พิพิธภัณฑ์  กรมการทหารช่าง  ค่ายภาณุรังษี

                  ศูนย์รวมในการเก็บรักษา และเชิดชูเกียรติประวัติ ผลงานของบรรพบุรุษ และหน่วยทหารช่างเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา และภาคภูมิใจ  “ พิพิธภัณฑ์ทหารช่าง ” พิพิธภัณฑ์ทหารช่างบนพื้นที่ประมาณ ๒ ไร่ ตั้งอยู่ทางด้าน ทิศตะวันออกของค่ายภาณุรังษี ติดกับริมแม่น้ำแม่กลอง (ตรงข้าม กับจวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ) ศูนย์รวมทางประวัติศาสตร์ของเหล่าทหารช่าง ได้จัดแบ่งลักษณะ การจัดแสดงออกเป็นส่วนต่างๆ ประกอบด้วย
                         -
ส่วนที่ ๑ จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ กลางแจ้ง แสดงเครื่องมือหนักเช่น รถถากถาง รถโกยตัก รถเกลี่ย รถปั้นจั่น รถบด เรือยนต์สร้างสะพานฯลฯ และแสดงรถจักรไอน้ำ
                         
- ส่วนที่ ๒ อาคารพิพิธภัณฑ์ ๒ ชั้น ชั้นล่างจัดแสดง เครื่องมือช่างที่ใช้ในสมัยโบราณ อาวุธปืน โบราณ หุ่นเครื่องแบบทหารช่างในอดีต เครื่องหมายสัญลักษณ์ประจำหน่วยทหารช่างต่างๆ ภาพวาด สีน้ำมันการปฏิบัติงานทหารช่าง ชั้นบนจัดเป็นห้องบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับทหารช่าง
                         
- ส่วนที่ ๓ อาคาร รูปตัวแอล จัดแสดง เป็นห้องต่างๆ ได้แก่ ห้องอดีตเจ้ากรมการทหารช่าง ห้องทหารช่างในอดีต ห้องทหารช่างกับการพัฒนาประเทศ ห้องทหารช่างกับการช่วยเหลือประชาชน ห้องเกียรติศักดิ์ของทหารช่างไทยในกัมพูชา ฯ ล ฯ
                         
- ส่วนที่ ๔ อาคารแปดเหลี่ยม จัดแสดงประวัตินายทหารช่าง ที่สร้างชื่อเสียงและนำความภาค ภูมิใจมาสู่เหล่าทหารช่าง

                  พิพิธภัณฑ์ทหารช่างเริ่มจัดตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๒ โดยได้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ชั่วคราวขนาด ๕ x ๕ เมตร ในพื้นที่ประมาณ ๒๐๐ ตารางวา ขึ้น ๑ หลัง และตั้งแต่เริ่มดำเนินการเป็นต้นมา งานพิพิธภัณฑ์ได้รับความสนใจจากข้าราชการ และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะหน่วยงานทหารช่างหลายหน่วย ได้มอบวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือช่างที่ชำรุดและจำหน่ายแล้ว ให้กับพิพิธภัณฑ์ทหารช่าง จนทำให้อาคาร และพื้นที่คับแคบไม่เพียงพอแก่การจัดวางวัสดุ และเครื่องมือทั้งหมดได้ในปี พ.ศ.๒๕๒๗ จึงได้ปรับปรุงขยายพื้นที่บริเวณเดิมออกไป จนมีพื้นที่ในปัจจุบันประมาณ ๒ ไร่เศษ
                  
ต่อมาได้ทำการปรับปรุงอาคารจัสแมค ซึ่งเป็นอาคาร ๒ ชั้น โดยได้ทำโครงการจัดทำห้องพิพิธภัณฑ์สำหรับบุคคลสำคัญของเหล่าทหารช่าง จำนวน ๔ ห้อง ได้แก่ ห้อง เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ , ห้อง พลเอก พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน , ห้อง พลเอก บรรจบ บุณนาค แลห้อง พลเอก ประยุทธ จารุมณี
                  
ในปลายปี พ.ศ.๒๕๓๖ ถึงปี พ.ศ.๒๕๓๗ ได้มีการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ทหารช่างอีกโดยแยกแผนงานการปรับปรุงออกเป็น บริเวณภายนอกอาคาร เพื่อเตรียมจัดแสดงรถจักรไอน้ำ และต่อเติมอาคารชั้นเดียวออกไปอีก เพื่อจัดแสดงเป็นห้องพิพิธภัณฑ์ต่างๆ อีก จำนวน ๗ ห้อง
                  
การปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ทหารช่าง ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งนี้ เพราะไดรับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา และหน่วยทหารทุกหน่วย ซึ่งงานการปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑ์ทหารช่างนั้น เป็นงานที่ต้องกระทำต่อเนื่องตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อเป็นศูนย์รวมในการเก็บรักษา และเชิดชูเกียรติประวัติ รวมทั้งผลงานของบรรพบุรุษ และหน่วยทหารช่าง ซึ่งถือว่าเป็นมรดกที่มีคุณค่าแก่การศึกษาวิวัฒนาการของเหล่าทหารช่างตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

      ความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ทหารช่าง       การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ทหารช่าง
      พระบิดาทหารช่าง  ::  พระอนุสาวรีย์พระบิดาทหารช่าง       ทหารช่างกับการสร้างทางรถไฟ
      วีระกรรมถ้ำขุนตาล       ค่ายทหารราชบุรี
      ประวัติความเป็นมาของทหารช่าง       ความเป็นมาของชื่อค่ายภาณุรังษ
      ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุร       หน่วยทหารช่างในกองทัพบกไทย
   
   
 
                พิพิธภัณฑ์ทหารช่างอยู่ในการกำกับดูแลของ กองวิทยาการ กรมการทหารช่าง เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันเวลาราชการเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น . สำหรับผู้ที่จะขอเข้าชมเป็นหมู่คณะติดต่อสอบถาม รายละเอียดได้ที่ แผนกห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ กองวิทยาการ กรมการทหารช่าง โทร. ๐๓๒-๓๓๗๓๘๘ ต่อ ๕๓๑๕๑

 

 


:::   จัดทำ และเผยแพร่ข้อมูลโดย ส่วนปฏิบัติการฯ ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ  กรมการทหารช่าง   :::
  
ติชม / เสนอแนะ ติดต่อ webmaster :: kittikraimanee@gmail.com