125 นาย
  กองบังคับการ มว.ซ่อมบำรุง  
ร.อ.บินเผด็จ ศรีมุกดา ผบ.มว.ซ่อมบำรุงและบริการ
จ.ส.อ.สัญญา พานสร้อย รอง ผบ.มว.ซบร.
จ.ส.ต.กิตติศักดิ์ ไทรพรรณ์ พลขับรถ 4 x 4
จ.ส.อ.สุราษฎร์ ไชยอินทร์ พลประจำ รยบ.พร้อมเครื่องยก
ส.อ.พิเชษฐ ชุ่มเชื้อ พลประจำ รยบ.พร้อมเครื่องยก
ตอนซ่อมบำรุง  
จ.ส.อ.จำเนียร ยอดขำใบ ผบ.ตอนซ่อมบำรุง
จ.ส.ท.ศุวิศิษฏฑ์ ประดิษฐ์ทองคำ ช่างซ่อมยานยนต์ล้อ
ส.อ.ไพฑูรย์ มหาไชย ช่างซ่อมยานยนต์สายพาน
จ.ส.อ.อนุรักษ์ ไร่เจริญ ช่างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
จ.ส.อ.กฤตเมธ กล่อมจิตร์ ช่างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
จ.ส.ท.บุญมา ไทยภักดี ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
จ.ส.ต.อาทิตย์ พิมพา ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
จ.ส.ท.อดุลย์ ทิพชัย พลประจำรถโรงงานซ่อมเคลื่อนที่
จ.ส.ต.มานพ นุชจ้อย พลประจำรถโรงงานซ่อมเคลื่อนที่
จ.ส.อ.เจษฎา ทิมฤกษ์ พลประจำรถพ่วงไฟฟ้าส่องสว่าง
จ.ส.อ.เอกรินทร์ โมเล็ก พลประจำรถพ่วงไฟฟ้าส่องสว่าง
จ.ส.อ.ธนภัทร ศิริเอก พลประจำรถกู้ซ่อม
จ.ส.อ.สุเชิด เวียงชัยภูมิ พลประจำ รถพ่วงบรรทุกเครื่องอัดลม
ส.อ.รัฐพล ปัญญาสาโรจน์ พลประจำ รถพ่วงบรรทุกเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
จ.ส.อ.ธนา หอมสุคนธ์ พลประจำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
จ.ส.อ.นพดล สุขกระจ่าง พลประจำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
จ.ส.อ.วิทยา การณราช พลประจำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
จ.ส.ต.สยาม ทองสาย พลประจำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 นาย
23 นาย
29 นาย
20 นาย
12 นาย
(น.1 , ส.9) 10 นาย
(น.1 , ส.7) 8 นาย
(ส.18) 18 นาย
(น.1 , ส.4) 5 นาย
ตอนผลิตน้ำประปา  
ร.ท.ภาณุพงษ์ จุนปาน ผบ.ตอนผลิตน้ำประปา
จ.ส.อ.ชัยชนะ จงหมื่นไวย หน.ชุดประปาสนาม
จ.ส.อ.ฉลอม คนสว่าง พลประจำ ชุดประปาสนาม
ส.ท.ศิริชัย แพรสี พลประจำ ชุดประปาสนาม
จ.ส.อ.ธนบูลย์ จรรยา พลประจำ ชุดประปาสนาม
จ.ส.ต.วิระศักดิ์ เบ็ญจรูญ พลประจำ ชุดประปาสนาม
จ.ส.ต.ชนทิชา รุ่งเรือง พลประจำ ชุดประปาสนาม
จ.ส.ต.ปิติ เยี่ยมสวัสดิ์ พลประจำ ชุดประปาสนาม
ตอนเจาะน้ำบาดาล  
พ.ต.วีระศักดิ์ จิตระยนต์ ผบ.ตอนเจาะน้ำบาดาล
จ.ส.อ.จรูญ หรนนุ้ย หน.ชุดเจาะน้ำบาดาล
ส.ท. ธเนศ วงษ์ณา พลประจำ เครื่องเจาะน้ำบาดาล
จ.ส.อ.ณัฐวุฒิ เมฆบังวัน พลประจำ เครื่องเจาะน้ำบาดาล
จ.ต.วีรชัย บัวงาม พลประจำ เครื่องเจาะน้ำบาดาล
จ.ส.อ.ประสิทธิ์ สกุนนี พลประจำ เครื่องเจาะน้ำบาดาล
จ.ส.อ.บวร บุญล้ำ พลประจำ เครื่องเจาะน้ำบาดาล
พ.อ.อ. วัฒนา ทองสอง พลประจำเครื่องเจาะน้ำบาดาล
ส.อ. อำนวย ไชยวุฒิ พลประจำ รยบ.พร้อมเครื่องยก
จ.ส.อ.สุนทร พรทวีกันทา พลขับ