กองบัญชาการกรมการทหารช่าง :: กองกำลังพล  
      ส่วนปฏิบัติการระบบเครือข่าย ศทท.กช.                     กองบัญชาการกรมการทหารช่าง       ค่ายภาณุรังษี   
ต.โคกหม้อ  อ.เมือง  จว.ราชบุรี  70000                            ติดต่อ :: kittikraimanee@gmail.com ทบ.53105

 

  

||   กองปลัดบัญชี   ||   กองบริการ  ||   กองวิทยาการ  ||   กองเครื่องช่วยฝึก   ||   กองคลังทหารช่าง   ||   กองการก่อสร้าง   ||   โรงเรียนทหารช่าง   ||  ฝ่ายกิจการพิเศษ  ||

 

 

ส่วนปฏิบัติการระบบเครือข่าย ศทท.กช.

::: Design for IE5  800x600 , Text Size = Medium :::

||  ส่วนปฏิบัติการฯ ศทท.กช.    ||   แผนกธุรการ   ||   กองกำลังพล    ||  กองยุทธการ และการข่าว   ||    กองส่งกำลังบำรุง   ||   กองกิจการพลเรือน   ||   แผนกจัดหา   ||
พันเอก วิกร เลิศวัชรา
พันเอก วิกร     เลิศวัชรา
ผู้อำนวยการกองกำลังพล
  หน้าที่ / ภารกิจ
     
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับกิจการกำลังพลเหล่าทหารช่าง

กองกำลังพล

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 - เข้าสู่เว็บไซต์ กองกำลังพล กช.  
 - ทำเนียบกำลังพล
 - ข่าวประชาสัมพันธ์
 - คู่มือระเบียบงานสารบรรรณ