1.จังหวัดทหารบกราชบุรี                 2. กรมการทหารช่าง                 3.กองพลทหารช่าง

ค่ายบุรฉัตร
ภายใน ทบ.
สส.ทหาร
ทศท.
      กองพลทหารช่าง

         ตู้สาขาโทรศัพท์ พล.ช.

5200
55-23695
0-3239-1021
 
52100
0-3239-1022
 
0-3239-1023
 
0-3239-1024
 
0-3239-1118
         ผบ.พล.ช.
52009
55-21420
0-3239-1026
         รอง ผบ.พล.ช.(1)
52001
55-21421
0-3239-1025
         รอง ผบ.พล.ช. (๒)
52002
55-21422
0-3239-1025
         เสธ. พล.ช.
52003
55-21423
0-3239-1027
         รอง เสธ. พล.ช.
52004
55-23696 ต่อ 11
0-3239-1028 ต่อ 11
         วิศวกร พล.ช.
52005
55-23696 ต่อ 12
0-3239-1028 ต่อ 12
         ทส.ผบ.พล.ช.
52080
         หน้าห้อง เสธ.พล.ช.
52054
         สำนักงานผู้บังคับบัญชา
52006
55-23696 ต่อ 13
0-3239-1028 ต่อ 13
         บก.พล.ช. สารบรรณ
52007
0-3239-1119
         ฝ่ายกำลังพล
52011
55-23696 ต่อ 21
0-3239-1028 ต่อ 21
         ฝ่ายการข่าว
52012
55-23696 ต่อ 22
0-3239-1028 ต่อ 22
         ฝ่ายยุทธการ
52013
55-23696 ต่อ 23
0-3239-1028 ต่อ 23
         ฝ่ายกำลังบำรุง
52014
55-23696 ต่อ 24
0-3239-1028 ต่อ 24
         ฝ่ายกิจการพลเรือน
52015
55-23696 ต่อ 25
0-3239-1028 ต่อ 25
         ฝ่ายสวสดิการ
52008
0-3237-3702
         ฝ่ายพระธรรมนูญ
52023
55-23696 ต่อ 14
0-3239-1028 ต่อ 14
         ฝ่ายงบประมาณ
52010
         ฝ่ายการเงิน
52016
         ฝ่ายพลาธิการ
52017
         ฝ่ายสรรพวุธ
52018
         กองอำนวยการก่อสร้าง
52019
0-3237-3703
         ห้องิทยุ , เคเบิลทีวี
52020
55-23696 ต่อ 10
0-3239-1028 ต่อ 10
         บก.ร้อย.บก.พล.ช.
52021
         โรงรถ ร้อย.บก.พล.ช.
52022

         กรมทหารช่างที่ 11

         บก.ช.11
52030
0-3239-1030
         ผบ.ช. 11
52031
0-3239-1029
         รอง ผบ.ช.11 (1)
52032
0-3239-1110
         รอง ผบ.ช.11 (2)
52033
0-3239-1017
         เสธ.ช.11
52034
0-3239-1121
         สำนักงานผู้บังคับบัญชา
52035
         ธุรการกำลังพล
52036
         ฝอ.2
52037
         ฝอ.3
52038
         นธน.ช.11
52039
         ตอนยุทธการ
52040
         ตอนส่งกำลัง
52041
         ฝ่ายการเงิน ช.11
52053
         บก.ร้อย.บก.ช.11
5242
         โรงรถ ร้อย.บก.ช.11
52043

         ช.ร้อย.14

         บก.ร้อย.ช.14
52044
         ผบ.ช.ร้อย.14
52045
         โรงรถ ช.ร้อย.14
52046

         ช.ร้อย.18

         บก.ร้อย.ช.18
52047
         ผบ.ช.ร้อย.18
52048
         โรงรถ ช.ร้อย.18
52049

         ช.ร้อย.115

         บก.ร้อย.ช.115
52050
         ผบ.ช.ร้อย.115
52051
         โรงรถ ช.ร้อย.115
52052

         กองพันทหารช่างที่ 111

         บก.ช.พัน.111 , ธุรการ และกำลังพล
52060
0-3239-1020
         ผบ.ช.พัน.111
52061
0-3239-1034
         รอง ผบ.ช.พัน.111
52062
         ตอนยุทธการ และการข่าว
52063
         ตอนส่งกำลัง
52064
         ตอนสื่อสาร
52065
         ฝ่ายการเงิน
52066
         ฝอ.3
52067
         คลัง สป. 3
52072
         คลังส่งกำลัง
52028

         ร้อย.บก.ช.พัน.111

         บก.ร้อย.บก.ช.พัน.111
52068
         โรงรถ ร้อย บก.ช.พัน.111
52070
         โรงเลี้ยง
52071

         ร้อย ช.คม และ ซบร.

         บก.ร้อย.ช.คม. และ ซบร.
52073
         โรงรถ
52075

         ร้อย ช.ก่อสร้างที่ 1

         บก.ร้อย. ก่อสร้างที่ 1
52076
         โรงรถ
52078

         ร้อย ช.ก่อสร้างที่ 2

         บก.ร้อย. ก่อสร้างที่ 2
52024
         โรงรถ
52026

         ร้อย ช.ก่อสร้างที่ 3

         บก.ร้อย. ก่อสร้างที่ 3
52079
         โรงรถ
52081
         หน่วยฝึกที่ 4 (ช.พัน.111)
52082

         กองพันทหารช่างที่ 602

         บก.ช.พัน.602 , ธุรการ และกำลังพล
52083
0-3239-1120
         ผบ.ช.พัน.602
52084
0-3239-1036
         รอง ผบ.ช.พัน.602
52085
         ตอนยุทธการ และการข่าว
52086
         ฝอ.3
52091
         หน้าห้อง ผบ.ช.พัน.602
52087
         ฝ่ายการเงิน
52088
         ตอนส่งกำลัง
52089

         ร้อย.บก.ช.พัน.602

         บก.ร้อย.บก.ช.พัน.602
52090
         โรงรถ ร้อย บก.ช.พัน.602
52093
         โรงเลี้ยง
52092

         ร้อย ช.คม และ ซบร.

         บก.ร้อย.ช.คม. และ ซบร.
52094
         โรงรถ
52096

         ร้อย ช.ก่อสร้างที่ 1

         บก.ร้อย. ก่อสร้างที่ 1
52097
         โรงรถ
52099

         ร้อย ช.ก่อสร้างที่ 2

         บก.ร้อย. ก่อสร้างที่ 2
52101
         โรงรถ
52103

         ร้อย ช.ก่อสร้างที่ 3

         บก.ร้อย. ก่อสร้างที่ 3
52104
         โรงรถ
52106
         หน่วยฝึกที่ 6 (ช.พัน.602)
52107

         กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ

         บก.พัน.ช.คมศ. , ธุรการ ,ฝ่ายการเงิน
52108
0-3239-1016
         ผบ.พัน.ช.คมศ.
52109
0-3239-1035
         รอง ผบ.พัน.ช.คมศ.
52110

         ฝอ.3

52057
         ตอนยุทธการ และการข่าว
52112
         ตอนส่งกำลังบำรุง
52113
         โรงเลี้ยง พัน.ช.คมศ.
52058
         กองรักษาการณ์
52111

         พัน.ช.คมศ.ร้อย.1

         บก.พัน.ช.คมศ.ร้อย.1
52114
         โรงรถ
52117

         พัน.ช.คมศ.ร้อย.2

         บก.พัน.ช.คมศ.ร้อย.2
52115
         โรงรถ
52118

         พัน.ช.คมศ.ร้อย.3

         บก.พัน.ช.คมศ.ร้อย.3
52116
         โรงรถ
52119

         พัน.ช.กช.ร้อย. 1

         บก.พัน.ช.กช.ร้อย. 1
52120
         ผบ.ร้อย.พัน.ช.กช.ร้อย. 1
52121
         โรงรถ
52122

         ตอน ช. 93

         หน.ตอนทหารช่างประปาสนาม
52123

         กองพันทหารช่างที่ 51

         ผบ.ช.พัน. 51
52124
0-3239-1038
         รอง ผบ.ช.พัน. 51
52125
         ธุรการ , กำลังพล , ฝอ.1
52126

         บก.พัน.ช.พัน. 51

52127
         ฝอ.3
52128
         หมู่ยุทธการ
52129
         ฝ่ายการเงิน
52130
         กอ.ก่อสร้าง
52131
         ส่งกำลัง
52134

         ร้อย.บก.ช.พัน. 51

         บก.ร้อย.บก.ช.พัน. 51
52132
         โรงรถ
52133
         โรงเลี้ยง
52135

         กองร้อยทหารช่างสนามที่ 1

         บก.ร้อย.1
52136
         โรงรถ
52139

         กองร้อยทหารช่างสนามที่ 2

         บก.ร้อย.2
52137
         โรงรถ
52140

         กองร้อยทหารช่างสนามที่ 3

         บก.ร้อย.3
52138
         โรงรถ
52141

         กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์

         ผบ.ช.1 รอ.
52142
0-3239-1018
         รอง ผบ.ช.1 รอ. (1)
52143
         รอง ผบ.ช.1 รอ. (2)
52144

         เสธ.ช.1 รอ.

52145
         ฝอ.1 ธุรการกำลังพล , บก.ช.1 รอ.
52146
         ยุทธการ
52147
         ฝอ.3
52148
         ฝอ.4 (ส่งกำลัง)
52149
         นธน. , นายทหารสื่อสาร
52150
         หน้าห้อง ผบ.ช.1 รอ.
52151
         ฝกง.งบประมาณ
52152
        ตอนการสื่อสาร
52153
55-21405
0-3239-1031-3 , 0-3239-1032

         ร้อย บก.ช.1 รอ.

         บก.ร้อย.บก.ช.1 รอ.
52154
         โรงรถ
52155

         ร้อย.ช.เครื่องมือเบา ช.1 รอ.

         บก.ร้อย.ช.เครื่องมือเบา ช.1 รอ.
52173
         ผบ.ร้อย.
52174
         โรงรถ
52175

         กองพันทหารช่างที่ 52 ช. 1 รอ.

         ผบ.ช.พัน. 52 ช.1 รอ.
52156
0-3239-1040
         รอง ผบ.ช.พัน.52 ช.1 รอ.
52157
0-3239-1039
         ธุรการ , กำลังพล , บก.ช.พัน. 52 ช.1 รอ.
52158

         ฝอ.3

52159
         ส่งกำลัง
52160
         ฝ่ายการเงิน
52161
         หมู่สื่อสาร
52162
         หมู่ซ่อมบำรุง
52168
         โรงเลี้ยง
52163

         ร้อย.บก.ช.พัน. 52 ช.1 รอ.

         บก.ร้อย.บก.ช.
52164
         โรงรถ ร้อย.บก. , มว.คม.
52169

         ร้อย 2

         บก.ร้อย.2
52165
         โรงรถ
52170

         ร้อย.3

         บก.ร้อย.3
52166
         โรงรถ
52171

         ร้อย.4

         บก.ร้อย.4
52167
         โรงรถ
52172

         กองพันทหารช่างที่ 112 ช. 1 รอ.

         ผบ.ช.พัน. 112 ช.1 รอ.
52176
0-3239-1037
         รอง ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ.
52177
         บก.ช.พัน. 112 ช.1 รอ.
52183

         ฝอ.3

52178
         ตอนยุทธการ
52179
         ธุรการ , กำลังพล
52180
         ส่งกำลัง
52181
         ฝ่ายการเงิน
52182
         คลังส่งกำลัง
52189
         คลัง สป.3
52190

         ร้อย.บก.ช.พัน. 112 ช.1 รอ.

         บก.ร้อย.บก.ช.
52184
         โรงรถ ร้อย.บก.
52193
         โรงเลี้ยง
52191

         ร้อย.ช.คม. และ ซบร.

         บก.ร้อย.คม. และ ซบร.
52188
         โรงรถ
52197

         ร้อย.ช.ก่อสร้างที่ 1

         บก.ร้อย.ช.ก่อสร้างที่ 1
52185
         โรงรถ
52194

         ร้อย.ช.ก่อสร้างที่ 2

         บก.ร้อย.ช.ก่อสร้างที่ 2
52186
         โรงรถ
52195

         ร้อย.ช.ก่อสร้างที่ 3

         บก.ร้อย.ช.ก่อสร้างที่ 3
52187
         โรงรถ
52196
         หน่วยฝึก
52192

         ส่วนราชการอื่นๆ และหน่วยงานสาธารณูปโภค

         กองรักษาการณ์
52222
         ศูนย์โทรศัพท์
52077
         ที่พักสายตรวจ สห.ค่ายบุรฉัตร (แฟลต)
52264

         จุดแจ้งเหตุ (สห. ค่ายบุรฉัตร)

52265
         แจ้งข่าวยาเสพติด
52266
         สโมสรนายทหาร
52267
         สโมสรนายทหารประทวน
52268
         ป้อมยามเข้า-ออก ประตู 2 (ร้อย.ช.คมบ.)
52269
         ป้อมยามเข้า-ออก ประตู 5 (ห้วยตะแคง.)
52270
         ป้อมยามเข้า-ออก ประตู 6 (สนามกอล์ฟ)
52271
         ชมรมแม่บ้าน
52272
         มินิมาร์ท
52273
         สนามกีฬา
52274

         เรือนรับรอง ช.11

52275
         อาคารรับรอง (แฟลต ป.116)
52276
         สนามกอล์ฟ ภาณุรังษี(คลับเฮาส์)
52277
         เรือนรับรองยงใจยุทธ
52278
         โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง
52227
         สำนักงานท่องเที่ยว กช.
52027
         สนามฝึกซ้อม กอล์ฟ
52056
         โรงยิม (อาคารสงวนชาติศรไกร)์
52279
         สระว่ายน้ำ 34 สวนสาโรช
52280
         รร.ทบอ.บูรณวิทยา
52281

         หน่วยตรวจโรค

52283
         ชุดปรนบัติเครื่องปรับอากาศ พล.ช.
52284
         โรงสีข้าว กช.
52286
         คลัง สป.ส่วนที่ 2 (กคช.กช.)
52287
         โรงเลื่อย (กคช.กช.)
52288
         สนามยิงปืน กรมการทหารช่าง
52289
         โรงผลิตน้ำดื่มสมอเพชร
52290
         โรงจำหน่ายน้ำดื่มสมอเพชร
52291
         โรงผลิตน้ำประปา
52292
         โรงผลิตน้ำประปา 2 (คลองชลประทาน)
52029

         ศูนย์แม่บ้านค่ายบุรฉัตร

52293
         สำนักงานสาธารณูปโภค
52294
         หน่วยงานสนามกอล์ฟ
52295
         กองควบคุมประสานงานกรม
52297
         คลัง สป.5
52298
         กองทุนหมู่บ้าน
52232
         ศูนย์บ้านพัก , สระว่ายน้ำ 34
52055
   

    

    

 

 


:::   จัดทำ และเผยแพร่ข้อมูลโดย ส่วนปฏิบัติการฯ ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ  กรมการทหารช่าง   :::
  
ติชม / เสนอแนะ ติดต่อ webmaster :: kittikraimanee@gmail.com