายอีก ๑ กองร้อย อจย.หมายเลข ๕–๑๒๔ (๑๕ เม.ย.๑๓) โดยหลักและเหตุผลดังนี้.-
                   ๑. ตามแผนป้องกันประเทศ ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงตกลงใจให้มีหน่วยทหารช่างก่อสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการรบและกิจการส่งกำลังบำรุง (การก่อสร้าง) พร้อมทั้งส่งเสริมงาน พัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล
                    ๒. ที่ปรึกษาทางทหารของสหรัฐอเมริกา ได้เสนอแผนการช่วยเหลือยุทโธปกรณ์และโครงการก่อสร้างอาคารระยะแรกสำหรับปฏิบัติงานให้หน่วยทหารช่างก่อสร้างของกองทัพไทยไว้ในปี งบประมาณ ๒๕๑๑ และ ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
                   ๓. เพื่อมิให้สิ้นเปลืองงบประมาณของกองทัพบกเป็นจำนวนมากในปีเดียว จึงกำหนดโครงการจัดตั้งหน่วยไว้เป็น ๓ ปีงบประมาณ โดยขอเริ่มการจัดตั้งหน่วยตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๕ เป็นต้นไป ปรากฏว่า ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ได้พิจารณาเห็นความสำคัญและประโยชน์ของหน่วยทหารช่างก่อสร้าง กองทัพบกจึงได้ออกคำสั่งจัดตั้ง กองพันทหารช่างก่อสร้างขึ้น ๑ กองพัน คือ กองพันทหารช่างที่ ๑๑๑ (ก่อสร้าง) และในปี พ.ศ.๒๕๑๓ กองทัพบกก็ได้จัดตั้งหน่วยสนับสนุนให้อีก ๑ หน่วย คือ กองร้อยทหารช่างรถยนต์บรรทุกเทท้าย (ช. ร้อย.๑๔) เมื่อ ๑๕ เม.ย.๑๓ ตามคำสั่ง ทบ. ที่ ๒/๒๕๑๓ ลง ๑๕ เม.ย.๑๓ เรียกนามหน่วยเต็มว่า "กองร้อยทหารช่างรถยนต์บรรทุกเทท้าย "    เรียกนามหน่วยย่อว่า   " ช.ร้อย.๑๔ " เครื่องหมายสังกัดใช้ " ช.-๑๔ "

          รายนามผู้บังคับหน่วย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
                   ๑. ร.อ.อดิศร สถิตยานุรักษ์ ๒๓พ.ค.๑๕ - ๑ต.ค.๑๙
                   ๒. ร.อ.อำนวย เที่ยงงาม ๒๔มี.ค.๒๐ - ๑๖มิ.ย.๒๑
                   ๓. ร.อ.บุญชัย ถาวรเศรษฐ ๒๕มิ.ย.๒๒ - ๑ต.ค.๒๓
                   ๔. พ.ต.นิพนธ์ บัวรักษา ๒๔ก.พ.๒๙ - ๓๐เม.ย.๓๐
                   ๕. พ.ต.หิรัญ ปิ่นสกุล ๑๑มี.ค.๓๑ - ๓๑ม.ค.๓๕
                   ๖. พ.ต.ชาญ บูรณะ ๒๕ ก.พ.๓๕ – ๓เม.ย.๓๙
                   ๗. พ.ต.ช้อย วงษ์เกิดศรี ๒๐ ก.พ.๓๙ - ๓๐ก.ย.๔๐
                   ๘. พ.ต.เมฆิณ มีเต็ม ๒ ต.ค.๔๐ - ๓๑เม.ย.๔๑
                   ๙. พ.ต.เกษม ภู่ระหงษ์ ๑ พ.ค.๔๔ - ๓๐ ม.ค.๔๔
                   ๑๐.ร.อ.อรุณ ใจบำรุง ๓๑ พ.ค.๔๔ - ๔ส.ค.๔๘
                   ๑๑.ร.อ.สามารถ แสงประทีป ๕ ส.ค.๔๘ - ปัจจุบัน

 

 

ส่วนปฏิบัติการฯ ศทท.กช.
จัดทำ และเผยแพร่โดย  :  ส่วนปฏิบัติการฯ ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ  กรมการทหารช่าง  ค่ายภาณุรังษี   อ.เมือง  จ.ราชบุรี  ๗๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ - ๓๒๓๓ - ๒๕๒๒  , ทบ. ๕๓๑๐๕
       E-Mail ::  info@tahanchang.com , webmaster@tahanchang.com