1.  ผลงานทหารช่างในอดีต                                                     2.  การปฏบัติภารกิจในต่างประเทศ     
                                             
 3.  ผลงานการก่อสร้างที่สำคัญ                                                4.  โครงการตามแนวทางพระราชดำร

.:: โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ::. 

              นอกเหนือจากการสนับสนุนหน่วยทหาร และส่วนราชการอื่นในการพัฒนาประเทศแล้ว กรมการทหารช่างยังให้การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายใต้กรอบของโครงการตามแนวทางพระราชดำริต่างๆ

        

              โครงการก่อสร้างโรงงานสกัดน้ำมันพืช และผลิตไบโอดีเซลครบวงจร  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานพระราชดำรัสในเรื่องการนำปาล์มน้ำมันไปใช้ในการแปรรูปเป็นน้ำมัน " ไบโอดีเซล " และมีพระราชประสงค์ให้ก่อสร้างโรงงานสกัดน้ำมันไบโอดีเซล และสถานีจ่ายน้ำมันในพื้นที่โครงการชัยพัฒนา - แม่ฟ้าหลวง อ.หัวหิน  จว.ประจวบคีรีขันธ์                                              
               สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการก่อสร้างโรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร ซึ่งกรมการทหารช่าง (โดย ช.พัน.๖๐๒) เป็นหน่วยดำเนินการก่อสร้าง และเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๖ ก.พ.๔๙ เสร็จสิ้นโครงการ ๑๖ มิ.ย.๔๙ รวมระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน 

          

              โครงการก่อสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์   อ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี เป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่ทาง กรมการทหารช่าง (โดย ช.พัน.๑๑๑) ได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้น โดยใช้กำลังพลภายในหน่วยที่มีความสามารถ และยุทโธปกรณ์ที่มีศักยภาพสูงในการก่อสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ก่อสร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการเกษตรในฤดูแล้ง และนอกจากจะรองรับน้ำได้ในปริมาณมากแล้ว ปัจจุบันยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณรอบๆ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้เป็นอย่างดี

          

              โครงการก่อสร้างเขื่อนแม่ประจันต์   อ.หนองหญ้าปล้อง จว.เพชรบุรี กรมการทหารช่าง (โดยช.๑๑) ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อช่วยลดปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน และช่วยลดปัญหาขาดแคลนน้ำ ในฤดูแล้งได้เป็นอย่างดี ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ บริเวณเขื่อนแม่ประจันต์ และในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงสามารถทำการปลูกพืชผัก และผลไม้ ได้ตลอดทั้งปี

          

             โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเทศบาลตำบลหัวหิน และวังไกลกังวน    อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธุ์ ซึ่งทางกรมการทหารช่าง (โดย ช.๑๑) เป็นหน่วยซึ่งเข้าไปดำเนินการขุดลอกคลองระบายน้ำ วางท่อระบายน้ำ รวมทั้งก่อสร้างอาคารประกอบ และซ่อมปรับปรุงสาธารณูปโภค โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ๖ ก.พ.๔๙ วันเสร็จสิ้นโครงการ ๒๑ พ.ค.๔๙ รวม ๑๐๕ วัน เพื่อเป็นเส้นทางในการระบายน้ำออกในฤดูฝน และในปัจจุบันสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้เป็นอย่างดี

        

              โครงการปรับปรุงพ้นที่ภายในบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถาน นับเป็นโครงการ ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับ กรมการทหารช่างเป็นอย่างยิ่ง ที่เป็นหน่วยซึ่งได้รับมอบหมายให้เข้าไปดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ ภายในบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถาน ซึ่งทางกรมการทหารช่าง (โดย ช.พัน.๑๑๑)ได้ส่งกำลังพลที่มีความสามารถสูง และยุทโธปกรณ์ที่มีศักยภาพสูง เข้าไปดำเนิน

        

              โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง  จว.นครศรีธรรมราช ซึ่งทางกรมการทหารช่าง (โดย ช.๑๑) เป็นหน่วยซึ่งได้เข้าไปดำเนินการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ในปัจจุบันโครงการพัฒนา ลุ่มน้ำปากพนังอังเนื่องมาจากพระราชดำริ สามารถช่วยเหลือประชาชนในการจัดหาน้ำจืด และป้องกันน้ำเค็มรุกล้ำ รวมถึงสามารถกักเก็บน้ำจืดไว้ในลำน้ำเพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบๆ บริเวณลุ่มน้ำปากพนัง ได้ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และการอุปโภคบริโภค อีกทั้งยังช่วยป้องกันน้ำท่วม ในฤดูฝนได้อีกด้วย

 

 

 

:::   จัดทำ และเผยแพร่ข้อมูลโดย ส่วนปฏิบัติการฯ ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ  กรมการทหารช่าง   :::
  
ติชม / เสนอแนะ ติดต่อ webmaster :: kittikraimanee@gmail.com