หน่วยทหารช่างของ กองทัพบก เอกสารไฟล์   )

หน่วยบังคับบัญชา

หน่วยใต้บังคับบัญชา
ที่ตั้งของหน่วยทหารช่าง
หมายเหตุ
ระดับกรม
ระดับกองพัน
ระดับกองร้อย
ทบ.
ช.21
  
บก. และร้อย.บก.
ราชบุรี
ทบ.มีแผนบรรจุมอบให้ กช.
 
(กรมทหารช่างส่งกำลัง
  
ร้อย.ช.ซ่อมบำรุงสนาม
ราชบุรี
ทบ.มอบการบังคับบัญชาไว้กับ
 
และซ่อมบำรุง)
           
กช. และ กช.โอนการบังคับ
         
บัญชา ให้กับ ช.21
   
   
  
ร้อย.ช.ซ่อมบำรุงหนัก
ราชบุรี
ทบ.ฝากการบังคับบัญชาไว้กับ
       
  
 
กช. และ กช.โอนการบังคับ
   
             
บัญชา ให้กับ ช.21
 
  
  
ตอน ช.ประปาสนาม
ราชบุรี
ทบ.ฝากการบังคับบัญชาไว้กับ
           
กช. และ กช.โอนการบังคับ
   
         
บัญชา ให้กับ ช.21
 
  
  
   
   
   
ทบ.
-
ช.พัน.51
บก.,ร้อย.บก.และซบร.
ราชบุรี
พัน.ช.สนาม (กองทัพ)
 
 
 
ร้อย.1
ราชบุรี
ปรับโอนให้ขึ้นการบังคับบัญชา
 
 
 
ร้อย.2
ราชบุรี
กับ กช. ตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)
 
 
 
ร้อย.3
ราชบุรี
ลับ ที่ 169/32 ลง 25 ก.ย.32