สรุปกิจกรรม กช. ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 (เอกสารกิจกรรม )

 

 

 

ข้อมูลโดย ประชาสัมพันธ์ กช. (ส.อ.จักรพงษ์   แพงคำแสน)  
  
กรมการทหารช่าง          ค่ายภาณุรังษี
ต.โคกหม้อ  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  70000
จัดทำ/เผยแพร่โดย ส่วนปฏิบัติการระบบเครือข่ายฯ  ศทท.กช.
webmaster  ::  kittikraimanee@gmail.com   ทบ. 53105