กองร้อยทหารช่างสะพานผสม           

  .::  เข้าสู่เว็บไซต์ ช.ร้อย.18   ::.

 

                  ประวัติหน่วย   กองร้อยทหารช่างสะพานผสม ( ช.ร้อย.18 ) จัดตั้งขึ้นตามโครงการเสริมสร้างกำลังของกองทัพบก ตามแผนรามคำแหง โดย คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 72/16 ลง 29 พ.ค.16 เรื่อง อัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ ตั้งแต่ 18 เม.ย.16 โดยปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยอัตรากำลังกองทัพบก (ฉบับที่ 99) พ.ศ.2516 ประกาศ ณ วันที่ 18 เม.ย.16
                   ช.ร้อย.18 จัดตั้งหน่วยตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 12/17 ลง 14 ก.พ.17 เรียกนามหน่วยเต็มว่า กองร้อยทหารช่างสะพานผสม และเรียกนามย่อว่า “ ช.ร้อย.18 ”

                  ตราสัญลักษณ์ ของกองร้อยทหารช่างสะพานผสม เป็นรูปฉลามมีเกลียวคลื่นอยู่ในกรงจักร ความหมายคือ ฉลามขาว เป็นสัตว์น้ำที่มีความคล่องแคล่วและรวดเร็วในการเคลื่อนที่ในน้ำและมีเขี้ยวที่แหลมคมเป็นที่เกรงขามของศัตรูเปรียบได้กับหน่วย ช.ร้อย.18 ที่มีความสามารถในการเคลื่อนที่ที่คล่องแคล่ว และมีความรวดเร็วในการปฏิบัติการสนับสนุนเครื่องข้ามลำน้ำให้กับหน่วยต่างๆ และมีอาวุธสามารถจะคุ้มกันตัวเองอย่างได้ผล กงจักร หมายถึง เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก 

                  เกียรติประวัติสำคัญ 13 ต.ค.20 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จเยี่ยมชมการสาธิตเครื่องข้ามลำน้ำ ร่วมกับ นทน.รร.สธ.ทบ. ชุดที่ 56
                  พ.ศ.2523 ร่วมการฝึกผสมเหล่าของทัพภาคที่ ๒ บริเวณแม่น้ำหนุมาน จังหวัด ปราจีนบุรี
                  พ.ศ.2535-37 สนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้กับกองพันทหารช่างเฉพาะกิจที่ 1 และกองพันทหารช่างเฉพาะกิจที่ 2 สหประชาชาติ ประเทศกัมพูชา
                  พ.ศ.2536-37 ร่วมในงานวิจัยเรือทุ่นโลหะผสมร่วมกับกรมการทหารช่าง เพื่อทดแทนเรือทุ่นยาง เอ็ม.4

                   รายนามผู้บังคับหน่วยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
                   1.ร.อ.สำเริง จันทรุกขา เม.ย.17 - ต.ค.20
                   2.ร.อ.สุรินทร์ พิกุลทอง มิ.ย.21 - ต.ค.21
                   3.พ.ต.อมรเทพ ศศิวรรณพงษ์ มิ.ย.24 - ก.ย.24
                   4.พ.ต.ประสงค์ กล้าผจญ ต.ค.28 - ก.พ.30
                   5.พ.ต.พิพัฒน์ เหรียญบุปผา ก.พ.30 - ต.ค.32
                   6.พ.ต.ปรีชา เฟื่องฟู พ.ค.33 - ต.ค.34
                   7.พ.ต.เมฆินทร์ มีเต็ม ก.พ.38 - เม.ย.40
                   8.พ.ต.สุกิตย์ เข็มทิศ เม.ย.40 - ก.ย.43
                   9.พ.ต.สุรเศรษฐ์ ยินดียม ก.ย.43 - ต.ค.44
                   10.พ.ต.สุนทร ทุมคำ ต.ค.44 - 25 เม.ย.46

 

 

ส่วนปฏิบัติการฯ ศทท.กช.
จัดทำ และเผยแพร่โดย  :  ส่วนปฏิบัติการฯ ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ  กรมการทหารช่าง  ค่ายภาณุรังษี   อ.เมือง  จ.ราชบุรี  ๗๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ - ๓๒๓๓ - ๒๕๒๒  , ทบ. ๕๓๑๐๕
       E-Mail ::  info@tahanchang.com , webmaster@tahanchang.com