กองร้อยทหารช่างเครื่องมือเบา (ช.ร้อย.115 ช.1 รอ.)                           กองร้อยทหารช่างเครื่องมือเบา (ช.ร้อย.115 ช.1 รอ.)

  .::  เข้าสู่เว็บไซต์ ร้อย.ช.เครื่องมือเบา   ::.

 

ประวัติหน่วย
             จากมติสภากลาโหม เมื่อ ๓๐ ก.ย.๒๕๐๓ ได้อนุมัติให้กองทัพบกจัดตั้ง กองร้อยทหารช่างเครื่องมือเบา . เพื่อใช้ให้ปฏิบัติงานช่างสนับสนุนแผนป้องกันประเทศ ดังนั้น กองทัพบกจึงให้ ยก.ทบ. เป็นผู้ร่างอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ (อจย.) ขึ้นสำหรับ ร้อย.ช.เครื่องมือเบา ตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ ๔๑/๐๕ ลง ๑๒ ก.ค.๐๕ และคำสั่ง ทบ.ที่ ๑๗๙/๙๙๘๓ ลง ๖ ส.ค.๑๕ และเมื่อ ๑ ต.ค.๒๕๐๕ จึงได้ประกาศใช้ อจย.๕–๓๖๗ ลง ๔ มิ.ย.๐๕ โดยการฝากการบังคับบัญชาไว้กับ กช. ต่อมาได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม โดยใช้ อจย.๕ – ๓๖๗ ลง ๒๙ พ.ย.๑๙ ฉบับที่ใช้ปัจจุบัน

ตราสัญลักษณ์  ของกองร้อยทหารช่างเครื่องมือเบา กรมทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์
             ลูกกลิ้งตีนแกะ และเชือก หมายถึง เป็นหน่วยทหารช่างที่สามารถปฏิบัติงานก่อสร้างทางระดับได้
             ดาบปลายปืน หมายถึง เป็นหน่วยทหารช่างที่สามารถทำการรบอย่างทหารราบได้เมื่อจำเป็น

รายนามผู้บังคับหน่วยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
             ๑. ร.อ.จำเนียร   พัวสมแพ่ง พ.ศ. ๒๕๐๕ – พ.ศ. ๒๕๐๖
             ๒. ร.อ.ประยูร   พงษ์นิทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๐๖ – พ.ศ. ๒๕๐๘
             ๓. ร.อ.บุญเสริม   ภัทรจินดา พ.ศ. ๒๕๐๘ – พ.ศ. ๒๕๐๙
             ๔. ร.อ.อำพล   อนันตมงคล พ.ศ. ๒๕๐๙ – พ.ศ. ๒๕๑๐
             ๕. ร.อ.ธงชัย   เชื้อสนิทอินทร์ พ.ศ. ๒๕๑๐ – พ.ศ. ๒๕๑๒
             ๖. ร.อ.วิฑูรย์   คงเจริญ พ.ศ. ๒๕๑๒ – พ.ศ. ๒๕๑๓
             ๗. ร.อ.วิชาญ   ครุฑานุช พ.ศ. ๒๕๑๓ – พ.ศ. ๒๕๑๕
             ๘. พ.ต.สุริยา   ลิมปิทีป พ.ศ. ๒๕๑๕ – พ.ศ. ๒๕๑๙
             ๙. ร.อ.ธวัช   ศิริไพศาล พ.ศ. ๒๕๑๙ – พ.ศ. ๒๕๒๒
             ๑๐.พ.ต.ไพโรจน์   วัฒนโยธิน พ.ศ. ๒๕๒๒ – พ.ศ. ๒๕๒๓
             ๑๑.พ.ต.ฉลองชัย   วัฒนนาวา พ.ศ. ๒๕๒๓ – พ.ศ. ๒๕๒๖
             ๑๒.พ.ต.วัชรพันธ์   ชมเดช พ.ศ. ๒๕๒๖ – พ.ศ. ๒๕๒๙
             ๑๓.พ.ต.ธนดล   สุรารักษ์ พ.ศ. ๒๕๒๙ – พ.ศ. ๒๕๓๐
             ๑๔.พ.ต.สุเทพ   ฉายขจร พ.ศ. ๒๕๓๐ – พ.ศ. ๒๕๓๑
             ๑๕.ร.อ.กิติศักด์   มาระเนตร์ พ.ศ. ๒๕๓๑ – พ.ศ. ๒๕๓๒
             ๑๖.พ.ต.สุรเศรษฐ์   ยินดียม พ.ศ. ๒๕๓๒ – พ.ศ. ๒๕๔๒
             ๑๗.พ.ต.มานพ   จุลกะนาค พ.ศ. ๒๕๔๒ – พ.ศ. ๒๕๔๔
             ๑๘.ร.อ.สนั่น   พวงโกมุท พ.ศ. ๒๕๔๔ – พ.ศ. ๒๕๔๕
             ๑๙.ร.อ.สมพล   สว่างจิตร พ.ศ. ๒๕๔๕ – พ.ศ. ๒๕๔๖
             ๒๐.ร.อ.ประเสริฐ   พุ่มไสว พ.ศ. ๒๕๔๖ – พ.ศ. ๒๕๔๘
             ๒๑.ร.อ.วิโรจน์   กลัดเข็มทอง พ.ศ. ๒๕๔๘ – ปัจจุบัน

 

 

ส่วนปฏิบัติการฯ ศทท.กช.
จัดทำ และเผยแพร่โดย  :  ส่วนปฏิบัติการฯ ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ  กรมการทหารช่าง  ค่ายภาณุรังษี   อ.เมือง  จ.ราชบุรี  ๗๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ - ๓๒๓๓ - ๒๕๒๒  , ทบ. ๕๓๑๐๕
       E-Mail ::  info@tahanchang.com , webmaster@tahanchang.com