ความหมายของตราสัญลักษณ์ 80 พรรษา

 

                  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย และโปรดเกล้าตราสัญลักษณ์ 80 พรรษา แล้ว โดยเลือกแบบที่ 12 ของนายสุเมธ พุฒพวง นักวิชาการ ช่างศิลป์ 7 ว. ช่างสิบหมู่ ของกรมศิลปากร เป็นผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์ 80 พรรษา ซึ่งการออกแบบได้ใช้ตราสัญลักษณ์ มีพระราชลัญจกร รัชกาล ที่ 9 หมายถึง แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มีพระมหาพิชัยมงกุฎ พระนพ ปฎลมหาเศวตฉัตร และพระเศวตฉัตร ที่หมายถึงเครื่องประกอบพระบรม ราชอิสริยยศ ของพระมหากษัตริย์ ด้านล่างมีเลขไทย 80 และเพชร 80 เม็ด ที่หมายถึง พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พร้อมแถบแพรสีชมพู หมายถึงสีอายุ ตามโหราศาสตร์ทักษาพยากรณ์ ตรงกับวันอังคารของพระองค์และบอกชื่อตราสัญลักษณ์ พระราชพิธี มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงให้เขียนดอกพิกุลทอง 5 ดอก ดอกพิกุลเงิน 4 ดอก เพิ่มเติมที่แท่น แปดเหลี่ยมรองรับพระที่นั่งอัฐ ทิศอุทุมพรราชอาสน์ ที่มีความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ ทั้งนี้ข้อปฏิบัติการขอใช้ตราสัญลักษณ์และ การประดับธงกับตรา สัญลักษณ์ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5ธันวาคม 2550 ได้กำหนดการ ขอใช้ตราสัญลักษณ์ดังนี้ กรณีที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป มีความ ประสงค์ นำตราสัญลักษณ์ไปใช้ในการจัดทำ สิ่งของใดๆก็ตาม ต้องแจ้งให้สำนักราชเลขาธิการ พิจารณา คำขอ อนุญาตโครงการและ กิจกรรมที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ อำนวยการเฉลิม พระเกียรติฯ แล้วสามารถนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ในโครงการหรือ กิจกรรมได้เลย โดยให้แจ้งสำนัก ราชเลขาธิการทราบ เพื่อรวบรวมบันทึกไว้และให้ประดับธงชาติไทยคู่ ผืนผ้าสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ บนผืนผ้าและประดับตราสัญลักษณ์ ตามอาคารบ้านเรือน และสถานที่ของหน่วยงาน โดยไม่ต้อง ขออนุญาตจากสำนักราชเลขาธิการ ทั้งนี้ ให้ประดับในระยะเวลาของการจัดงาน เฉลิมพระเกียรติฯ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550
                  อนึ่ง อักษรพระปรมาภิไธย ภปร นี้ ประดิษฐานบนพระที่นั่งภัทรบิฐภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ ประกอบพระอุณาโลม อันเป็นหนึ่งในเครื่องเบญจสิริราชกกุธภัณฑ์ แวดล้อมด้วยพระแสงขรรค์ชัยศรีและพระแส้หางช้างเผือกทอดสอดอยู่ในกงพระที่นั่งภัทรบิฐ เบื้องซ้ายแห่งพระมหาพิชัยมงกุฎ มีธารพระกรและพัชนีฝักมะขามทอดสอดอยู่เบื้องขวาแห่งกงพระที่นั่งภัทรบิฐอันประดิษฐานบนฐานเชียง ซึ่งทอดฉลองพระบาทประดิษฐานอยู่ เหล่านี้รวมเรียกว่า เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ ประกอบด้วยสิ่งอันแสดงความเป็นกษัตริย์ทั้ง 5 คือ พระมหาพิชัยมงกุฎ 1 พระแสงขรรค์ชัยศรี 1 ธารพระกร 1 พัดวาลวิชนีและพระแส้ 1 ฉลองพระบาท 1 หมายถึงปีแห่งการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ ล่างลงมาเป็นแพรแถบสีชมพูขลิบทองเขียนอักษรสีทอง ความว่า ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549 ปลายแห่งแพรแถบผูกเป็นภาพกระบี่ธุช เป็นวานรกายขาวมือถือก้านลายซุ้มอันเป็นกรอบลายของตราสัญลักษณ์ฯ อยู่ด้านขวา ส่วนด้านซ้ายปลายแพรแถบผูกเป็นภาพพระครุฑพ่าห์ เป็นครุฑหน้าขาวกายสีเลนปนทอง อันหมายถึงสีอันเป็นเดชแห่งวันพระราชสมภพ และยังหมายถึงสีของความมั่งคั่งอันอุดมสมบูรณ์แห่งผืนภูมิประเทศที่ทรงปกครองทำนุบำรุงอย่างหนักยิ่งมากตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติมา ณ บัดนี้ถึงมหามงคลสมัยที่จะฉลองเฉลิมพระเกียรติในการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อันยาวนานที่สุดยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์องค์ในในพระราชพงศาวดารในสยามประเทศ
                  โดยรัฐบาล ใช้ชื่อในการจัดงานว่า " การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี " ชื่อพระราชพิธี " พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี " ชื่อการจัดงานและชื่อพระราชพิธีภาษาอังกฤษ " The Sixtieth Anniversary Celebrations of His Majesty's Accession to the Throne " จัดขึ้นในวันที่ 9 มิถุนายน 2549 ซึ่งเป็นวันครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี บริบูรณ์
                  เนื่องในมหามงคลสมัยที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2549 จึงขอเชิญชวนประชาชน หน่วยงานราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ ร่วมประดับธงชาติไทยคู่กับธงผืนผ้าสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์บนผืนผ้า และประดับตราสัญลักษณ์ ตามอาคาบ้านเรือนและสถานที่ของหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ในระยะเวลาของการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 เพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

 

.................................................................


                     ตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสพระราชพธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 
                     ตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
                     ตราสัญลักษณ์ 80 พรรษา 

 

:::  Design for IE5 800x600  , Text Size = Medium  :::