หน่วยทหารช่างของ กองทัพภาค  ( เอกสารไฟล์   )

หน่วยบังคับบัญชา

หน่วยใต้บังคับบัญชา
ที่ตั้งของหน่วยทหารช่าง
หมายเหตุ
ระดับกรม
ระดับกองพัน
ระดับกองร้อย
ทภ.1
ช.1 รอ.
-
บก. และ.ร้อย.บก.
ราชบุรี
ทภ.1   ฝากการบังคับบัญชา 
 
 
 
 
 
ช.1 รอ.ไว้กับ พล.พัฒนา 1
 
 
 
 
 
 
 
 
ช.พัน.52 ช.1 รอ.
บก.,ร้อย.บก. และบร.
ราชบุรี
พัน.ช.สนาม (กองทัพ)
 
 
 
ร้อย.2
ราชบุรี
 
 
 
 
ร้อย.3
ราชบุรี
 
 
 
 
ร้อย.4
ราชบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
บก. และร้อย.บก.
ราชบุรี
พัน.ช.ก่อสร้าง
 
 
 
ร้อย.ช.เครื่องมือ และซบร.
ราชบุรี
 
 
 
 
ร้อย.ช.ก่อสร้างที่ 1
ราชบุรี
 
 
 
 
ร้อย.ช.ก่อสร้างที่ 2
ราชบุรี
 
 
 
 
ร้อย.ช.ก่อสร้างที่ 3
ราชบุรี
 
 
 
 
กองร้อยทหารช่างเครื่องมือเบา
ราชบุรี
(ช.ร้อย.15 ช.1 รอ.)
 
 
 
 
 
 
ทภ.2
ช.2
-
บก. และร้อย.บก.
นครราชสีมา
ทภ.2  ฝากการบังคับบัญชา
 
 
 
 
 
ช.2 ไว้กับ พล.พัฒนา 2
 
 
 
 
 
 
 
 
ช.พัน.201
บก. , ร้อย.บก.และบร.
นครราชสีมา
พัน.ช.สนาม (กองทัพ)
 
 
 
ร้อย.1
นครราชสีมา
 
 
 
 
ร้อย.2
นครราชสีมา
 
 
 
 
ร้อย.3
นครราชสีมา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช.พัน.202
บก. และร้อย.บก.
ค่ายสุรนารี  นครราชสีมา
พัน.ช.ก่อสร้าง
 
 
 
ร้อย.ช.เครื่องมือ และซบร.
นครราชสีมา
 
 
 
 
ร้อย.ช.ก่อสร้างที่ 1
นครราชสีมา
 
 
 
 
ร้อย.ช.ก่อสร้างที่ 2
นครราชสีมา
 
 
 
 
ร้อย.ช.ก่อสร้างที่ 3
นครราชสีมา
 
 
 
 
 
 
 
ทภ.3
ช.3
-
บก.และร้อย.บก.
พิษณุโลก
ทภ.3 ฝากการบังคับบัญชา
 
 
 
 
 
ช.3 ไว้กับ พล.พัฒนา 3
 
 
 
 
 
 
 
 
ช.พัน.301
-
-
ยังไม่ได้จัดตั้ง
 
 
 
 
 
 
 
 
ช.พัน.302
บก. และร้อย.บก.
พิษณุโลก
พัน.ช.ก่อสร้าง
 
 
 
ร้อย.ช.เครื่องมือ และซบร.
พิษณุโลก
 
 
 
 
ร้อย.ช.ก่อสร้างที่ 1
พิษณุโลก
 
 
 
 
ร้อย.ช.ก่อสร้างที่ 2
พิษณุโลก
 
 
 
 
ร้อย.ช.ก่อสร้างที่ 3
พิษณุโลก
 
 
 
 
 
 
 
ทภ.4
ช.4
ช.พัน.401
บก. , ร้อย.บก.และบร.
ค่ายอภัยบริรักษ์  บ.โคกสูง
ทภ.4  ฝากการบังคับบัญชา
 
 
 
ร้อย.1
กิ่ง อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง
ช.พัน.401 ไว้กับ พล.พัฒนา 4
 
 
 
ร้อย.2
"-"
ทภ.4 ยังไม่ได้จัดตั้ง ช.4
 
 
 
ร้อย.3
"-"
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ช.พัน.402
บก. และร้อย.บก.
ค่ายอภัยบริรักษ์  บ.โคกสูง
ช.พัน.ก่อสร้าง
 
 
 
ร้อย.ช.เครื่องมือ และซบร.
กิ่ง อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง
 
 
 
 
ร้อย.ช.ก่อสร้างที่ 1
"-"
 
 
 
  
ร้อย.ช.ก่อสร้างที่ 2
"-"
 
  
 
 
ร้อย.ช.ก่อสร้างที่ 3
"-"
 
 
 
 
 
 
 

          1. คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)ที่ 5/43 เรื่องให้ ทภ. ฝากการบังคับบัญชา กรม ช.ทภ. ไว้กับ พล.พัฒนา ลง 28 ม.ค.43
          2. หน่วยทหารช่างใน บชร.ต่างๆ อยู่ใน ร้อย.ซบร.ที่ 2 ของ พัน.ซบร. ประกอบไปด้วย   - 3 มว.ซบร.สาย ช.    - 1 มว.ซบร.ยุทโธปกรณ์พิเศษ สาย ช.
          3.       ยังไม่ได้จัดตั้ง