ขอขอบคุณ   ผู้สนับสนุนข้อมูลและภาพ
-:ศูนย์ประสานงาน รร.นส.ทบ.
..............................................................................................................................................................................................................................................................
ติดต่อ Webmaster :: kittikraimanee@gmail.com

 

 

ที่นี่ !  เราฝึกคนให้เป็นผู้นำ...
||  หน้าแรก   ||   ประวัติ นนส.ทหารช่าง / ทำเนียบรุ่น    ||   รร.นส.ทบ. / รร.ช.กช.  ||   ตำนานดอกจัน  ||  ย้อนรอยภาพกิจกรรม   || 

 

???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.)

 

 .::      ดอกจันจนๆ ขาดคนเห็นใจยากไร้สิ้นดี กว่าจะได้เป็นนายสิบเหงื่อไหลเป็นปิ๊บกว่าจะติดสิบตรี...... ::.

 

             
                     ความเป็นมา นายสิบเหล่าทหารช่างสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ การจัดหน่วยทหารช่างใหญ่ที่สุดเป็นเพียงหน่วยขนาดกรมการบรรจุบุคคลเป็นนายสิบทหารช่าง ใช้วิธีคัดเลือกจากพลทหารที่มีความรู้ ความสามารถดี เข้ารับการศึกษาในกรมทหารช่างเป็นเวลา ๖ เดือน เมื่อจบหลักสูตรแล้วจะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น ส.ต.
                     ต่อมา พ.ศ. ๒๔๗๖ กองทัพบกได้จัดตั้ง กองนักเรียนนายสิบพลรบ มีที่ตั้งอยู่ที่สะพานแดง บางซื่อ กรุงเทพฯ ( กรมการทหารสื่อสารในปัจจุบัน ) มี พ.ท.หลวงเสรี เริงฤทธิ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน นับเป็นครั้งแรกที่มีการจัดการศึกษานักเรียนนายสิบขึ้น ในปีนี้มีแต่นักเรียนนายสิบเฉพาะรบเท่านั้น ได้แก่เหล่า ราบ ม้า และปืนใหญ่ เริ่มนักเรียนนายสิบเหล่าช่าง พ.ศ.๒๔๗๘ กองทัพบกรับสมัครนักเรียนนายสิบเป็นรุ่นที่ ๒ เข้าศึกษาในกองนักเรียนนายสิบเหล่าพลรบ หลักสูตร ๓ ปี แต่ปีนี้กองทัพบกจัดให้มีการศึกษาเหล่าทหารช่างและสื่อสารด้วย จึงถือได้ว่าเป็นนักเรียนนายสิบทหารช่างรุ่นแรก สำหรับผู้ศึกษาเหล่าทหารช่างมีจำนวน ๖ นาย ดังนี้.-
                                         ๑.นนส.บุญส่ง รุ่งจรูญ                       ๒.นนส.บุญจันทร์ บุญญพันธ์
                                         ๓.นนส.สุรัติ หอมมะลิ                      ๔.นนส.สำรวล กุศลวุฒิ
                                         ๕.นนส.บุญธรรม นิลวรรณ                ๖.นนส.ประภัศร์ ติณณารมย์
                     หลักสูตรการศึกษา ๓ ปี มีการศึกษาดังนี้.-
                                  ปีที่ ๑ นักเรียนจะศึกษาร่วมกันทุกเหล่าเป็นเวลา ๖ เดือน ครบกำหนดแล้วจะมีการสอบ เพื่อแยกเหล่าผู้ที่ได้คะแนนดีจะมีสิทธิ์เลือกเหล่าตามที่ต้องการส่วนอีก ๖ เดือนต่อมาจะฝึกวิชาเหล่าเป็นวิชาหลัก สำหรับวิชาทหารช่างมี พ.ต.หลวงวุฒิรณฤทธิ์ และ พ.ต.ขุนใจ จงรบ เป็นอาจารย์สอนในชั้นปีที่ ๑ นี้นักเรียนนายสิบจะได้รับเงินเดือนชั้น ๑ ( ๒ บาท )
                                  ปีที่ ๒ ผู้ที่สอบไล่ได้ชั้นปี ๑ จะได้รับยศ ส.ต. รับเงินเดือน ชั้น ๘ ( ๑๖ บาท ) และจะถูกส่งไปฝึกราชการยังกองพันทหารช่าง ซึ่งขณะนั้นมีเพียง ๒ หน่วย ได้แก่ ช.พัน.๑ ( ราชบุรี ) และ ช.พัน.๒ ( ฉะเชิงเทรา ) แม้จะได้รับการแต่งตั้งยศแต่ก็มิได้มีสภาพเป็นนายสิบประจำการแต่อย่างใดเพราะต้องอยู่ในความควบคุมโดยครูปกครองหากประพฤติปฏิบัติไม่ดีจะมีผลไปยังกองนักเรียนนายสิบ ในการศึกษาชั้นปีที่ ๓
                                  ปีที่ ๓ ทั้งหมดจะถูกส่งกลับเข้าศึกษาในกองนักเรียนนายสิบตามเดิม เพื่อเรียนต่อจากปีที่ ๑ เป็นการเรียนและการฝึกในหน้าที่ ผบ.หมู่ ผู้สอบไล่ได้ชั้นปีที่ ๒ จะได้รับยศ ส.ท. เงินเดือน ชั้น ๑๑ ( ๒๒ บาท )
                     พ.ศ.๒๔๗๙ และพ.ศ.๒๔๘๑ คงมีการรับสมัครนักเรียนนายสิบพลรบเป็นรุ่นที่ ๓-๔ ( ทหารช่างรุ่นที่ ๒-๓ )หลักสูตรการศึกษาเช่นเดียวกับปี พ.ศ.๒๔๗๘ มีทหารช่างรุ่นละ ๑๐ นาย และ ๕ นาย ตามลำดับ
                     นักเรียนนายสิบทหารช่างรุ่นที่ ๑
                     พ.ศ.๒๔๘๓ กองทัพบกได้ตั้ง กองโรงเรียนนายสิบทหารช่าง ขึ้นที่ จว.ราชบุรี ขึ้นตรงต่อแผนก ๔ กรมจเรทหารบก แยกจากกองนักเรียนนายสิบเหล่าพลรบ โดยใช้ผู้บังคับบัญชาจาก ช.พัน.๑ (ราชบุรี ) เป็นผู้ฝึกสอนและปกครองเริ่มทำการฝึกอบรมนักเรียนนายสิบพลรบ รุ่นปี ๒๔๘๑ เหล่าทหารช่าง เข้าศึกษาในชั้นปีที่ ๓ เป็นรุ่นแรก ทำเนียบนักเรียนนายสิบเหล่าทหารช่างจึงเริ่มต้นตั้งแต่รุ่นนี้ เป็น นนส.ช. รุ่นที่ ๑
                     พ.ศ.๒๔๘๔ กองทัพบกมีคำสั่งให้กองโรงเรียนนายสิบทหารช่าง ขึ้นตรงต่อแผนกทหารช่าง กรมเสนาธิการทหารบก รับสมัครผู้ที่มีคุณวุฒิความรู้ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ ๔ อายุ ๑๗ - ๒๔ ปี เข้าเป็นนักเรียนนายสิบศึกษาหลักสูตร ๒ ปี มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๔ นาย นักเรียนนายสิบเหล่าทหารช่างรุ่นนี้ ในรุ่นถือว่าเป็นนักเรียนนายสิบทหารช่างรุ่นแรกของกองโรงเรียนนายสิบทหารช่าง เนื่องจากเรียนเฉพาะเหล่าโดยตรง ( ตามทำเนียบ นนส.ช. เป็นรุ่นที่ ๒ )ในปลายปีนี้ได้เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพานักเรียนนายสิบรุ่นนี้จึงถูกระงับการเรียน และถูกส่งออกปฏิบัติราชการตามหน่วยต่าง ๆ ได้แก่ ช.พัน.๑ , ช.พัน.๒ และ ช.พัน.๓ (หน่วยตั้งใหม่ขณะนั้น )
                     พ.ศ.๒๔๘๕ - ๒๔๘๗ ไม่มีการผลิตนักเรียนนายสิบทหารช่าง เพราะผู้บังคับบัญชาตลอดจนครู อาจารย์ต้องออกปฏิบัติราชการสงครามด้วย
                     พ.ศ.๒๔๘๘ เกิดความขาดแคลนนายสิบไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติราชการ ในปีนี้กองทัพบกจึงได้เปิดรับบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ หลักสูตรเร่งรัด มีกำหนด ๖ เดือน จำนวน ๒ รุ่น ดังนี้
                                  ผลัด ๑ เปิดการศึกษา ๑ ม.ค. ๒๔๘ ๘ จำนวน ๕๐ นาย
                                  ผลัด ๒ เปิดการศึกษา ก.ค. ๒๔๘๘ จำนวน ๙๔ นาย
                     แต่เนื่องจากอยู่ในภาวะสงครามมหาเอเชียบูรพา (จากการที่ญี่ปุนยกพลขึ้นบุกประเทศไทย ทำให้ไทยต้องจำยอมร่วมรบกับทหารญี่ปุ่น ทำสงครามกับฝ่ายพันธมิตรจึงได้นำระเบิดมาทิ้งในเขตตัวเมืองราชบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งกองทหาร คลังยุทโธปกรณ์ ตลอดจนตัดเส้นทางการเคลื่อนกองทัพของทหารญี่ปุ่น) นักเรียนนายสิบผลัด ๑ ต้องย้ายไปศึกษาที่วัดท่าโขลง, วัดโพธิ์ และสุดท้ายไปจบหลักสูตรที่วัดเกตุการาม อ.บางคนที จว.สมุทรสงคราม สำหรับผลัด ๒ ก็ต้องเข้าศึกษาต่อ ณ กองโรงเรียนนายสิบ วัดเกตุการาม แห่งนี้เช่นกันจนเมื่อพฤศจิกายน ๒๔๘๘ สงครามเสร็จสิ้นจึงได้กลับเข้าศึกษาในที่ตั้งปกติ
                     พ.ศ.๒๔๘๙ กองทัพบกมีคำสั่งแปรสภาพแผนกทหารช่างเป็นกรมจเรทหารช่าง โดยกองโรงเรียนนายสิบทหารช่าง ขึ้นตรงต่อแผนกการศึกษา กรมจเรทหารช่าง มีการรับสมัครนักเรียนนายสิบทหารช่าง หลักสูตร ๓ ปีสำเร็จแล้วได้รับยศ ส.ท. และใบประกาศนียบัตรมีคุณวุฒิเทียบเท่าช่างจัตวากรมโยธาเทศบาล ( มีผู้สำเร็จรุ่นนี้จำนวน ๓๐ นาย )
                     พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๒๔๙๒ ไม่มีการรับนักเรียนนายสิบทหารช่าง
                     พ.ศ. ๒๔๙๓ มีการเปลี่ยนแปลงการจัดจากแผนกศึกษา เป็นแผนกที่ ๓ กองโรงเรียนนายสิบทหารช่าง จึงเป็นหน่วยขึ้นตรงแผนกที่ ๓ ปีนี้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบหลักสูตร ๒ ปี จำนวน ๕๖ นาย และปี พ.ศ. ๒๔๙๔ เปิดรับจำนวน ๓๘ นาย
                     พ.ศ. ๒๔๙๕ มีคำสั่งแปรสภาพกรมจเรทหารช่างเป็นกรมการทหารช่างแผนกที่ ๓ แปรสภาพเป็นกองฝึกและศึกษา กองโรงเรียนนายสิบทหารช่างจึงขึ้นตรงต่อกองฝึก และศึกษากรมการทหารช่าง ปีนี้รับนักเรียนนายสิบจำนวน ๑๒๐ นาย และในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ เปิดรับจำนวน ๑๕๖ นาย
                     พ.ศ. ๒๔๙๗ เปลี่ยนแปลงอัตราการจัดกรมการทหารช่างใหม่ กองฝึกและศึกษาแปรสภาพเป็นโรงเรียนทหารช่าง เจ้ากรมการทหารช่างทำหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาโรงเรียนทหารช่างกองโรงเรียนนายสิบทหารช่างแปรสภาพเป็นกองนักเรียน ปีนี้รับนักเรียนนายสิบทหารช่างรวม ๒ รุ่น และปี พ.ศ.๒๔๙๘ รับอีกจำนวน ๒ รุ่น เช่นเดียวกัน
                     
พ.ศ.๒๔๙๙ - ๒๕๐๐ เปิดรับนักเรียนนายสิบทหารช่างปีละ ๑ รุ่น
                     พ.ศ.๒๕๐๑ เปลี่ยนแปลงการจัดกรมการทหารช่างใหม่ โดยเพิ่มส่วนราชการคือศูนย์การทหารช่าง กองนักเรียนแปรสภาพเป็นกรมนักเรียน
                     พ.ศ.๒๕๐๑ - ๒๕๑๐ รับนักเรียนนายสิบทหารช่าง เข้าศึกษาปีละ ๑ รุ่น ยกเว้นปี พ.ศ.๒๕๐๕ ไม่มีการรับ
                     พ.ศ.๒๕๑๑ เปลี่ยนแปลงการจัดกรมการทหารช่างให้ยกเลิกส่วนราชการศูนย์การทหารช่าง โรงเรียนทหารช่าง จึงเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกรมการทหารช่างเจ้ากรมการทหารช่างเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนทหารช่างโดยตำแหน่ง กรมนักเรียนแปรสภาพเป็นกองพันนักเรียนเป็นต้นมา ในปีนี้กองทัพบกเปิดรับนักเรียนนายสิบทหารช่างปกติและเร่งรัดเพิ่มเติมสงครามเวียดนาม (พวต.รุ่น ๑ ) นับเป็น นนส.ช.รุ่นที่ ๒๕ และในปี พ.ศ.๒๕๑๒ รับอีก ๒ รุ่น ( พวต.๒ - ๓ ) ศึกษาหลักสูตร ๑ ปี
                     ในปีนี้ กองทัพบกได้เปิดหลักสูตรนักเรียนนายสิบกองทัพบก หลักสูตร ๒ ปี (นนส.ทบ.)โดยรับจากบุคคล พลเรือนและทหารกองประจำการที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.ศ.๓ ) เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนนายสิบทหารบกค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ ในชั้นปีที่ ๑ และแยกศึกษาในโรงเรียนเหล่าวิทยาการต่างๆ รวม ๑๒ เหล่า ในชั้นปีที่ ๒ สำหรับเหล่าทหารช่าง นนส.ทบ.รุ่น ๑ จะเป็น นนส.ช. รุ่น ๒๗
                     พ.ศ.๒๕๒๓ มีการเปิดรับนักเรียนนายสิบหลักสูตร ๑ ปี (เร่งรัด) โดยรับจากทหารกองประจำการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ารับการศึกษา ( นนส.ช.รุ่น ๓๙ หรือ เร่งรัดรุ่น ๑ ) โดยเปิดรับติดต่อกัน จนถึงปี ๒๕๒๗ รวมทั้งหมด ๕ รุ่น
                     พ.ศ.๒๕๒๕ มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรนักเรียนนายสิบกองทัพบก หลักสูตร ๒ ปี เป็นหลักสูตร ๑ ปี เปิดทำการศึกษาที่โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของเหล่า โดยรับจากผู้สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ( นนส.ช.รุ่น ๔๖ หรือ ม.ปลาย รุ่น ๑ )
                     พ.ศ.๒๕๔๐ นโยบายด้านการศึกษาของกองทัพบก ให้มีการปรับปรุงการศึกษาในโรงเรียนทหารทุกระดับ ให้สอดรับกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและสมรรถภาพกำลังพลโดยเฉพาะนายทหารชั้นประทวนเป็นเป้าหมายหลัก จึงมีการปรับปรุงหลักสูตรนักเรียนนายสิบจากหลักสูตร ๑ ปี เป็นหลักสูตร ๒ ปี ดังนี้.-
                                  ชั้นปีที่ ๑ ศึกษารวมกันที่โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์
                                  ชั้นปีที่ ๒ เป็นการศึกษาในโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการสำเร็จแล้วได้รับวุฒิทางวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง ( ปวส. ) นักเรียนนายสิบเหล่าทหารช่างจะได้รับวุฒิประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างโยธา
                     การผลิตนักเรียนนายสิบหลักสูตร ๒ ปี ( ปวส. ) กองทัพบกผลิตต่อเนื่องจนถึงปี พ.ศ.๒๕๔๕ รวม ๕ รุ่น ( นนส.ช.รุ่น ๖๒ - ๖๖ )
                     พ.ศ.๒๕๔๕ มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบกจากเดิมศึกษา ๒ ปี เป็นศึกษา ๑ ปี รับผู้ที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยทำการศึกษาที่โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นเวลา ๑๐ เดือนและศึกษาวิชาเหล่าที่โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการเป็นเวลา ๒ เดือน หลังจากนั้นจะกลับไปประดับยศและสำเร็จการศึกษาที่โรงเรียนนายสิบทหารบก และได้รับการบรรจุประจำเหล่าสายวิทยาการ ในการนี้จะต้องเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้นของเหล่าระยะเวลาประมาณ ๙ สัปดาห์ ก่อนบรรจุรับราชการในหน่วยต่างๆ
                     พ.ศ.๒๕๕๐ ได้ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษานักเรียนสิบทหารบก  ศึกษา  ณ  โรงเรียนนายสิบทหารบก  จำนวน ๖ เดือน  และศึกษา ณ  รร.เหล่าสายวิทยาการ  จำนวน  ๖  เดือน โดยแบ่งนักเรียนนายสิบ เข้ารับการศึกษา  จำนวน  ๒  ผลัด

      รายละเอียดทำเนียบรุ่น นนส. เหล่า ช.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................................................................................................................................................................................................................................................

 

-:เว็บไซต์ รร.นส.ทบ. และ กรมการทหารช่าง
-:จ.ส.อ.พิสุทธิ์   อุณหะ ที่ให้คำปรึกษา
แนะนำเว็บไซต์  ::   http://www.tahanchang.com/ 
จัดทำโดย ส.อ.กิตติ  ไกรมะณี  NCO.4/43 (ช.65/44)
   ที่นี่ !    เราฝึกคนให้เป็นผู้นำ ....