1. ชื่ออนุสาวรีย์ : พระอนุสาวรีย์ พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
             2. สถานที่ตั้งอนุสาวรีย์ : บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
             3. หน่วยรับผิดชอบในการบำรุงรักษาอนุสาวรีย์ : กองบริการ กรมการทหารช่าง
             4. ประวัติการก่อสร้าง และวันเปิดอนุสาวรีย์
             กรมการทหารช่าง ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ก่อสร้างพระอนุสาวรีย์ พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ประดิษฐานไว้ ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการ กรมการทหารช่าง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เมื่อประมาณเดือน ธันวาคม 2527 และกรมการทหารช่าง ได้ให้กรมศิลปากรดำเนินการปั้นและควบคุมการหล่อพระรูปมาตั้งแต่เดือน มกราคม 2529เป็นต้นมา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน ผู้มีพระคุณต่อประเทศชาติและเหล่าทหารช่าง พระองค์เป็นผู้วางรากฐานให้แก่เหล่าทหารช่าง ได้ทรงปรับปรุงวิชาทหารช่าง ให้ทันสมัยตามแบบอย่างของอารยประเทศ ให้ทัดเทียมกับประเทศตะวันตก ทรงวางระเบียบการช่างทหารให้เป็นรากฐานของเหล่า ทำให้กิจการของเหล่าทหารช่าง ได้เจริญรุดหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วพระองค์ได้ทรงฝึกทหารช่างของไทยให้เป็นไปตามแบบแผนทหารอังกฤษ คือฝึกให้สามารถสร้างถนนสร้างสะพานสร้างอาคารเพื่อแยกหน้าที่ออกจากการรบเด็ดขาด   จัดเป็นหน่วยสนับสนุนการรบจนตราบเท่าทุกวันนี้จึงนับได้ว่าพระองค์ท่านทรงเป็นพระบิดาของเหล่าทหารช่าง ได้ทรงวางรากฐานและความเจริญให้แก่เหล่าทหารช่างเป็นเอนกประการ
             พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ พระอนุสาวรีย์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2527 เวลา 1029
             สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเททองหล่อพระรูป พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2531 เวลา 0900 และเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2533
             5. รายละเอียดรูปแบบของอนุสาวรีย์
พระรูปหล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์ ฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศ นายพลเอกในท่าตรง มีความสูงประมาณ 2 เมตร
             6. ความสำคัญของอนุสาวรีย์
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ ผู้มีพระคุณต่อประเทศชาติและเหล่าทหารช่าง ซึ่งทรงเป็นพระบิดาของเหล่าทหารช่าง ตลอดจนเป็นจุดรวมใจของทหารช่างทั้งปวง
             7. คำอ่าน/คำกล่าวสดุดี ในพิธีวางพวงมาลา
             เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน จึงใคร่ขอนำพระประวัติของพระองค์ท่าน มาเรียนให้ทราบพอสังเขปดังต่อไปนี้.-
             พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ประสูติเมื่อ วันที่ 23 มกราคม 2424 เป็นโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาวาด ทรงพระนามเดิมว่า พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร ในด้านการศึกษา ทรงสำเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษและได้เข้ารับราชการทหาร จนได้รับพระราชทานยศเป็นนาย พลเอก ดำรงตำแหน่ง จเรทหารช่าง ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งจเรทหารช่าง ได้ปรับปรุงขีดความสามารถของเหล่าทหารช่าง ให้เจริญรุดหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ นับได้ว่า พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ทรงเป็น “ พระบิดาของเหล่าทหารช่าง ” อย่างแท้จริง
             พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ทรงประชวร และสิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2479 สิริรวมพระชนมายุได้ 55 พรรษา
             8. การวางพวงมาลา/พานพุ่ม
                   8.1 อุปกรณ์ที่ใช้
                          8.1.1 พวงมาลาดอกไม้สด
                          8.1.2 ขาตั้งสำหรับวางพวงมาลา
                   8.2 ขั้นตอนการวางพวงมาลา/พานพุ่ม
                          8.2.1 เข้าแถวหน้าพระอนุสาวรีย์ฯ
                          8.2.2 แสดงความเคารพ
                          8.2.3 กล่าวสดุดี
                          8.2.4 วางพวงมาลา
                          8.2.5 แสดงความเคารพ
             9. โอกาสที่มีการวางพวงมาลาหรือพานพุ่ม หรือพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์
                   9.1 ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงตรวจเยี่ยมหน่วย
                   9.2 หน่วยงานราชการ ตรวจเยี่ยม ดูงาน ศึกษากิจการ กช.  
                   9.3 วันทหารช่าง (23 มิ.ย.ของทุกปี)
                   9.4 วันคล้ายวันสวรรคต (14 ก.ย.ของทุกปี)

    รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม.......

 

:::   จัดทำ และเผยแพร่ข้อมูลโดย ส่วนปฏิบัติการฯ ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ  กรมการทหารช่าง   :::
  
ติชม / เสนอแนะ ติดต่อ webmaster :: kittikraimanee@gmail.com