พระบิดาของเหล่าทหารช่าง พระบิดาของเหล่าทหารช่าง
พระบิดาของเหล่าทหารช่าง ประวัติศาสตร์เมืองราชบุรี และค่ายทหาร ประวัติหน่วย (กรมการทหารช่าง) ประวัติค่ายภาณุรังษี ทำเนียบอดีตผู้บังคับบัญชา หน่วยทหารช่างใน ทบ.
พระบิดาของเหล่าทหารช่าง


  
หน้าแรก (บ้านทหารช่าง)
ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของ กองทัพบก
ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของ กช.
  
ประวัติความเป็นมาของ " ทหารช่าง "
  
การจัดหน่วยทหารช่างของ ทบ.
  
หมายเลขโทรศัพท์ภายในหน่วย  
  
เกียรติประวัติ และผลงานหน่วย
  
ธงสัญลักษณ์ทหารช่าง


  
แหล่งท่องเที่ยวภายในค่าย ฯ   
  
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี
  
พระอนุสาวรีย์บิดาทหารช่าง
  
พิพิธภัณฑ์ทหารช่าง     
  
Link หน่วยทหารช่างใน ทบ.
  
ความเป็นมาของค่ายบุรฉัตร 
  
ประวัติปืนใหญ่โบราณหน้า บก.กช.
  
ประวัติพระบรมรูป ร.5 หน้า ช.11
  
เพลงมาร์ชทหารช่าง (เนื้อร้อง)
  
นามค่ายทหารในกองทัพบก
  
เครื่องหมายแสดงความสามารถ และ
  
สัญลักษณ์ทางทหาร 
  
ประวัติความเป็นมาของธงชัยเฉลิมพล   
  
:: วันกองทัพไทย ::  วันกองทัพบก ::
  
สถานศึกษาทางทหารในกองทัพไทย
    
ตำแหน่งข้าราชการทหาร กับพลเรือน
::  ข้อมูลเพิ่มเติม ::   

นวัตกรรมของ กรมการทหารช่างตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ร.10 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบวีดิทัศน์พระราชทาน ตอนที่ 1 :: น้ำคือชีวิตแผ่นดิน , ตอนที่ 2 :: พิทักษ์ป่า พัฒนาสินสายน้ำ
ตอนที่ 3 :: พืชพรรณปลูกชีวิตมั่นคง , ตอนที่ 4 :: เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต

-ช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนของหน่วย ช่องทางนี้ร้องเรียนผ่าน จก.กช. โดยตรง........ <New>
- คำสั่งจัดทำแผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์สำหรับติดตั้งกับสิ่งอุปกรณ์ สาย ช.
- แผนปฏิบัติการปีแห่งการปฏิบัติงานของ ทบ. ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ฯ ด้านยุทธการ ประจำปี 2558 ของ กช.
( พร้อมตัวอย่างแบบรายงาน)

- คำสั่ง กช. เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรสาย ช.
-คำสั่ง กช. เรื่องกำหนดรายการสิ่งอุปกรณ์สายช่างที่หน่วยไม่ต้องส่งซากคืนหลังจากที่ได้รับอนุมัติฯ
- คู่มือแนะนำการปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์สายช่าง
- ข้อมูลอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ถาวร สป.สาย ช.
- ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. 2557
- ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555 / การปฏิบัติเมื่อพบวัตถุต้องสงสัยว่าเป็นระเบิดฯ
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2522 

 

     ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ   02/07/67 
14 : 30