กองบัญชาการกรมการทหารช่าง :: กองส่งกำลังบำรุง
 

                  กช. ขอเชิญบริษัทร่วมทดสอบกล้องตรวจการณ์กลางคืน   
                         - รายละเอียดยุทโธปกรณ์กล้องตรวจการณ์กลางคืน , บุคคล (แบบตาเดียว)     
                         แบบฟอร์มการตอบรับเข้าร่วมทดสอบกล้องตรวจการณ์กลางคืน , บุคคล (แบบตาเดียว)     
                         - ข้อกำหนด และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันทำการทดสอบ       
                         - กำหนดการปฏิบัติการทดสอบ :: เอกสารภาษาอังกฤษ      
                  บัญชีความต้องการงานซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สาย ช.     (10 ก.ค.50 )
                  แบบฟอร์มข้อมูลสถานภาพ รยบ.เทท้าย 10 ตัน TIEMA     (20 พ.ย.49 )
                  รายการงานซ่อมเสร็จรอหน่วยมารับ สป. คืน    (7 พ.ย.49 )
                  Download  ระบบงานข้อมูล รปจ.กช. ฉบับที่ 4   

                          - 
โปรแกรมระบบงานข้อมูล รปจ. ฉบับที่ 4 (2.31 Mb.)  
                          - 
คู่มือการใช้งานระบบงานข้อมูล รปจ. ฉบับที่ 4 (957 Kb.)  
                
 
แจ้ง นขต.กช.ทราบ  เรื่อง รายงานสถานภาพยุทโธปกรณ์สายช่าง (รปจ.4 ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

                 
การดำเนินการซ่อมบำรุง และ,การจัดสรรงบประมาณ
                 
ข้อแนะนำในการซ่อมบำรุงเครื่องมือช่าง
                          - การซ่อมบำรุง   รยบ. 10 ตัน  เทท้าย  TIEMA       
                          - การใช้เครื่องอัดลม SULL AIR 250 CFM รุ่น 250 DTQ-JD-GOVT      

      ส่วนปฏิบัติการระบบเครือข่าย ศทท.กช.                     กองบัญชาการกรมการทหารช่าง       ค่ายภาณุรังษี   
ต.โคกหม้อ  อ.เมือง  จว.ราชบุรี  70000                            ติดต่อ :: kittikraimanee@gmail.com ทบ.53105

 

  

||   กองปลัดบัญชี   ||   กองบริการ  ||   กองวิทยาการ  ||   กองเครื่องช่วยฝึก   ||   กองคลังทหารช่าง   ||   กองการก่อสร้าง   ||   โรงเรียนทหารช่าง   ||  ฝ่ายกิจการพิเศษ  ||

 

 

ส่วนปฏิบัติการระบบเครือข่าย ศทท.กช.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

::: Design for IE5  800x600 , Text Size = Medium :::

||  ส่วนปฏิบัติการฯ ศทท.กช.    ||   แผนกธุรการ   ||   กองกำลังพล    ||  กองยุทธการ และการข่าว   ||    กองส่งกำลังบำรุง   ||   กองกิจการพลเรือน   ||   แผนกจัดหา   ||
พันเอก โรม   ศิริวรรณ
ผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง
กองส่งกำลังบำรุง

  หน้าที่ / ภารกิจ
    
 เสนอแนะนโยบาย วางแผนอำนวยการ ประสานงาน และกำกับการเกี่ยวกับการปฏิบัติทางยุทธการ การจัดหน่วย การฝึก และศึกษาของเหล่าทหารช่าง รวมทั้งการข่าว การรักษาความปลอดภัย และกิจการพลเรือน ของกรมการทหารช่าง