หน่วยทหารช่างของ กรมการทหารช่าง  ( เอกสารไฟล์   )

 หน่วยบังคับบัญชา

หน่วยใต้บังคับบัญชา
ที่ตั้งของหน่วยทหารช่าง
หมายเหตุ
ระดับกองพล
ระดับกรม
ระดับกองพัน
ระดับกองร้อย
 กช.
พล.ช. 
 -
 บก. และร้อย.บก.
 ราชบุรี
จัดตั้งปี 32 ตามคำสั่ง ทบ.
 
 
 
 
 
 
(เฉพาะ) ลับ ที่ 169/32
 
 
 
 
  
  
 ลง 25 ก.ย.32 เป็น นขต.กช.
 
 
 
พัน.ช.คมศ.
บก.พัน.ช.คมศ.
ราชบุรี
 
 
 
 
 
 พัน.ช.คมศ.ร้อย.1
ราชบุรี 
  
 
 
 
 
พัน.ช.คมศ.ร้อย. 2
ราชบุรี
 
 
 
 
 
  พัน.ช.คมศ.ร้อย.3
ราชบุรี 
  
 
 
ช.11
-
บก.และร้อย.บก.
ราชบุรี
เดิมเป็นหน่วยที่ ทบ. มอบการ
 
 
 
 
  
  
บังคับบัญชาไว้กับ กช.  ต่อมา
 
 
  
 
 
 
ได้บรรจุมอบให้ พล.ช. ตาม
 
 
 
 
  
  
คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ลับ ที่
 
 
 
 
 
 
169/32 ลง 25 ก.ย.32
 
 
 
 ช.พัน.111
 บก.และร้อย.บก.
ราชบุรี 
พัน.ช.ก่อสร้าง ซึ่ง ทบ.ได้ฝาก
 
 
  
 
ร้อย.ช.เครื่องมือ และซบร.
ราชบุรี
การบังคับบัญชาไว้กับ กช. ต่อ
 
 
 
 
 ร้อย.ช.ก่อสร้างที่ 1
ราชบุรี 
มาได้บรรจุมอบให้ พล.ช. ตาม
 
 
  
 
ร้อย.ช.ก่อสร้างที่ 2
ราชบุรี
คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ลับ ที่
 
 
 
 
 ร้อย.ช.ก่อสร้างที่ 3
 ราชบุรี
169/32 ลง 25 ก.ย.32
 
 
 
ช.พัน.602
 บก.และร้อย.บก.
ราชบุรี 
 
 
 
 
 
ร้อย.ช.เครื่องมือ และซบร.
ราชบุรี
  
 
 
  
 
 ร้อย.ช.ก่อสร้างที่ 1
ราชบุรี 
 
 
 
 
 
ร้อย.ช.ก่อสร้างที่ 2
ราชบุรี
  
 
 
  
 
 ร้อย.ช.ก่อสร้างที่ 3
 ราชบุรี
 
 
 
 
 
ร้อย.ช.รถยนต์บรรทุกเทท้าย 
ราชบุรี 
เป็นกองร้อยที่ ทบ. ฝากการ  
 
 
 
 
( ช.ร้อย.14 )
 
บังคับบัญชาไว้กับ กช. ต่อมา
 
 
 
 
ร้อย.ช.สะพานผสม 
ราชบุรี 
 ได้บรรจุมอบให้ขึ้นการบังคับ
 
 
  
 
( ช.ร้อย.18 )
 
บัญชา กับ พล.ช. ตามคำสั่ง
 
 
 
 
 ร้อย.ช.สนับสนุนการก่อสร้าง
ราชบุรี 
ทบ. (เฉพาะ) ลับ ที่ 169/32
 
 
  
 
( ช.ร้อย.115 )
 
ลง 25 ก.ย.32
 
 
 
พัน.ช.กช. 
 พัน.ช.กช.ร้อย.1
ราชบุรี 
เป็นหน่วยลูกมือ สนับสนุน
 
 
 
 
 
  
การฝึกศึกษา และปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
  
ช่างที่จำเป็น