1.  ผลงานทหารช่างในอดีต                                                     2.  การปฏบัติภารกิจในต่างประเทศ     
                                             
 3.  ผลงานการก่อสร้างที่สำคัญ                                                4.  โครงการตามแนวทางพระราชดำร

.:: ผลงานก่อสร้างที่สำคัญ ::. 

            “ ยามศึกเรารบ ยามสงบเราพัฒนา ” ในยามปกติ กรมการทหารช่าง ถูกกำหนดให้มีภารกิจในการช่วยพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ และสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของทหารที่มิใช่สงคราม และร่วมกับมิตรประเทศ และสหประชาชาติ

          

              งานโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหง( สุขาภิบาล 3) กรมการทหารช่างได้ให้การสนับสนุนกรุงเทพมหานคร ในการก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหง( สุขาภิบาล 3 ) ซึ่งประกอบด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างจราจรข้างละ 10 ม. ยาว 5,280 ม. งานวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. งานก่อสร้างทางเท้าปูกระเบื้องขนาด 3,000 ตร.ม. งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคู่ จำนวน 5 แห่ง และการติดตั้งป้ายและตีเส้นจราจรซึ่งการก่อสร้างครั้งนี้กองพลทหารช่างได้รับคำชมเชยจากประชาชนจำนวนมากอันเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  
ไม่ก่อให้เกิดการกีดขวางการจราจรระหว่างการก่อสร้าง และสามารถก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วมาก และตรงตามมาตรฐาน ระยะเวลาการก่อสร้าง 750 วัน ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค.34 ถึง 20 ม.ค.36

           

              โครงการสวนสัตว์กลางคืน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จว.เชียงใหม่ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย ต.แม่เหียะ อ.เมือง จว.เชียงใหม่ และ ต.หนองควาย อ.หางดง จว.เชียงใหม่ เริ่มงาน 1 พ.ย.46 เสร็จงาน 31 ก.ค.48 ซึ่งงานที่กองพลทหารช่างดำเนินการคือ งานโครงสร้างพื้นฐานจำนวน 9 งานได้แก่ บ่อน้ำบาดาล , งานถมดิน , สระเก็บน้ำ , รั้ว , คูกั้นสัตว์ , ถนนภายในโครงการ , อ่างเก็บน้ำ ,ถนนชมสัตว์ และลานจอดรถ

          

              โครงการก่อสร้างสโมสรกองทัพบก (ส่วนกลาง) แห่งที่ 2 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ผู้บัญชาทหารบก ได้อนุมัติให้ก่อสร้างสโมสรกองทัพบก (ส่วนที่ 2) บริเวณสนามกีฬากองทัพบก โดยให้กรมการทหารช่างเป็นหน่วยดำเนินการก่อสร้างทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ประหยัดงบประมาณ และเป็นการใช้ทรัพยากรของกองทัพบก ทั้งกำลังพล และเครื่องมือช่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งกองพลทหารช่างได้เข้าดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค.47 และแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อ 10 พ.ย.48 รวมระยะเวลาในการดำเนินการ 294 วัน

          

              งานก่อสร้างถนนยกระดับเชื่อมถนนพหลโยธิน และถนนวิภาวดี ผ่านพื้นที่ทหาร (พล.ม.2 รอ.) กรมการทหารช่าง ได้ให้การสนับสนุนแก่กรุงเทพมหานครในการก่อสร้างถนนยกระดับเชื่อมถนนพหลโยธิน และถนนวิภาวดี ผ่านพื้นที่ทหาร (พล.ม.2 รอ.) ทั้งนี้เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนด้านการจราจร

          

              ก่อสร้างทางเลียบทารถไฟสายใต้ กรมการทหารช่างได้รับมอบภารกิจจากกองทัพบก ในการสนับสนุนกำลังพล และยุทโธปกรณ์ให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยในการก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ ช่วงจากถนนจรัญสนิทวงศ์ (บริเวณบางขุนนนท์)ถึงสถานีรถไฟชุมทางตลิ่งชัน โครงการนี้ประกอบด้วย งานก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความกว้าผิวจราจร 7 เมตร และใหล่ทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกีต กว้างด้านละ 2.5 ม. ความยาวรวม 4,400 ม. และก่อสร้างสะพานจำนวน 4 แห่ง ใช้ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 270 วัน

              

              โครงการก่อสร้างอาคารเลี้ยงหมีแพนด้า สวนสัตว์เชียงใหม่ กรมการทหารช่างได้ให้การสนับสนุนสวนสัตว์เชียงใหม่สวนสัตว์เชียงใหม่ ในการดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารเลี้ยงหมีแพนด้า ซึ่งประกอบด้วยอาคารเลี้ยงหมีแพนด้า , อาคาร Souvenir Hut 1 แห่งพร้อมห้องสุขา , ซุ้มสะพานลอยข้าม 13 ม. , อาคารทดแทนอาคารพัสดุ และติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 50 Kw. ระยะเวลาดำเนินงาน 210 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค.46 ถึง 16 ส.ค.46

          

             โครงการก่อสร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 อ.ตะกั่วป่า จว.พังงา กรมการทหารช่างได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิราชประชานุเคระห์ ในการดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 อ.ตะกั่วป่า จว.พังงา ซึ่งประกอบด้วยอาคารเรียนกึ่งถาวร 1 หลัง , อาคารหอประชุมพร้อมโรงอาหาร 1 หลัง , โรงครัววิลาวัลย์ 1 หลัง และหอพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กความจุ 18 ลบ.ม. 1 แห่ง ระยะเวลาในการดำเนินงาน 240 วัน

                               

              งานปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างอาคาร ที่ทำการกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงมนุษย์ กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงมนุษย์ (พม.) ได้มีหนังสือขอรับการสนับสนุนจากกองทัพบกในการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างอาคารสำนักงานบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชเทวี ถนนราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำการกระทรวงฯชั่วคราว โดยกรมการทหารช่างได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารใหม่ และซ่อมแซมอาคารเดิม แต่เนื่องจากโครงการนี้จำกัดด้วยระยะเวลา ดังนั้นกรมการทหารช่างจึงก่อสร้างอาคารใหม่ด้วยโครงสร้างเหล็กทั้งหมด สำหรับการซ่อมแซมอาคารเก่าซึ่งพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กของอาคารชำรุดหมดสภาพ ทำให้ต้องรื้อคานและพื้นเดิม แล้วสร้างคานเหล็กทดแทน โดยการเชื่อมยึดคานเหล็กเข้ากับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมของอาคารได้ใช้ Chemical bolt การดำเนินการครั้งนี้ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 120วัน

                               

              งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยราชองครักษ์ และข้าราชการชั้นสัญญาบัตร กรมราชองครักษ์ กรมการทหารช่างได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์สนับสนุนให้กับกรมราชองครักษ์ ในการดำเนินงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยราชองครักษ์ และข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ซึ่งเป็นอาคารสูง 7 ชั้น ของกรมราชองครักษ์โดยใช้ระยะเวลาดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 360 ทั้งสิ้น

                               

              งานก่อสร้างโรงยิมเนเซี่ยมขนาด 2,500 ที่นั่ง จว.สุโขทัย ฯพณฯ พ.ต.ท.ทักษิณ ชิณวัตร นายกรัฐมนตรีได้กรุณาเห็นชอบให้ กองทัพบกโดย กรมการทหารช่าง เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสนามกีฬา (โรงพลศึกษา) ขนาด 2,500 ที่นั่ง จว.สุโขทัย เพื่อรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 20 (พ.ศ.2547) ในวงเงินงบประมาณ 70,000,000.- บาท ใช้ระยะเวลาดำเนินงาน 270 วัน

          

              งานก่อสร้างโรงยิมเนเซี่ยมขนาด 4,000 ที่นั่ง จว.ราชบุรี งานกีฬาแห่งชาติปี 2547 กรมการทหารช่างได้ให้การสนับสนุนแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีในการดำเนินการโครงการก่อสร้างโรงยิมเนเซี่ยมปรับอากาศขนาด 4,000 ที่นั่ง สำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ของจังหวัดราชบุรี โดยได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.46 และแล้วเสร็จสมบูรณ์ เมื่อ 25 พ.ย.47 รวมระยะเวลาดำเนินการ 360 วัน

          

              โครงการขุดลอกคลองบริเวณตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี กรมการทหารช่างได้ให้การสนับสนุนแก่จังหวัดราชบุรีในการดำเนินการโครงการขุดลอกคลองบริเวณตลาดน้ำดำเนินสะดวก จำนวน 6 คลอง ได้แก่ คลองต้นเข็ม , คลองต้นตาล , คลองลัดราชบุรี , คลองลัดตาหลวง , คลองโรงหมู และคลองสะเดา รวมความยาวทั้งสิ้น 6,310 ม. คิดเป็นปริมาณดินขุดรวม 22,900 ลบ.ม. ใช้เวลาดำเนินการทั้งสิ้น 60 วัน ตั้งแต่ 28 พ.ค.47 ถึง 31 ก.ค.47

 

 

 

:::   จัดทำ และเผยแพร่ข้อมูลโดย ส่วนปฏิบัติการฯ ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ  กรมการทหารช่าง   :::
  
ติชม / เสนอแนะ ติดต่อ webmaster :: kittikraimanee@gmail.com