“  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 418 เส้นทางสู่สันติสุขอันยั่งยืน  แด่พี่น้องประชาชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้   ”

                  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 418 จ.ปัตตานี – จ.ยะลา ระยะทาง 29.448 กิโลเมตร จากบ้านคลองขุด อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ถึง บ้านท่าสาป ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ได้กลายเป็นหนึ่งของผลงานในหน้าประวัติศาสตร์การปฏิบัติภารกิจของเหล่าทหารช่าง ที่ได้เข้าสานต่อภารกิจที่ได้รับมอบจากรัฐบาลและกองทัพบก ในการร่วมแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 418 เส้นทางลัดเชื่อมต่อจังหวัดปัตตานี – ยะลา ตามการเรียกร้องและความคาดหวังของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

              

                  ระยะเวลากว่า 720 วัน หรือร่วม 2 ปี ที่ “ กองกำลังทหารช่างเฉพาะกิจ ” ซึ่งเป็นการรวบรวมศักยภาพของเหล่าทหารช่าง ด้วยความรู้ ทักษะความชำนาญ ของนายทหารช่าง และ นายงานก่อสร้าง ตลอดจนพลประจำเครื่องมือช่าง ฝีมือดี มากประสบการณ์ ของ กรมการทหารช่าง และหน่วยทหารช่าง ของทุกกองทัพภาค รวม 1,200 นาย ได้ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นในพื้นที่ยากลำบากและเสี่ยงภัย ด้วยการนำหน่วยทหารช่างเฉพาะกิจ ซึ่งประกอบด้วยชุดปฏิบัติงานก่อสร้างทางระดับ และสะพาน ค.ส.ล. ออกปฏิบัติงาน ณ แหล่งงานตั้งแต่เช้าจรดเย็น ท่ามกลางภูมิประเทศและสภาพอากาศฝนตกชุกภาคใต้ตอนล่าง

                  การปฏิบัติงานในภารกิจสำคัญนี้ จำเป็นต้องมีชุดระวังป้องกันรวมทั้งชุดตรวจค้นวัตถุระเบิดที่ผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดี ทำหน้าที่ในการลาดตระเวนเส้นทาง เฝ้าระวังป้องกันระหว่างการปฏิบัติงานและที่ตั้งในสนาม ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะจากข้อเน้นย้ำของท่าน พล.ท.ทวนชัย พันธ์เพิ่มศิริ จก.กช./ผอ.กอ.กส.ทบ. 418 ทบ. ที่ให้ทุกหน่วยทหารช่างเฉพาะกิจเข้มงวดต่อจุดอ่อนและพื้นที่ล่อแหลมอย่างเคร่งครัด เสริมด้วยการประสานมาตรการด้านข่าวกรอง จาก กอ.รมน.ภาค 4 สน., พตท. และหน่วย ฉก.ปัตตานี/ยะลา ในพื้นที่ ดังนั้น ทหารช่างทุกนายไม่ว่าจะเป็นทหารช่างจากภาคเหนือ อีสาน ใต้ หรือจากภาคกลางจังหวัดราชบุรีของเรา ต้องปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งและกล้าหาญ รวมทั้งจะต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัย และหมั่นทบทวนการฝึกป้องกันตามแผนเผชิญเหตุของหน่วยในฐานปฏิบัติการ และแหล่งงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่ประมาท

              

                  และด้วยจุดแข็งของเหล่าทหารช่าง โดยการใช้ศักยภาพของหน่วยทหารช่าง ในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชน หมู่บ้าน มัสยิด โรงเรียนหรือปอเนาะ รอบที่ตั้งหน่วยและแหล่งงานเป็นมาตรการเสริมด้านการข่าวและการรักษาความปลอดภัย เป็นผลให้กรอบระยะเวลา 2 ปี ของการปฏิบัติภารกิจโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 418 ของกองกำลังทหารช่างเฉพาะกิจ ไม่ปรากฏการสูญเสียจนถึงแก่ชีวิตอันเกิดจากการกระทำของกลุ่มก่อความไม่สงบแต่อย่างใด

              

              

                  จุดเด่นของการปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 418 ในครั้งนี้ คือการปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการประสานงานกรมทางหลวง โดยมีผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 15 ผู้อำนวยการแขวงการทางปัตตานี และแขวงการทางยะลาโดยใกล้ชิด เป็นโอกาสในการพัฒนา เพิ่มพูนองค์ความรู้และประสบการณ์ การปฏิบัติงานก่อสร้างทางระดับ และทางดิ่งตามมาตรฐานกรมทางหลวง รวมทั้งการประสานการ ปฏิบัติงานของทุกส่วน ซึ่งก่อให้เกิดการเพิ่มพูนพัฒนาการปฏิบัติงานทั้งในด้านเทคนิคการปฏิบัติงานช่าง และการควบคุมคุณภาพมาตรฐานทางวิศวกรรมของทุกหน่วยทหารช่างเฉพาะกิจได้เป็นอย่างดี

              

                  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 418 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ จะเป็นทางหลวงพิเศษ เกรด A ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้างรวม 22 เมตร สามารถใช้ความเร็วได้อย่างสม่ำเสมอ โดยส่วนที่เป็นทางร่วม ทางแยก ตัดกับถนนอื่น คลองชลประทาน และทางรถไฟได้ทำการก่อสร้างสะพานยกระดับ ( Over Pass ) ข้ามตลอดเส้นทาง รวม 20 แห่ง พร้อมระบบจราจรเพื่อความสะดวก ปลอดภัยต่อการสัญจรใช้งาน

                  ปัจจุบันทุกหน่วยทหารช่างเฉพาะกิจของกองกำลังทหารช่างเฉพาะกิจ ได้ปฏิบัติภารกิจงานก่อสร้างถนนทางหลวงและสะพานในความรับผิดชอบแล้วเสร็จสมบูรณ์ 100 % เปิดทดสอบการใช้งาน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมา โดยทำการส่งมอบสายทางคืนให้กับสำนักทางหลวงที่ 15 (สงขลา) และเรียนเชิญผู้แทนรัฐบาลกระทำพิธีเปิด และส่งมอบอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จ-พระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา มหาราชและเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ชิ้นประวัติศาสตร์ที่รัฐบาลและกองทัพบกตั้งใจมอบให้แด่พี่น้องชาวไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

              

                  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 418 ได้เป็นทางหลวงสายมาตรฐาน 4 ช่องจราจรแห่งแรกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นเส้นทางที่ช่วยย่นระยะทางจากเส้นทางเดิมที่มีความยาว 42 กิโลเมตร เหลือเพียง 29 กิโลเมตร เท่านั้น ด้วยความกว้างขนาด 4 ช่องจราจร รวมทั้งการก่อสร้างสะพานยกระดับมากถึง 20 แห่ง ทางหลวงแผ่นดินสายนี้ จึงทำหน้าที่เป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ในการเดินทาง และการขนส่งสินค้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะเป็นถนนมาตรฐานสายหลัก ที่พี่น้องประชาชนจะได้ใช้เป็นเส้นทางลัด เพื่อลดต้นทุดด้านการขนส่ง และรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

           

                  ผู้นำชุมชน นาย ยาลี ลาแต๊ะ กำนัน ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ได้กล่าวความรู้สึกถึงหน่วยทหารช่างเฉพาะกิจ ว่า “ ดีใจมาก เพระทหารเข้ามาทำความเจริญให้กับชุมชนและจังหวัดของพวกผมและได้เห็นความมีวินัย ความเข้มแข็ง และขยันขันแข็งในการปฏิบัติงานก็รู้สึกชื่นชม ทหารช่างที่เข้ามาสร้างถนนก็ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในหมู่บ้าน ปฏิบัติตามกรอบประเพณีของชาวบ้านได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเมื่อพวกเราเดือดร้อน ก็ให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงพัฒนาต่อส่วนรวมในพื้นที่อย่างดี ตอนนี้เดินทางไปมาสะดวกขึ้น ร่นระยะทางให้ใกล้ขึ้น เพราะเมื่อก่อนต้องอ้อม อีกทั้งเป็นเส้นทางสวนกันต้องใช้เวลามาก ปัจจุบันทางหลวง 4 เลนนี้สร้างเสร็จ ทำให้การขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้น ”

              

                  แม้การปฏิบัติงานก่อสร้างถนนและสะพานจะเป็นภารกิจในการช่วยพัฒนาประเทศในยามปกติของหน่วยทหารช่าง แต่นี่ถือเป็นครั้งแรกที่เป็นการระดมศักยภาพของหน่วยทหารช่างจากทุกกองทัพภาคทั่วประเทศ เพื่อเร่งปฏิบัติงานก่อสร้างเส้นทางให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา บรรลุตามนโยบายแห่งรัฐและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน ภายใต้การนำของ พล.ท.ทวนชัย พันธ์เพิ่มศิริ จก.กช. แม้บางครั้งจะต้องอยู่ท่ามกลางสถานการณ์กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบมุ่งร้ายหมายชีวิต แต่ก็หาได้สร้างความย่อท้อหวาดหวั่นแก่เหล่าทหารช่างทุกนายไม่ เพราะพวกเราทุกคนเชื่อมั่นว่าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 418 จะเป็นเส้นทางที่มีความสำคัญในการร่วมแก้ไขปัญหาความมั่นคง ส่งผลต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง “ สันติสุข ” อย่างถาวร บนผืนแผ่นดินปลายด้ามขวานไทย

             

                นายอภิสิทธิ์     เวชชาชีวะ   ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในพิธีเปิดใช้ทางหลวงหมายเลข 418  บ.คลองขุด  อ.หนองจิก  จว.ปัตตานี - บ.ท่าสาป  อ.เมือง  จว.ยะลา   โดยมี พล.ทวนชัย   พันธ์เพิ่มศิริ  จก.กช.  และคณะ ร่วมพิธีฯ  ณ ทางหลวงหมายเลข 418  บริเวณ  กม. 29 + 448  บ.ท่าสาป  ต.บุโป  อ.เมือง  จว.ยะลา  เมื่อวันที่  7  ม.ค.53

     

 
 
  
กรมการทหารช่าง          ค่ายภาณุรังษี
ต.โคกหม้อ  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  70000
จัดทำ/เผยแพร่โดย ส่วนปฏิบัติการระบบเครือข่ายฯ  ศทท.กช.
webmaster  ::  kittikraimanee@gmail.com   ทบ. 53105