ประวัติพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ที่ประดิษฐานอยู่หน้ากองบังคับการกรมทหารช่างที่ 11 ( รูปแบบไฟล์    )

                               

                 พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประดิษฐานอยู่หน้ากองบังคับการกรมทหารช่างที่ ๑๑ได้กำเนิดขึ้นด้วยความริเริ่มของคณะศิษย์เก่า โรงเรียนนายร้อยจุลจอมเกล้า   ฯ    โดยมีผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ 11     ในสมัยนั้น      (พ.อ.คมกฤช     ศรียะพันธ ์)   เป็นผู้ดำเนินการมีความมุ่งหมายในการก่อสร้างด้วยกัน   3 ประการ   คือ

                 ประการแรก เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณอันสูงสุด   ที่พระองค์ท่าน   ได้พระราชทานให้กับทหารช่างของ กองทัพบกไทยและประเทศชาติเป็นสำคัญให้ปรากฏเกียรติขจรกระจายไปในกาลภายหน้า

                 ประการที่สอง เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความกตัญญูกตเวทีที่บรรดาทหารช่างทั้งมวลมีต่อพระองค์ท่านอย่างมิเสื่อมคลาย

                 ประการที่สาม เพื่อต้องการ   ให้เป็นปูชนียวัตถุที่สำคัญ   อันเป็นแหล่งรวมจิตใจ   และเป็นที่เคารพสักการะบูชาของกำลังพลภายในหน่วยกรมทหารช่างที่ 11 รวมทั้งข้าราชการและครอบครัวในค่ายภาณุรังษี ทุกคน  

                 ในด้านการดำเนินการก่อสร้างการออกแบบฐานพระบรมรูป   ฯ ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนทหารช่างโดยมอบให้ พ.ท.กรีสันต์ ศรีวิจิตร เป็นสถาปนิกออกแบบ และ พ.ท.ลำพอง เลาหภักดี เป็นวิศวกรควบคุมการก่อสร้างซึ่ง ช.พัน.111 เป็นหน่วยดำเนินการก่อสร้างฐานพระบรมรูปฯ   ลักษณะเป็นแท่นคอนกรีต ซึ่งปูพื้นและตกแต่งด้วยหินอ่อน

                 สำหรับพระบรมรูป   ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว นั้น ผศ.ดร.วระ อิษวาส จากคณะจิตรกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากร   เป็นปฏิมากรปั้นหล่อ   ในชุดฉลองพระองค์เต็มยศลักษณะครึ่งองค์ หล่อเป็นโลหะสัมฤทธิ์ขนาดประมาณเท่าครึ่ง ขององค์จริง สูง 87 ซ.ม.

                 ข้อความจารึกที่แท่นหินอ่อน ฐานพระบรมรูปด้านหน้าได้คัดลอกบางตอนจากหนังสือตำนานทหารมหาดเล็ก เขียนโดย พ.อ.นายวรการ   บัญชา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งมีใจความสำคัญในการจัดตั้งหน่วยทหารช่าง การจัดอาวุธยุทธภัณฑ์และการฝึกหัดตลอดจนภารกิจและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับทหารช่างไม่เฉพาะวิชาทหารทางยุทธวิธีเท่านั้น ยังมีการฝึกหัดวิชาทำแผนที่ และปฏิบัติงานช่างเบ็ดเตล็ดอีกมากมาย ซึ่งเป็นภารกิจมูลฐานของทหารช่างในปัจจุบัน

                 การดำเนินการก่อสร้างในระยะแรกได้เริ่มการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2528 และทำการวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 5   สิงหาคม 2528   โดยมี นาย สุมิตร สัทธาธิโก เป็นผู้ผูกดวง   และเจ้ากรมทหารช่างในสมัยนั้น (พล.ต. เกษม สงวนชาติไกร ) เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างได้แล้วเสร็จ และกระทำพิธีเปิด เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2531 โดย เจ้ากรมทหารช่าง (พล.ต. วิเชียร สุกปลั่ง ) เป็นประธานในพิธี   และผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ 11 (พ.อ.สมภพ เอมะรุจิ) เป็นผู้ดำเนินการ

                               

                 สำหรับงบประมาณในการก่อสร้าง ได้รับการบริจาค จากอดีตผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ ๑๑   เป็นหลัก   กับได้จากคณะศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ และข้าราชการอื่นๆรวมทั้งผู้มีจิตศรัทธารวมเป็นเงินทั้งสิ้น๕๕๐ , ๐๐๐.-บาท   แยกเป็นค่าก่อสร้างฐานพระบรมรูป 380,000.-บาท   ค่าปั้นหล่อพระบรมรูป   170,000.-บาท จากนั้นสถานที่แห่งนี้  ได้เป็นสถานที่สักการะบูชาของศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ ข้าราชการและครอบครัวในค่ายภาณุรังษี ร่วมทั้งผู้ที่ผ่านไปมาโดยตลอด    ต่อมาศิษย์เก่าหลายท่านมีความเห็นว่าน่าจะก่อสร้างศาลาครอบพระบรมรูปตามแบบของสถาปัตยกรรมศาลาวงกลม   ที่มีอยู่ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ   เพื่อเป็นอนุสรณ์เตือนความทรงจำของศิษย์เก่า   และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะมาสักการะบูชา   ในที่สุดผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง (พล.ต. อาภรณ์ กุลพงษ์ ) ได้มอบให้ผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ 11 (พ.อ.จรัล   วรพงศ์ ) เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้าง โดย พ.ต. เศรษฐศิริ บวรธรรมรัตน์ เป็นสถาปนิกออกแบบศาลาวงกลมตามแบบของเก่าที่เคยสร้างไว้ ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ และ ช.พัน.๑๑๑ เป็นหน่วยดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2539 การก่อสร้างได้แล้วเสร็จสมบูรณ์และกระทำพิธีบวงสรวงพระบรมรูปฯเปิดใช้ศาลาวงกรมแห่งนี้ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2540 โดยมีเจ้ากรมการทหารช่าง  (  พล.ท.วิษณ ุ อุดมสรยุทธ  ) เป็นประธานในพิธี และผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ ๑๑ (พ.อ.จรัล วรพงศ ์) เป็นผู้ดำเนินการ งบประมาณการก่อสร้างในครั้งนี้รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน   2,202,931.-บาท โดยได้รับการบริจาคจากศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ และผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 1, 107,002.-บาท กรมการทหารช่าง จำนวน 800,000 บาท ยังขาดเงินอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งกรมทหารช่างที่ 11 ได้จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้เพิ่มเติมต่อไป .....

 

 

:::   จัดทำ และเผยแพร่ข้อมูลโดย ส่วนปฏิบัติการฯ ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ  กรมการทหารช่าง   :::
  
ติชม / เสนอแนะ ติดต่อ webmaster :: kittikraimanee@gmail.com