ค่ายบุรฉัตร  
   

 

                      อดีต..........เปรียบเสมือนเงาที่เรามองเห็นได้ แต่จับต้องไม่ได้                               อดีต..........คือสิ่งที่ผ่านล่วงเลยไป แล้วไม่หวนกลับมาอีก
                      อดีต..........คือสิ่งที่ให้ทั้งสุข และทุกข์....ความสำเร็จ และล้มเหลว                         อดีต..........คือบทเรียนที่ทำให้เรา มีการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง

               เหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีตที่เกิดขึ้นไม่ว่าสุขหรือทุกข์ ดีหรือเลว ไม่มีวันที่เราจะเรียกกลับคืนมาได้ ความสำเร็จหรือล้มเหลวที่เกิดขึ้น สามารถนำมาเป็นบทเรียนเพื่อแก้ไขปัจจุบันให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ อยู่ที่เราจะเลือกกระทำ หากต้องการให้อดีตมีแต่ความสำเร็จก็ทำปัจจุบันให้ถูกต้องดีงาม เพราะ วันนี้คืออดีตของวันพรุ่งนี้
               บรรพบุรุษของทหารช่างทุกคน สั่งสมไว้แต่ความดีงาม ความสำเร็จ จึงส่งผลมาถึงการพัฒนาของหน่วย จนมาเป็นกองพลทหารช่างในวันนี้ ที่สำคัญที่สุด คือ คุณูปการแห่งพระบิดาของเหล่าทหารช่าง พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร (กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน) ที่ทรงสร้างสรรค์ ความเจริญก้าวหน้าให้กับหน่วยทหารช่างตลอดมา
               กองพลทหารช่าง และกำลังพลทุกคน ขอเทิดทูนพระนามที่ได้รับพระราชทานว่า “ ค่ายบุรฉัตร ” นี้ไว้ด้วยความภาคภูมิใจจนชั่วชีวิต ....

                อารัมภบท                                                  ประวัติค่ายบุรฉัตร                   การขอพระราชทานนามค่ายบุรฉัตร
               พระประวัติ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน                  พิธีเปิดป้ายค่ายบุรฉัตร ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๙
              
หน่วยในค่ายบุรฉัตร
                              - กองพลทหารช่าง (พล.ช.)                                                            - กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ (พัน.ช.คมศ.)                                                                         - กรมทหารช่างที่ ๑๑ (ช.๑๑)                                                          - กองร้อยทหารช่างรถยนต์บรรทุกเทท้าย (ช.ร้อย.๑๔)                                                                     - กองร้อยทหารช่างสะพานผสม (ช.ร้อย.๑๘)                                   - กองร้อยทหารช่างสนับสนุนการก่อสร้าง (ช.ร้อย.๑๑๕)                                                   - กองพันทหารช่างที่ ๑๑๑ (ช.พัน.๑๑๑)                                            - กองพันทหารช่างที่ ๖๐๒ (ช.พัน.๖๐๒)
                              - กองพันทหารช่างที่ ๕๑ (ช.พัน.๕๑)                                              - กองร้อยทหารช่างสนามที่ ๑ กองพันทหารช่าง กรมการทหารช่าง (พัน.ช.กช.ร้อย.๑)
                              - ตอนทหารช่างประปาสนาม (ตอน ช.๙๓)                                     - กรมทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์ (ช.๑ รอ.)
                              - กองร้อยทหารช่างเครื่องมือเบา กรมทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์ (ร้อย.ช.คมบ.ช.๑ รอ.)
                              - กองพันทหารช่างที่ ๑๑๒ กรมทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์ (ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.)
                              - กองพันทหารช่างที่ ๕๒ กรมทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์ (ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ.)
                ประมวลภาพผลงาน
                              - ด้านการพัฒนาประเทศ
                              - โครงการตามแนวทางพระราชดำริ
                              - งานบรรเทาสาธารณภัย
                              - การปฏิบัติภารกิจต่างประเทศ
                              - ด้านการพัฒนาคุณภาพชิวิต
                สถานที่ท่องเที่ยวภายในค่ายบุรฉัตร
                บรรณานุกรม

                             

ที่มา :: หนังสือที่ระลึกพิธีเปิดป้ายค่ายบุรฉัตร   ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๔๙

 

 
 
  
กรมการทหารช่าง          ค่ายภาณุรังษี
ต.โคกหม้อ  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  70000
จัดทำ/เผยแพร่โดย ส่วนปฏิบัติการระบบเครือข่ายฯ  ศทท.กช.
webmaster  ::  kittikraimanee@gmail.com   ทบ. 53105