กรมการทหารช่าง :: ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบก

 

 

 

 

 

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รองผู้บัญชาการทหารบก
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ผู้บัญชาการทหารบก
พลเอก ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก

 

   
พลเอก ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๑)
พลเอก โปฎก บุนนาค
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๒)
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล
เสนาธิการทหารบก

 

พลโท จิระเดช โมกขะสมิต
รองเสนาธิการทหารบก (๑)
พลโท สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รองเสนาธิการทหารบก (๒)
พลโท ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รองเสนาธิการทหารบก (๓)

 

พลโท ชาตอุดม ติตถะสิริ
ปลัดบัญชีกองทัพบก
พลโท อำพน   ชูประทุม
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกำลังพล
พลโท วิลาศ   อรุณศรี
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายข่าว

 

พลโท อักษรา   เกิดผล
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ
พลโท ธีรชัย นาควานิช
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายส่งกำลังบำรุง
พลโท จิรเดช สิทธิประณีต
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกิจการพลเรือน

 

พลโท อุดมเดช   สีตบุตร
แม่ทัพภาคที่ ๑
พลโท จีระศักดิ์ ชมประสพ
แม่ทัพภาคที่
พลโท ชาญชัยณรงค์ ธนารุณ
แม่ทัพภาคที่

 

พลโท อุดมชัย   ธรรมสาโรรัชต์
แม่ทัพภาคที่ ๔
พลโท ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิศษ
พลโท ยอดยุทธ   บุญญาธิการ
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ

 

  
กรมการทหารช่าง          ค่ายภาณุรังษี
ต.โคกหม้อ  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  70000
จัดทำ/เผยแพร่โดย ส่วนปฏิบัติการระบบเครือข่ายฯ  ศทท.กช.
webmaster  ::  kittikraimanee@gmail.com   ทบ. 53105