:ประกาศ :
- รับสมัครพนักงานราชการ / ลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานใน ทบ. เพื่อสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2566 -