ประวัติพระบิดาทหารช่าง

พลตรี พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นกำแพงเพชรอัครโยธิน    จเรทหารช่าง พ.ศ. 2451 - 2454
พลโท พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นกำแพงเพชรอัครโยธิน    จเรทหารช่าง พ.ศ. 2454 - 2457
พลโท พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนกำแพงเพชรอัครโยธิน    จเรการช่างทหารบก พ.ศ. 2457 - 2460
พลเอก พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงกำแพงเพชรอัครโยธิน    จเรการช่างทหารบก พ.ศ. 2460 - 2469
     

 

พลตรีหม่อมเจ้าฉัตรมงคล
พันเอกหลวงเสรีเรืองฤทธิ์ (จรูญ รัตนกุล )
พันโทหลวงประเสริฐยงยุทธ ( ประเสริฐ ชิโนทัย )
พลตรี หม่อมเจ้าฉัตรมงคล
จเรการทหารช่าง พ.ศ. 2469 - 2475
พันเอก หลวงเสรี  เรืองฤทธิ์ (จรูญ รัตนกุล )
หัวหน้าแผนกที่ 4 กรมจเรทหารบก พ.ศ. 2475-2484
พันโท หลวงประเสริฐ ยงยุทธ (ประเสริฐ ชิโนทัย)
หัวหน้าแผนกทหารช่าง พ.ศ. 2484 - 2486

 

                  พันเอกหลวงยุทธกิจ   บรรหาร ( หม่อมหลวงโอสถทินกร )       หัวหน้าแผนกทหารช่าง พ.ศ. 2486 - 2489

                  พลตรีหม่อมหลวงโอสถ   ทินกร                                            จเรทหารช่าง พ.ศ. 2489 - 2495

 

พลตรีหม่อมหลวงโอสถ
พลตรีเอกศักดิ์ ประพันธะโยธิน
พลตรีกาจบัณฑิต โชติกญาณ
พลตรี หม่อมหลวงโอสถ    ทินกร
เจ้ากรมการทหารช่าง  พ.ศ. 2495 - 2497
พลตรี เอกศักดิ์   ประพันธะโยธิน
เจ้ากรมการทหารช่าง   พ.ศ. 2497 - 2502
พลตรี กาจบัณฑิต   โชติกญาณ
เจ้ากรมการทหารช่าง  พ.ศ.2502 - 2510

พลตรีประเสริฐ รอดวรรณะ
พลตรีเทียบ บูรณสิงห์
พลตรีกมล พิจิตรคดีพล
พลตรี ประเสริฐ     รอดวรรณะ
เจ้ากรมการทหารช่าง  พ.ศ. 2510 - 2516
พลตรี เทียบ    บูรณสิงห
เจ้ากรมการทหารช่าง  พ.ศ.2516 - 2518
พลตรี กมล    พิจิตรคดีพล
เจ้ากรมการทหารช่าง  พ.ศ. 2518 - 2522

พลตรีสำราญ กมลรัตน์
พลตรีเกษม สงวนชาติศรไกร
พลตรีวิเชียร สุกปลั่ง
พลตรี สำราญ    กมลรัตน์
เจ้ากรมการทหารช่าง  พ.ศ. 2522 - 2526
พลตรี เกษม    สงวนชาติศรไกร
เจ้ากรมการทหารช่าง  พ.ศ. 2526 - 2528
พลตรี วิเชียร    สุกปลั่ง
เจ้ากรมการทหารช่าง  พ.ศ. 2528 - 2531

พลตรีนิวัตร สายอุบล
พลโททวีสิทธิ์ สร้างสมวงษ
พลโทนฤนาท กัมปนาทแสนยากร
พลตรี นิวัตร    สายอุบล
เจ้ากรมการทหารช่าง  พ.ศ. 2531 - 2532
พลโท ทวีสิทธิ์    สร้างสมวงษ์
เจ้ากรมการทหารช่าง   พ.ศ. 2532 - 2535
พลโท นฤนาท    กัมปนาทแสนยากร
เจ้ากรมการทหารช่าง  พ.ศ. 2535 - 2538

พลโทวิษณุ  อุดมสรยุทธ
พลโท อาภรณ์ กุลพงษ์
พลโทธนเดช ประทุมรัตน์
พลโท วิษณุ    อุดมสรยุทธ
เจ้ากรมการทหารช่าง  พ.ศ. 2538 - 2541
พลโท อาภรณ์    กุลพงษ์
เจ้ากรมการทหารช่าง  พ.ศ. 2541 - 2543
พลโท ธนเดช    ประทุมรัตน์
เจ้ากรมการทหารช่าง  พ.ศ. 2543 - 2547

พลโท ชัยยุทธ เทพยสุวรรณ
พลโท สุภาษิต วรศาสตร
พล.ท.ไกรศิริ บุรณศิริ
พลโท ชัยยุทธ    เทพยสุวรรณ
เจ้ากรมการทหารช่าง  พ.ศ. 2547 - 2548
พลโท สุภาษิต    วรศาสตร์
เจ้ากรมการทหารช่าง พ.ศ. 2548 - 2550
พลโท ไกรศิริ   บุรณศิริ
เจ้ากรมการทหารช่าง พ.ศ. 2550 - 2551

พลโท ทวนชัย พันธ์เพิ่มศิริ
พลโท นิพนธ์ ปานมงคล
พลโท ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ
พลโท ทวนชัย    พันธ์เพิ่มศิร
เจ้ากรมการทหารช่าง พ.ศ. 2551 - 2554
พลโท นิพนธ์   ปานมงคล
เจ้ากรมการทหารช่าง พ.ศ. 2554 - 2555
พลโท ปัฐมพงศ์   ประถมภัฏ
เจ้ากรมการทหารช่าง พ.ศ. 2555 - 2557
     
พลโท สถาพร สีมาสุรรักษ์
พลโท สถาพร สีมาสุรรักษ์
พลโท จักรชัย โมกขะสมิต
พลโท สถาพร     สีมาสุรรักษ์
เจ้ากรมการทหารช่าง พ.ศ. 2557 - 2558
พลโท ธนดล   สุรารักษ์
เจ้ากรมการทหารช่าง พ.ศ. 2558 - 2559
พลโท จักรชัย โมกขะสมิต
เจ้ากรมการทหารช่าง พ.ศ. 2559 - 2561