1. เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ

ส่วนที่
จำนวนหลัก
ความหมาย
หมายเหตุ
1
1  หลัก
          ประเภทของบุคคล ซึ่งมี 8 ประเภท
-
2
4  หลัก
          สำนักทะเบียนที่ออกเลขประจำตัวให้กับประชาชน
-

3 และ 4

7  หลัก
          ลำดับที่ของบุคคลในแต่ละประเภทของแต่ละสำนักทะเบียน
-
5
1  หลัก
          เลขตรวจสอบความถูกต้องของเลขประจำตัวประชาชนทั้งหมด
-

 

           2. ประเภทของบุคคลจากส่วนที่ 1 ของเลขประชาชน 13 หลักที่อยู่ในทะเบียนราษฎร แบ่งออกเป็น 8 ประเภท ดังนี้

ประเภท
ได้แก่
1
          คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย ได้แจ้งการเกิดภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด
2
          คนที่เกิดและสัญชาติไทย ได้แจ้งการเกิดเกินกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด
3
          คนไทยและคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวซึ่งมีชื่อแต่ละรายการบุคคลในทะเบียนบ้านก่อนวันที่ 31 พ.ค. 2527
4
          คนไทยและคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและได้มีการย้ายเข้าในทะเบียนบ้าน ขณะยังไม่มีเลขประจำตัว (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2527)
5
          คนไทยและคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่ได้อนุมัตให้เพิ่มชื่อ และรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน

6

          คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายในลักษณะชั่วคราวและคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
7
          บุตรของบุคคลประเภทที่ 6 ซึ่งเกิดในประเทศไทย
8
          บุคคลต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือบุคคลที่ได้รับสัญชาติ

 

 
 
  
กรมการทหารช่าง          ค่ายภาณุรังษี
ต.โคกหม้อ  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  70000
จัดทำ/เผยแพร่โดย ส่วนปฏิบัติการระบบเครือข่ายฯ  ศทท.กช.
webmaster  ::  kittikraimanee@gmail.com   ทบ. 53105