ขอขอบคุณ   ผู้สนับสนุนข้อมูลและภาพ
-:ศูนย์ประสานงาน รร.นส.ทบ.
..............................................................................................................................................................................................................................................................
ติดต่อ Webmaster :: kittikraimanee@gmail.com

 

 

 

||  หน้าแรก   ||   ประวัติ นนส.ทหารช่าง / ทำเนียบรุ่น    ||   รร.นส.ทบ. / รร.ช.กช.  ||   ตำนานดอกจัน  ||  ย้อนรอยภาพกิจกรรม   || 
???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.)

 

ที่นี่ !  เราฝึกคนให้เป็นผู้นำ...

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................................................................................................................................................................................................................................................

 

-:เว็บไซต์ รร.นส.ทบ. และ กรมการทหารช่าง
-:จ.ส.อ.พิสุทธิ์   อุณหะ ที่ให้คำปรึกษา
แนะนำเว็บไซต์  ::   http://www.tahanchang.com/ 
จัดทำโดย ส.อ.กิตติ  ไกรมะณี  NCO.4/43 (ช.65/44)
   ที่นี่ !    เราฝึกคนให้เป็นผู้นำ ....

 

          โรงเรียนนายสิบทหารบก ได้รับการจัดตั้งขึ้นมาควบคู่กับโรงเรียนคะเด็ด (นายร้อย) ตั้งแต่รัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ.๒๔๒๔ โดยเป็นสถาบันผลิตนายสิบ ประวัติโรงเรียนนายสิบทหารบกจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้มีการปรับปรุงแนวทางในการจัดการฝึก-ศึกษาให้สอดคล้องกับการเมือง การปกครอง สภาวะทางเศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา ตลอดจนการปฏิรูปการทหารของประเทศซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยลำดับ ตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ.๒๔๒๔ เริ่มจัดตั้งโรงเรียนนายสิบ วังสวนกุหลาบ ปี พ.ศ.๒๔๓๙ จัดตั้งกองโรงเรียนนายสิบ ปี พ.ศ.๒๔๔๐ กำหนดให้ขึ้นสมทบกับโรงเรียนนายร้อยจัดเป็นกองร้อยที่ ๒ สำหรับนักเรียนนายสิบ ปี พ.ศ.๒๔๔๖ ได้แยกโรงเรียนนายสิบออกจากโรงเรียนนายร้อยไปขึ้นการบังคับบัญชากับกรมบัญชาการทหารบกมณฑลต่าง ๆ และในปี พ.ศ.๒๔๕๒ ได้โอนมาสังกัดกองพันพิเศษ
           เมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๙ มีการปฏิรูปโครงการในกระทรวงกลาโหมโดยจัดตั้งกรมจเรทหารบกมีลักษณะกิจการในการตรวจการฝึกหัดสั่งสอนทหารเป็นส่วนเฉพาะเหล่า และชนิดของหล่าทหารบก ประกอบด้วย กรมจเรทหารราบ , กรมจเรทหารม้า , กรมจเรทหารปืนใหญ่ , กรมจเรทหารช่าง ซึ่งจะมีโรงเรียนนายสิบสังกัดแต่ละเหล่า ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๗๔ รัฐบาลตัดทอนรายจ่ายด้านต่างๆ มีการปลดข้าราชการออก ลดขั้นเงินเดือน ลดเวลาการเกณฑ์ทหารลง จึงยุบโรงเรียนนายสิบสังกัดกรมจเรทหารบก (ราบ,ม้า,ปืน,ช่าง และสื่อสาร)ตั้งเป็นโรงเรียนนายสิบพลรบขึ้นกับกรมยุทธศึกษาทหารบก แต่ในปี พ.ศ.๒๔๗๕ ยังคงปิดการฝึกศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ภายในประเทศอยู่ในระหว่างเปลี่ยนแปลงการปกครอง และได้เปิดการศึกษาโรงเรียนนายสิบพลรบในปี พ.ศ.๒๔๗๖ โดยให้สังกัดกองบังคับการทหารช่าง และสื่อสาร สะพานแดง ตำบลบางซื่อ กรุงเทพฯ และได้ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นหลักสูตรรวมมีทั้งเหล่าทหารราบ , ทหารม้า และทหารปืนใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๘๑ ได้ปรับกองโรงเรียนนายสิบพลรบขึ้นการบังคับบัญชากับ กรมจเรทหารบก และมีผู้บังคับกองโรงเรียนเป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่อบรมนักเรียนนายสิบซึ่งจะเป็นนายสิบพลรบ
           ปี พ.ศ.๒๔๘๒ กองทัพบก ต้องขยายกำลัง และประสิทธิภาพกำลังพลจึงได้ย้ายโรงเรียนนายสิบพลรลไปอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี เปลี่ยนนามหน่วยเป็นกองโรงเรียนนายสิบพลรบ โดยมี ร้อยเอก สฤษดิ์   ธนะรัชต์ เป็นผู้บังคับกองโรงเรียน ดำเนินการผลิตนักเรียนนายสิบพลรบ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๘๓ ได้เปลี่ยนนามหน่วยเป็นกองโรงเรียนนายสิบทหารราบแต่ไม่มีการฝึก-ศึกษาตามหลักสูตรเนื่องจากกรณีพิพาทอินโดจีน กำลังพล และนักเรียนนายสิบทุกนายได้เข้าร่วมการรบ กองโรงเรียนนายสิบทหารราบได้จัดการศึกษาในปี พ.ศ.๒๔๘๖ ผลิตนักเรียนนายสิบโครงการเร่งรัด ระยะเวลาการศึกษา ๒ ปี จำนวน ๓ รุ่น ซึ่งในปีดังกล่าวได้เกิดสงครามมหาเอเซียบูรพา จึงได้ย้ายนักเรียนนายสิบไปศึกษาที่หมู่บ้านบางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี และได้ย้ายกลับเข้าที่ตั้งเดิมที่ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในปี พ.ศ.๒๔๘๗ และจัดการฝึก-ศึกษาจนถึงปี พ.ศ.๒๔๙๓
           ในปี พ.ศ.๒๔๙๔ กองทัพบกปรับปรุงหน่วยทหารโดยได้รับการช่วยเหลือจากสหรัฐและได้ปรับระบบการศึกษาโรงเรียนนายสิบเหลือ ๑ ปี แยกศึกษาตามเหล่าสายวิทยาการ แต่ในปีนี้นักเรียนนายสิบ ยังไม่ได้ศึกษาที่โรงเรียนเนื่องจากถูกส่งไปช่วยที่ประเทศเกาหลี ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๙๕ การผลิตนักเรียนนายสิบ โรงเรียนนายสิบเหล่าสายวิทยาการดำเนินการ ใช้หลักสูตรการศึกษา ๑ ปี รับสมัครจากผู้สำเร็จมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ขึ้นไป และในปี พ.ศ.๒๔๙๗ เปลี่ยนเป็นหลักสูตรนักเรียนนายสิบ ๑ ปี รับสมัครจากผู้สำเร็จมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๙๙ จึงเปลี่ยนเป็นหลักสูตรนักเรียนนายสิบ ๑ ปี รับผู้สำเร็จมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๑๐

                          

          ต่อมากองทัพบกมีนโยบายที่จะปรับปรุงหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบกให้มีระยะเวลาศึกษา ๒ ปี โดยให้นักเรียนนายสิบทุกเหล่าเข้ารับการฝึกศึกษาร่วมกันในชั้นปีที่ ๑ แล้วแยกสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การดำเนินการ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๐๘ กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้เชิญผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้องประชุมหารือ พิจารณาวางแนวทางการจัดทำหลักสูตรนักเรียนนายสิบระยะเวลาศึกษา ๒ ปีขึ้นให้พร้อมที่จะเปิดการศึกษาได้ทันในปี ๒๕๑๐ และให้แนวทางในการปฏิบัติดังนี้.-
                             ๑. ศูนย์การทหารราบ จัดทำหลักสูตรนักเรียนนายสิบ ชั้นปีที่ ๑
                             ๒. เหล่าสายวิทยาการ จัดทำหลักสูตรนักเรียนนายสิบ ชั้นปีที่ ๒
                             ๓. เลือกเหล่าเมื่อจบการศึกษาในชั้นปีที่ ๑
                             ๔. ส่งนักเรียนนายสิบที่มีความรู้ และความประพฤติดีไปเรียนที่โรงเรียนเตรียมทหารเมื่อจบชั้นปีที่ ๑
                             ๕. ให้พร้อมที่จะเปิดการศึกษาได้ตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๑๐
                             ๖. ให้มีการศึกษาในวิชาสามัญ ควบคู่ไปกับการฝึก-ศึกษาวิชาทหาร
           ๑ กรกฎาคม ๒๕๐๙ กองทัพบก ออกคำสั่ง(เฉพาะ) ที่ ๓๐๖/๐๙ ให้โรงเรียนนายสิบทหารบก ขึ้นการบังคับบัญชาต่อกรมยุทธศึกษาทหารบกและให้มีที่ตั้งปกติ ณ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แต่ในขั้นต้นให้มีที่ตั้งชั่วคราวที่ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี
๑๖ มกราคม ๒๕๑๐ เนื่องจากศูนย์การทหารราบจะต้องเคลื่อนย้ายจากค่ายสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช จังหวัดลพบุรี เพื่อไปเข้าที่ตั้งใหม่ ณ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรมยุทธศึกษาทหารบก จึงจัดทำโครงการขึ้น ๒ โครงการ คือโครงการพัฒนาศูนย์การทหารราบ และโครงการจัดตั้งโรงเรียนนายสิบทหารบก แต่เนื่องจากระยะนั้นเป็นห้วงระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๑๐ กระทรวงกลาโหมจึงได้อนุมัติหลักการให้เสนอของบประมาณใน ปี ๒๕๑๑
          ๑๘ เมษายน ๒๕๑๐ กองทัพบกออกคำสั่ง ที่ ๑๐๑/๒๕๑๐ บรรจุนายทหารเป็นเจ้าหน้าที่โครงและปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนนายสิบทหารบก
          ๒๓ มิถุนายน ๒๕๑๐ กองทัพบกออกคำสั่ง(เฉพาะ) ที่ ๑๗๑/๑๐ จัดตั้งโรงเรียนนายสิบทหารบก และให้เตรียมการที่จะเปิดการศึกษาได้ในปีการศึกษา ๒๕๑๑
          ๒๕ มิถุนายน ๒๕๑๑ โรงเรียนนายสิบทหารบก เริ่มดำเนินการเคลื่อนย้ายไปเข้าที่ตั้งปกติ ตามคำสั่งกองทัพบก โดยทางรถไฟ และเสร็จสิ้นการเคลื่อนย้าย เมื่อ ๕ กรกฎาคม ๒๕๑๑
          ๒๑ สิงหาคม ๒๕๑๑ กรมยุทธศึกษาทหารบกออกคำสั่งที่ ๑๒๒/๒๕๑๑มอบการบังคับบัญชาโรงเรียนนายสิบทหารบกให้กับศูนย์การทหารราบ
          ๒๙ สิงหาคม ๒๕๑๑ เริ่มเปิดการศึกษา ตามหลักสูตรใหม่ ๒ ปี นับเป็น นักเรียนนายสิบทหารบกรุ่นที่ ๑/๒๕๑๑
          ตั้งแต่ปีพุทธศุกราช ๒๕๑๑ - ๒๕๒๔ กองทัพบก รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ( มศ.๓ ) เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตร ๒ ปี จำนวน ๑๔ รุ่น (นักเรียนนายสิบทหารบกรุ่น ๑/๑๑ - ๑๔/๒๔)
          ในห้วงเวลาเดียวกันกองทัพบกมีความต้องการกำลังพล เพื่อส่งไปร่วมรบกับกองกำลังสหประชาชาติที่ประเทศสาธารณรัฐเวียดนามใต้ ในปี ๒๕๑๑ จึงได้กำหนดให้ผลิตนักเรียนนายสิบ หลักสูตรเพิ่มเติมกำลังรบเวียดนามใต้ (พวต.) โดยให้เหล่าสายวิทยาการเป็นหน่วยรับผิดชอบจัดการฝึกศึกษา จำนวน ๓ รุ่น และในปี พ.ศ.๒๕๑๔ ได้ปรับเป็นหลักสูตรพิเศษผลิตเฉพาะเหล่า ทหารราบ , ทหารม้า และทหารปืนใหญ่ จำนวน ๓ รุ่น ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ประเทศไทยเกิดภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์ และความไม่สงบตามแนวชายแดน ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน กองทัพบกกำหนดให้ผลิตนักเรียนนายสิบหลักสูตรเร่งรัด ๑ ปี รับสมัครพลทหารกองประจำการ ที่มีคุณวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เหรือเทียบเท่า โดยโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการเป็นหน่วยจัดการศึกษา
         เมื่ื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ กองทัพบกกำหนดเปิดการศึกษาโรงเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตรนักเรียนนายสิบ ๑ ปี รับสมัครจากผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจาก พลเรือน , พลทหารกองประจำการ จำนวน ๔ รุ่น (พ.ศ.๒๕๒๕ - ๒๕๒๘) และตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๖ เป็นต้นไปเหล่าสายวิทยาการเป็นหน่วยนับผิดชอบจัดการฝึก-ศึกษา นักเรียนนายสิบของแต่ละเหล่าจนถึง พ.ศ.๒๕๔๐ ในห้วงเวลาเดียวกันกองทัพบกขาดแคลนกำลังพลเป็นจำนวนมากจึงได้อนุมัติให้เปิดโรงเรียนนายสิบกองทัพภาคจัดการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบ ๑ ปี ในแต่ละกองทัพภาค (ทภ.๑ , ทภ.๒ , ทภ.๓ และ ทภ.๔ ) ผลิตนักเรียนนายสิบจำนวน ๒ รุ่น ในปี พ.ศ.๒๕๒๖ - พ.ศ.๒๕๒๗ และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ผลิตนักเรียนนายสิบจำนวน ๕ รุ่น ในปี พ.ศ.๒๕๒๖ - ๒๕๓๐

                          

          ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๐ โรงเรียนนายสิบทหารบกได้รับพระราชทาน  "  ธงชัยเฉลิมพล  "
          พ.ศ.๒๕๒๘ กองทัพบกได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงอัตราเฉพาะกิจหมายเลข ๔๑๕๐ โรงเรียนนายสิบทหารบก  เป็นหน่วยฝึกกำลังพลสำรองของกองทัพบก
          ๑๗ มกราคม ๒๕๓๓ กองทัพบกออกคำสั่ง ลับ (เฉพาะ) ที่ี่ ๖๘/๓๓ ให้ปิดการบรรจุกำลังพล โรงเรียนนายสิบทหารบก และจัดตั้งโรงเรียนการกำลังสำรองกรมการกำลังสำรองทหารบกโดยปรับย้ายกำลังพลโรงเรียนนายสิบทหารบก ไปรับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ตามอัตราของโรงเรียนกำลังสำรอง
           ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ ผู้บัญชาการทหารบกได้อนุมัติหลักการท้ายหนังสือ กรมยุทธศึกษาทหารบก ด่วนมาก ที่ี่ กห ๐๔๐๓/๑๒๘๖๔ ให้ดำเนินการปรับปรุงการศึกษาตามหลักสูตรของนักเรียนนายสิบ ๒ ปี ขึ้นใหม่ ซึ่งให้ศึกษาร่วมกันในชั้นปีที่ ๑ และทำการเลือกเหล่าเพื่อเรียนให้ตรงสาขาวิชา ในชั้นปีที่ ๑ เมื่อจบการฝึกเบื้องต้นโดยให้ศูนย์การทหารราบรับผิดชอบและแยกศึกษา ณ โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ ในชั้นปีที่ ๒ สำหรับนักเรียนนายสิบที่ี่มีความรู้ และความประพฤติดียังคงพิจารณาส่งไปเรียนโรงเรียนเตรียมทหารตามอัตราส่วนที่กำหนดเช่นเดิม  สำหรับการศึกษาตามหลักสูตรใหม่ ของนักเรียนนายสิบทหารบก กองทัพบกร่วมกับกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้นักเรียนนายสิบได้เรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยได้รับความร่วมมือจาก วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ จัดอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้สอนรวมทั้ง ออกประกาศนียบัตรและรับรองผลการศึกษาให้ สาขาวิชาตามหลักสูตร ปวส.แยกเหล่า
                             ๑.เหล่าทหารราบ การจัดการงานบุคคล                          ๒.เหล่าทหารม้า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                             ๓.เหล่าทหารปืนใหญ่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                       ๔.เหล่าทหารสื่อสาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                             ๕.เหล่าทหารสรรพาวุธ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                     ๖.เหล่าทหารสารวัตร เลขานุการ
                             ๗.เหล่าทหารการเงิน การเงินและการธนาคาร                ๘.เหล่าทหารช่าง ช่างโยธา
                             ๙.เหล่าทหารพลาธิการ อาหารและโภชนาการ               ๑๐.เหล่าทหารการสัตว์ เกษตรศาสตร์
                             ๑๑.เหล่าทหารขนส่ง ช่างยนต์                                    ๑๒.เหล่าทหารแพทย์ สาธารณสุขชุมชน
          สำหรับการศึกษาในวิชาทหาร ได้จัดตารางการฝึก - ศึกษาโดยจัดควบคู่ไปกับการศึกษาในวิชาสามัญในห้วงเวลาที่ี่เหมาะสม ซึ่งในขั้นต้นใช้กำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนนายสิบทหารบกจากศูนย์การทหารราบและจากหน่วยต่างๆ ในกองทัพบก มาช่วยราชการ ดำเนินการผลิตนักเรียนนายสิบชั้นปีที่ ๑
          ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๐ เริ่มเปิดการศึกษาโดยได้กำหนดนับเป็น นักเรียนนายสิบหลักสูตร ๒ ปี (ขั้นพื้นฐาน) ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๑/๒๕๔๐
          ๗ ตุลาคม ๒๕๔๐ กองทัพบก ออกคำสั่ง ลับ (เฉพาะ) ที่ี่ ๑๓๒/๔๐ให้ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงอัตราเฉพาะกิจ หมายเลข ๔๑๕๐ โรงเรียนนายสิบทหารบกอีกครั้ง และได้ดำเนินการผลิตนักเรียนนายสิบ หลักสูตร ๒ ปี (ขั้นพื้นฐาน) ชั้นปีที่ี่ ๑ รุ่นต่อมาเป็นรุ่นที่ี่ ๒/๒๕๔๑ และได้ตัดข้อความ " ขั้นพื้นฐาน " ออกทั้งหมดในรุ่นที่ ๓/๒๕๔๒
          ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๒ กองทัพบกออก คำสั่งที่ี่ ๒๑๔/๒๕๔๒ เรื่องให้นายทหารรับราชการ และปรับระดับเงินเดือน โดยเริ่มบรรจุกำลังพลตามอัตราในโรงเรียนนายสิบทหารบกซึ่งมีที่ี่ตั้งเดิม ณ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี ฯ และให้เป็นหน่วยขึ้นตรง กรมยุทธศึกษาทหารบก ดำเนินการผลิตนักเรียนนายสิบ หลักสูตร ๒ ปี ในชั้นปีที่ ๑ จนถึง รุ่นที่ ๕/๔๔
          ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบกเดิมศึกษา ๒ ปี เป็นศึกษาหลักสูตร ๑ ปี รับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าโดยทำการศึกษาที่ี่โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นเวลา ๑๐ เดือน และศึกษาวิชาเหล่าที่ี่โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการเป็นเวลา ๒ เดือน หลังจากนั้นจะกลับไปประดับยศ และสำเร็จการศึกษาที่ี่โรงเรียนนายสิบทหารบก และได้รับการบรรจุประจำเหล่าสายวิทยาการ ในการนี้จะต้องเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้นของเหล่า ระยะเวลาศึกษา ๙ สัปดาห์ ก่อนบรรจุรับราชการในหน่วยต่าง ๆ ตั้งแต่รุ่นที่ ๖/๔๕ - รุ่นที่ ๑๐/๔๙

                          

          ปี พ.ศ.๒๕๕๐ กองทัพบกได้ปรับหลักสูตรการศึกษารับสมัครผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า ศึกษารวมกันที่โรงเรียนนายสิบทหารบก ระยะเวลา ๖ เดือน และแยกศึกษาตามโรงเรียนของเหล่าสายวิทยาการ ระยะเวลา ๖ เดือน ปัจจุบันกำลังดำเนินการฝึก-ศึกษาให้กับ นนส.ทบ. รุ่นที่ ๑๑ ผลัดที่ี่ ๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐

ทำเนียบผู้บังคับการโรงเรียนนายสิบทหารบก จากอดีต ถึง ปัจจุบัน

ลำดับ
ยศ , ชื่อ - สกุล
ดำรงตำแหน่ง ผบ.รร.นส.ทบ.
หมายเหตุ
   พันเอก สนาน     คงพันธ์ 
     ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๙ - ๒๕๑๖
 
   พันเอก เสริม      คงสุรรณ
     ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๒๐
 
   พันเอก ณรงค์      เทพหัสดิน
     ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๒
 
   พันเอก ประพันธ์      บุตรกินรี 
     ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๒๓
 
   พันเอก ทวนทอง      ศรีเพชร
     ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๒๗
 
   พันเอก ชรัส      เข็มทอง
     ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๗ - ๒๕๓๓
 
   พันเอก โตมร      กิตติโสภณ
     ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๑
 
   พันเอก ศุภฤกษ์      ไม้แก้ว
     ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๕
 
   พันเอก สูตร      จรูญชาต
     ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๘
 
๑๐
   พันเอก ยุทธนา   ปานมุข
     ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘ - ปัจจุบัน
 

 

ปรัชญาโรงเรียนนายสิบทหารบก

         - พัฒนาขีดความสามารถในการจัดการฝึกศึกษาให้กับนักเรียนนายสิบทหารบกโดยมุ่งเน้นให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และสนองตอบนโยบายทางการศึกษาของกองทัพบก เพื่อผลิตนายทหารประทวนหลักให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งของตนอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีคุณสมบัติตามที่กองทัพบกต้องการ ตลอดจนเป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยยึดหลักปรัชญา ๕ ประการของโรงเรียนนายสิบทหารบก ว่า

จงรักภักดี    มีความรู้   อยู่ในระเบียบวินัย   ใจคุณธรรม   ลักษณะผู้นำเด่น  "