ภาพขยายตราสัญลักษณ์

ความหมายของตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

 

                  อักษรพระปรมาภิไธย ภปร สีเหลืองนวลทอง อันเป็นสีประจำพระชนมวาร ขลิบรอบตัวอักษรด้วยสีทองบนพื้นสีน้ำเงินเจือทอง อันเป็นสีประจำพระราชวงศ์ ล้อมด้วยเพชรอันเป็นเอกแห่งรัตนะ หมายว่าเหล่านักปราชญ์ ราชกวีสำคัญ อีกบรรดาช่างอันมีชื่อ พระยาช้างสำคัญ นางงาม เหล่าทแกล้วทหารข้าราชบริพาร อันยอดฝีมือในการปฏิบัติราชการอย่างสุจริตยิ่ง เหล่านี้เปรียบด้วยเพชรอันชื่อว่ารัตนะ แวดล้อมประดับพระเกียรติยศแห่งพระมหากษัตริยาธิราชพระองค์นั้นอันเหนือยิ่งกว่าเพชรอันได้ชื่อว่ารัตนะทั้งปวง คือ พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตเป็นเพชรอันยอดค่ายิ่งในดวงใจราษฎร์ ทรงบำบัดทุกข์ผดุงสุขเป็นที่พึ่งอันเกษมสุข ร่มเย็นแก่ปวงพสกนิกร ซึ่งต่างเชื้อชาติศาสนาในพระราชอาณาจักรของพระองค์
                  อนึ่ง อักษรพระปรมาภิไธย ภปร นี้ ประดิษฐานบนพระที่นั่งภัทรบิฐภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ ประกอบพระอุณาโลม อันเป็นหนึ่งในเครื่องเบญจสิริราชกกุธภัณฑ์ แวดล้อมด้วยพระแสงขรรค์ชัยศรีและพระแส้หางช้างเผือกทอดสอดอยู่ในกงพระที่นั่งภัทรบิฐ เบื้องซ้ายแห่งพระมหาพิชัยมงกุฎ มีธารพระกรและพัชนีฝักมะขามทอดสอดอยู่เบื้องขวาแห่งกงพระที่นั่งภัทรบิฐอันประดิษฐานบนฐานเชียง ซึ่งทอดฉลองพระบาทประดิษฐานอยู่ เหล่านี้รวมเรียกว่า เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ ประกอบด้วยสิ่งอันแสดงความเป็นกษัตริย์ทั้ง 5 คือ พระมหาพิชัยมงกุฎ 1 พระแสงขรรค์ชัยศรี 1 ธารพระกร 1 พัดวาลวิชนีและพระแส้ 1 ฉลองพระบาท 1 หมายถึงปีแห่งการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ ล่างลงมาเป็นแพรแถบสีชมพูขลิบทองเขียนอักษรสีทอง ความว่า ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549 ปลายแห่งแพรแถบผูกเป็นภาพกระบี่ธุช เป็นวานรกายขาวมือถือก้านลายซุ้มอันเป็นกรอบลายของตราสัญลักษณ์ฯ อยู่ด้านขวา ส่วนด้านซ้ายปลายแพรแถบผูกเป็นภาพพระครุฑพ่าห์ เป็นครุฑหน้าขาวกายสีเลนปนทอง อันหมายถึงสีอันเป็นเดชแห่งวันพระราชสมภพ และยังหมายถึงสีของความมั่งคั่งอันอุดมสมบูรณ์แห่งผืนภูมิประเทศที่ทรงปกครองทำนุบำรุงอย่างหนักยิ่งมากตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติมา ณ บัดนี้ถึงมหามงคลสมัยที่จะฉลองเฉลิมพระเกียรติในการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อันยาวนานที่สุดยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์องค์ในในพระราชพงศาวดารในสยามประเทศ ตราสัญลักษณ์ 80 พรรษาโดยรัฐบาล ใช้ชื่อในการจัดงานว่า " การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี " ชื่อพระราชพิธี " พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี " ชื่อการจัดงานและชื่อพระราชพิธีภาษาอังกฤษ " The Sixtieth Anniversary Celebrations of His Majesty's Accession to the Throne " จัดขึ้นในวันที่ 9 มิถุนายน 2549 ซึ่งเป็นวันครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี บริบูรณ์
                  เนื่องในมหามงคลสมัยที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2549 จึงขอเชิญชวนประชาชน หน่วยงานราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ ร่วมประดับธงชาติไทยคู่กับธงผืนผ้าสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์บนผืนผ้า และประดับตราสัญลักษณ์ ตามอาคาบ้านเรือนและสถานที่ของหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ในระยะเวลาของการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 เพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

 

.................................................................


                     ตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสพระราชพธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 
                 
   ตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
                     ตราสัญลักษณ์ 80 พรรษา 

 

 

:::  Design for IE5 800x600  , Text Size = Medium  :::