พระบิดาของเหล่าทหารช่าง พระบิดาของเหล่าทหารช่าง
พระบิดาของเหล่าทหารช่าง ประวัติศาสตร์เมืองราชบุรี และค่ายทหาร ประวัติหน่วย (กรมการทหารช่าง) ประวัติค่ายภาณุรังษี ทำเนียบอดีตผู้บังคับบัญชา หน่วยทหารช่างใน ทบ.
พระบิดาของเหล่าทหารช่าง


  
หน้าแรก (บ้านทหารช่าง)
ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของ กองทัพบก
ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของ กช.
  
ประวัติความเป็นมาของ " ทหารช่าง "
  
กองบัญชาการกรมการทหารช่าง 
  
การจัดหน่วยทหารช่างของ ทบ.
  
หมายเลขโทรศัพท์ภายในหน่วย  
  
เกียรติประวัติ และผลงานหน่วย
  
ธงสัญลักษณ์ทหารช่าง


  
แหล่งท่องเที่ยวภายในค่าย ฯ   
  
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี
  
พระอนุสาวรีย์บิดาทหารช่าง
  
พิพิธภัณฑ์ทหารช่าง     
  
Link หน่วยทหารช่างใน ทบ.
  
ความเป็นมาของค่ายบุรฉัตร 
  
ประวัติปืนใหญ่โบราณหน้า บก.กช.
  
ประวัติพระบรมรูป ร.5 หน้า ช.11
  
เพลงมาร์ชทหารช่าง (เนื้อร้อง)
  
นามค่ายทหารในกองทัพบก
  
เครื่องหมายแสดงความสามารถ และ
  
สัญลักษณ์ทางทหาร 
  
ประวัติความเป็นมาของธงชัยเฉลิมพล   
  
:: วันกองทัพไทย ::  วันกองทัพบก ::
  
สถานศึกษาทางทหารในกองทัพไทย
    
ตำแหน่งข้าราชการทหาร กับพลเรือน
::  ข้อมูลเพิ่มเติม ::   

รายละเอียด...
รายละเอียด...
 
กำลังพล / สวัสดิการ
การฝึก/ศึกษา - วิชาการ
 
รายละเอียด...
รายละเอียด...
 
การวิจัยและพัฒนา
ด้านการส่งกำลังบำรุง
 
รายละเอียด...
รายละเอียด...
 
ด้านกิจการพลเรือน
ด้านการก่อสร้าง
 
รายละเอียด...
รายละเอียด...
 
โครงการพระราชดำริ
บรรเทาสาธารณภัย

นวัตกรรมของ กรมการทหารช่าง

ข้อมูลสะพานทหารช่าง
:: ข้อมูลสะพานทหารช่าง ::วีดิทัศน์พระราชทาน ตอนที่ 1 :: น้ำคือชีวิตแผ่นดิน , ตอนที่ 2 :: พิทักษ์ป่า พัฒนาสินสายน้ำ
ตอนที่ 3 :: พืชพรรณปลูกชีวิตมั่นคง , ตอนที่ 4 :: เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต-ช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนของหน่วย ช่องทางนี้ร้องเรียนผ่าน จก.กช. โดยตรง........ <New>
- ข้อมูลอายุการใช้งาน และอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ สาย ช.
- คำสั่งจัดทำแผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์สำหรับติดตั้งกับสิ่งอุปกรณ์ สาย ช.
- 69 คำสอนในหลวง " เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม "   
- คำแนะนำการปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ สาย ช. จาก ช. 21
- แผนปฏิบัติการปีแห่งการปฏิบัติงานของ ทบ. ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ฯ ด้านยุทธการ ประจำปี 2558 ของ กช.
( พร้อมตัวอย่างแบบรายงาน)

- คำสั่ง กช. เรื่อง กำหนดอายุการใช้งาน และอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร สาย ช.
- คำสั่ง กช. เรื่อง กำหนดรายการสิ่งอุปกรณ์สายช่างที่หน่วยไม่ต้องส่งซากคืนหลังจากที่ได้รับอนุมัติฯ
- คู่มือแนะนำการปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์สายช่าง
- ข้อมูลอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ถาวร สป.สาย ช.
- ข้อมูลตำแหน่งที่สมควรได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษผู้ปฏิบัติการป้อกันฯ
- ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. 2557
- ตัวอย่างการขออนุมัติจำหน่าย สป. สาย ช. โดย กคช.กช. :: ตัวอย่างที่ 1 - 5 :: ตัวอย่างที่ 6 - 10 ::
- แบบประเมินผลประกันคุณภาพการฝึกเป็นหน่วยฯ
- บทเรียนการปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลฯ จำนวน 12 หน่วย
- ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555 / การปฏิบัติเมื่อพบวัตถุต้องสงสัยว่าเป็นระเบิดฯ
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2522 
- ประวัติความเป็นมาของธงชาติไทย / การจัดโต๊ะหมู่บูชา ที่ถูกระเบียบตามคำสั่ง ทบ.

     ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ   15/11/62  15 : 30